Förordning (2024:161) om återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2024:161
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2024-03-21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten, i den ursprungliga lydelsen (bevattningsförordningen).

2 §   Förordningen är meddelad med stöd av
   - 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 11 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

3 §   Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i bevattningsförordningen.

Myndigheter med uppgifter enligt bevattningsförordningen

4 §   Tillsynsmyndigheten är behörig myndighet enligt artikel 3.1 i bevattningsförordningen.

Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt 26 kap. 3 § miljöbalken eller miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över verksamheten eller åtgärden.

5 §   Naturvårdsverket är kontaktpunkt enligt artikel 8 i bevattningsförordningen.

6 §   Naturvårdsverket ska fullgöra uppgifter enligt artiklarna 9, 10 och 11.1-11.3 i bevattningsförordningen.

Anmälningsplikt

7 §   Bestämmelser om anmälningsplikt för verksamheter som omfattas av bevattningsförordningen finns i 28 kap. 5 § miljöprövningsförordningen (2013:251).

Undantag för forsknings- eller pilotprojekt

8 §   På begäran av verksamhetsutövaren får tillsynsmyndigheten enligt artikel 2.3 i bevattningsförordningen besluta att ett forsknings- eller pilotprojekt under en viss tid ska undantas från tillämpningen av förordningen.

Riskhanteringsplan

9 §   Den som driver eller avser att driva en verksamhet som avses i 28 kap. 5 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska utarbeta en riskhanteringsplan i enlighet med artikel 5.3 och 5.4 i bevattningsförordningen.

Riskhanteringsplanen ska uppdateras och ges in till tillsynsmyndigheten så snart det finns anledning till det.

Om en riskhanteringsplan är bristfällig, ska tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att avhjälpa bristen.

Samråd

10 §   Den som driver eller avser att driva en verksamhet som avses i 28 kap. 5 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska inför utarbetandet av en riskhanteringsplan samråda om verksamheten med slutanvändare och andra ansvariga parter enligt vad som anges i artikel 5.2 i bevattningsförordningen.

Särskild bestämmelse för slutanvändare

11 §   En slutanvändare ansvarar för att återvunnet vatten som används för bevattning inom jordbruket som anges i avsnitt 1 i bilaga I till bevattningsförordningen uppfyller de minimikrav för vattenkvalitet som anges i avsnitt 2 i bilaga I till samma förordning.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka försiktighetsmått som ska gälla för slutanvändning.

Innan Naturvårdsverket meddelar föreskrifter enligt andra stycket ska verket ge Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk tillfälle att yttra sig.

Tillsyn

12 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13).

Överklagande

13 §   I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.