Förordning (2024:147) om statsbidrag för samiska organisationer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2024:147
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2024-03-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer som företräder urfolket och den nationella minoriteten samer.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med statsbidraget

2 §   Syftet med statsbidraget är att stödja verksamheten för de organisationer som företräder urfolket och den nationella minoriteten samer.

Definitioner

3 §   Med en samisk organisation avses i denna förordning en organisation som
   1. företräder samerna och där medlemmarna i organisationen till övervägande del utgörs av samer, och
   2. bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för samerna, att främja samernas identitet, kultur och språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om samerna.

Med en samisk organisation avses också en sådan organisation som bedriver verksamhet med det syfte som anges i första stycket 2 och som företräder samerna och där medlemmarna i organisationen till övervägande delen utgörs av sådana organisationer som anges i första stycket eller samebyar.

Förutsättningar för bidrag och bidragets storlek

4 §   Statsbidrag lämnas i form av organisationsbidrag. Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

5 §   Statsbidraget lämnas med en fast del och en rörlig del.

6 §   Bidrag får inte lämnas för kostnader som statliga bidrag redan har lämnats för.

7 §   Statsbidrag får lämnas till en samisk organisation som ansöker om bidrag och som
   1. har stadgar och styrelse eller motsvarande organ,
   2. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,
   3. är demokratiskt uppbyggd,
   4. bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år, och
   5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

8 §   Statsbidrag får inte lämnas till en samisk organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag får inte heller lämnas till en organisation som har skulder som avser återkrav av bidrag enligt denna förordning.

Ansökan om bidrag

9 §   Sametinget prövar ansökningar om statsbidrag enligt denna förordning. Bidraget ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår.

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. De ska framgå av beslutet.

10 §   En ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen av en behörig företrädare för organisationen. Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast det datum Sametinget bestämmer.

Tillsammans med ansökan ska den samiska organisationen lämna de handlingar och uppgifter till Sametinget som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

11 §   Om den som ansöker om statsbidrag enligt denna förordning inte lämnar handlingar och uppgifter enligt 10 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får den prövas i befintligt skick.

Anmälningsskyldighet

12 §   En samisk organisation som ansöker om eller har beviljats bidrag enligt denna förordning ska anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidraget eller storleken på det till Sametinget utan dröjsmål.

Redovisning

13 §   En samisk organisation som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna redovisning, verksamhetsberättelse och andra uppgifter som Sametinget i varje enskilt fall bestämmer. En ekonomisk redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om det statsbidrag som har beviljats uppgår till minst sex prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, av auktoriserad eller godkänd revisor.

14 §   Sametinget ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka samiska organisationer som har fått statsbidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Sametinget ska dessutom lämna en sammanfattande redogörelse till regeringen senast den 1 juni varje år. Den ska redogöra för vad statsbidragen använts till och ge en bedömning av statsbidragens effekter i förhållande till syftet med bidragen om det är möjligt att bedöma.

Återbetalning och återkrav

15 §   Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget inte används för det syfte som anges i 2 §,
   4. mottagaren inte lämnar sådana handlingar och uppgifter som avses i 10 §, eller
   5. villkoren i beslutet om bidrag inte har följts.

16 §   Om en bidragstagare är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Sametinget besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Sametinget besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Överklagande

17 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i fråga om ansökan om statsbidrag och beslut om återkrav får dock inte överklagas.

Bemyndigande

18 §   Sametinget får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2024:147
   1. Denna förordning träder i kraft den 16 april 2024.
   2. Förordningen tillämpas första gången för bidragsåret 2025.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.