Förordning (2023:86) om statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:86
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2023-03-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:267
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledning

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän för inköp av läroböcker och lärarhandledningar. Syftet med statsbidraget är att stärka elevernas tillgång till läroböcker och lärarnas tillgång till lärarhandledningar.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2024:267).

Bidragsår

2 §   Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel för ett kalenderår i taget (bidragsår).

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för
   1. förskoleklass,
   2. grundskola,
   3. anpassad grundskola,
   4. specialskola, eller
   5. sameskola. Förordning (2023:394).

4 §   Statsbidrag får, för de skolformer som anges i 3 §, lämnas för inköp av
   1. läroböcker, och
   2. lärarhandledningar, vilka är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

De läroböcker och lärarhandledningar som avses i första stycket ska köpas in under bidragsåret för att ge rätt till statsbidrag. Förordning (2024:267).

5 §   Statsbidrag får inte lämnas för insatser som statsbidrag redan har lämnats för på annat sätt.

6 §   För att få statsbidrag ska huvudmannen under bidragsåret själv finansiera sådana läroböcker och lärarhandledningar som avses i 4 § motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev som huvudmannen har haft de senaste tre åren för sådana läroböcker och lärarhandledningar.

Om huvudmannen har haft elever under kortare tid än tre läsår närmast före bidragsåret, ska huvudmannen under bidragsåret själv finansiera sådana läroböcker och lärarhandledningar som avses i 4 § motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev som huvudmannen har haft det eller de läsår närmast före bidragsåret som huvudmannen har haft elever. Förordning (2024:267).

Bidragsram

7 §   Statens skolverk ska för varje bidragsår besluta en bidragsram enligt 8 och 9 §§.

8 §   För varje huvudman som bedriver utbildning i de skolformer som avses i 3 § ska en bidragsram fastställas till ett belopp som utgör en lika stor andel av tillgängliga medel som antalet elever hos huvudmannen utgör av det sammanlagda antalet elever i dessa skolformer hos samtliga huvudmän i landet.

9 §   Huvudmannens elevantal ska i första hand beräknas som ett genomsnitt av antalet elever hos huvudmannen under de tre läsåren närmast före bidragsåret. Om huvudmannen har haft elever under kortare tid än tre läsår närmast före bidragsåret, beräknas antalet elever utifrån det eller de läsår närmast före bidragsåret som huvudmannen har haft elever. Om huvudmannen inte har haft några elever under läsåret närmast före bidragsåret, ska ingen bidragsram beslutas.

Rekvisition och utbetalning av statsbidrag

10 §   En rekvisition ska lämnas in till Statens skolverk. I rekvisitionen ska huvudmannen
   1. ange vilken genomsnittlig kostnad huvudmannen har haft de senaste tre åren för inköp av sådana läroböcker och lärarhandledningar som avses i 4 §, eller, om huvudmannen har haft elever kortare tid än så, vilken genomsnittlig kostnad huvudmannen har haft för inköp av sådana läroböcker och lärarhandledningar som avses i 4 § de år huvudmannen har haft elever, och
   2. intyga att villkoret i 5 § är uppfyllt och att villkoren i 4 och 6 §§ kommer att uppfyllas. Förordning (2024:267).

11 §   Statens skolverk beslutar om och betalar ut bidraget vid ett eller flera tillfällen per bidragsår efter rekvisition.

Uppföljning

12 §   Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket eller av en annan myndighet som har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket eller en annan myndighet som gör en uppföljning eller utvärdering av verksamheten begär.

Anmälningsskyldighet

13 §   Den som rekvirerar eller har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska utan dröjsmål till Statens skolverk anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidraget eller storleken på det.

Återbetalning och återkrav

14 §   Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller
   4. sådana uppgifter som avses i 12 § inte har lämnats.

15 §   Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 14 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från ett återkrav.

16 §   På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats. Räntan beräknas efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Hinder mot utbetalning

17 §   Statens skolverk ska besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om mottagaren av bidraget inte längre bedöms uppfylla villkoren för det eller om det finns grund för återbetalning enligt 14 §.

Beslutet gäller omedelbart.

Bemyndigande

18 §   Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 17 § får dock inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.