Förordning (2023:676) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:676
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2023-11-16
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2025-06-28/ Förordningens tillämpningsområde och innehåll

1 §   Denna förordning gäller sådana produkter och tjänster som omfattas av lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till lagen.

Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 6 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet i fråga om 4-7 §§,
   - 8 § samma lag i fråga om 8-11 §§,
   - 11 § samma lag i fråga om 12 §,
   - 12 § samma lag i fråga om 13 och 15 §§,
   - 13 § samma lag i fråga om 16 §,
   - 14 § samma lag i fråga om 17 och 18 §§,
   - 15 och 16 §§ samma lag i fråga om 19 §,
   - 15 § samma lag i fråga om 21 §,
   - 22 § samma lag i fråga om 14, 20 och 22 §§,
   - 23 § samma lag i fråga om 23 §,
   - 25 § samma lag i fråga om 24 §,
   - 28 § samma lag i fråga om 25 §,
   - 30 § samma lag i fråga om 28-31 §§,
   - 31 § samma lag i fråga om 32 §,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 34 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ord och uttryck

3 §   Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Tillgänglighetskrav

Tillgänglighetskrav för produkter

4 §   Produkter som omfattas av lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ska uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i bilaga 1 till denna förordning.

5 §   Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om tillgänglighetskrav för produkter som omfattas av lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Tillgänglighetskrav för tjänster

6 §   Tjänster som omfattas av lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ska uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i bilaga 2 till denna förordning.

7 §   Följande myndigheter får meddela ytterligare föreskrifter om tillgänglighetskrav för tjänster:
   1. Post- och telestyrelsen i fråga om tjänster enligt 4 § första stycket 1, 5 och 7 lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.
   2. Myndigheten för press, radio och tv i fråga om tjänster enligt 4 § första stycket 2 lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.
   3. Konsumentverket i fråga om tjänster enligt 4 § första stycket 3 a-c lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.
   4. Transportstyrelsen i fråga om tjänster enligt 4 § första stycket 3 d, 3 e och 4 lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.
   5. Myndigheten för tillgängliga medier i fråga om tjänster enligt 4 § första stycket 6 lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Föreskrifter som berör en annan myndighets ansvarsområde än den som meddelar föreskrifterna får meddelas först efter att den myndigheten har getts tillfälle att yttra sig.

Bedömning av att ett tillgänglighetskrav inte ska gälla

8 §   Vid bedömningen av om ett tillgänglighetskrav medför en oproportionerligt stor börda för den berörda ekonomiska aktören enligt 7 § första stycket 2 lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ska den ekonomiska aktören utgå från
   1. förhållandet mellan nettokostnaderna för efterlevnad av tillgänglighetskraven och de ekonomiska aktörernas totala kostnader för tillverkning, distribution eller import av produkten eller tillhandahållandet av tjänsten,
   2. förhållandet mellan nettokostnaderna för efterlevnad av tillgänglighetskraven och den ekonomiska aktörens nettoomsättning, och
   3. uppskattade kostnader och fördelar för de ekonomiska aktörerna, inklusive tillverkningsprocesser och investeringar, i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till antalet specifika produkter eller tjänster och hur ofta de används.

9 §   Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om kriterier för den ekonomiska aktörens bedömning när det gäller större förändring av grundläggande karaktär och oproportionerligt stor börda enligt 7 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

10 §   En tjänsteleverantör som åberopar att ett tillgänglighetskrav inte gäller eftersom det medför en oproportionerligt stor börda för den berörda ekonomiska aktören enligt 7 § första stycket 2 lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ska göra en ny bedömning av om ett sådant undantag är tillämpligt inom fem år räknat från det att den senaste bedömningen gjordes.

Om den berörda tjänsten ändras eller om en tillsynsmyndighet begär det, ska en ny bedömning göras även om kortare tid än fem år har förflutit sedan den senaste bedömningen gjordes.

11 §   Den ekonomiska aktören ska spara dokumentation enligt 8 § första stycket lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet i minst fem år räknat från det att en produkt senast tillhandahållits på marknaden eller från det att en tjänst senast tillhandahållits.

Tillverkarens skyldigheter

Bedömning av överensstämmelse och teknisk dokumentation

12 §   Den tekniska dokumentation som tillverkaren ska utarbeta enligt 11 § första stycket lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ska innehålla tillämpliga tillgänglighetskrav och, i den mån det är nödvändigt för bedömning av överensstämmelse, en beskrivning av produktens utformning, tillverkning och funktion.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet för bedömning av överensstämmelse och förfarandet vid utarbetandet av den tekniska dokumentationen.

Post- och telestyrelsen får även meddela föreskrifter om de rutiner som krävs enligt 11 § andra stycket lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

EU-försäkran

13 §   En EU-försäkran om överensstämmelse enligt 12 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ska vara utformad enligt förlagan i bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG. Genom att EU-försäkran om överensstämmelse upprättas ansvarar tillverkaren för att produkten överensstämmer med tillgänglighetskraven.

Det ska upprättas en EU-försäkran om överensstämmelse för varje produktmodell. Om en produkt omfattas av mer än en unionsrättsakt där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse, ska en gemensam EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för samtliga unionsrättsakter.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om tillverkarens skyldigheter och ansvar i samband med att en EU-försäkran om överensstämmelse upprättas.

Bevarande av teknisk dokumentation och EU-försäkran

14 §   Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i fem år räknat från det att produkten släpptes ut på marknaden.

Placering av CE-märkning

15 §   CE-märkningen ska placeras på produkten eller dess märkskylt så att den är synlig, läsbar och outplånlig. Om detta inte är möjligt eller lämpligt på grund av produktens art, ska märket placeras på förpackningen och i de medföljande dokumenten.

Ytterligare föreskrifter om information

16 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om innehållet i den informationstext som tillverkaren ska förse produkten med enligt 13 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet samt om placeringen och utformningen i övrigt av informationstexten.

Fullmakt till tillverkarens representant

Representantens uppgifter

17 §   Om tillverkaren har utsett en representant enligt 14 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, ska representanten utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren.

Fullmakten ska ge representanten rätt att åtminstone
   1. uppvisa den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse enligt 11 och 12 §§ lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet för en marknadskontrollmyndighet under en period på fem år,
   2. på begäran av behörig marknadskontrollmyndighet ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med tillgänglighetskraven, och
   3. på begäran samarbeta med behörig marknadskontrollmyndighet om de åtgärder som vidtas för att undanröja bristande överensstämmelse med de tillämpliga tillgänglighetskraven hos de produkter som omfattas av fullmakten.

Uppgifter som tillverkaren inte får överlåta till representanten

18 §   Tillverkarens skyldighet att konstruera och tillverka produkter som överensstämmer med tillämpliga tillgänglighetskrav samt att upprätta den tekniska dokumentationen enligt 11 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet får inte delegeras till representanten.

Importörens och distributörens skyldigheter

Skyldighet att informera om att en produkt inte uppfyller tillgänglighetskraven

19 §   En importör eller distributör som anser, eller har anledning att anta, att en produkt som de avser att släppa ut eller tillhandahålla på marknaden inte överensstämmer med tillgänglighetskraven, ska informera tillverkaren och Post- och telestyrelsen om detta. I stället för att informera tillverkaren kan distributören informera importören om produktens bristande överensstämmelse med tillgänglighetskraven.

Importörens skyldighet att uppvisa EU-försäkran

20 §   Importören ska kunna visa upp en sådan EU-försäkran om överensstämmelse som ska upprättas enligt 12 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet till marknadskontrollmyndigheten under en period om fem år räknat från det att produkten släpptes ut på marknaden.

Ytterligare föreskrifter om importörens skyldigheter

21 §   Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om importörens skyldigheter enligt 15 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Informationens språk

22 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om vilket språk som ska användas i den information som tillverkare, representanter, importörer och distributörer ska lämna till myndigheten enligt 22 § första stycket lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Uppgifter om leverans

23 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om hur länge en tillverkare, representant, importör eller distributör som har levererat en produkt eller tagit emot en produkt ska kunna lämna uppgifter om detta till myndigheten enligt 23 § första stycket lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Tjänsteleverantörens skyldigheter att ta fram information

24 §   Information om hur en tjänst uppfyller de tillgänglighetskrav som tjänsteleverantören tar fram enligt 25 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ska innehålla en redogörelse för de krav på tillgänglighet som är tillämpliga på tjänsten. I den mån det är nödvändigt för bedömningen av överensstämmelse ska informationen även innehålla en beskrivning av tjänstens utformning och funktion.

Tjänsteleverantören ska ge allmänheten tillgång till informationen i skriftlig och muntlig form samt på ett sätt som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Tjänsteleverantören ska spara informationen så länge som tjänsten tillhandahålls.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i den information som tjänsteleverantören ska ta fram och på vilket sätt informationen ska lämnas.

Marknadskontroll

Marknadskontrollmyndighet

25 §   Post- och telestyrelsen är marknadskontrollmyndighet enligt 28 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Bestämmelser om marknadskontrollmyndighetens befogenhet att besluta om åtgärder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Information till andra medlemsstater och Europeiska kommissionen

26 §   Om Post- och telestyrelsen konstaterar att en produkt inte överensstämmer med tillgänglighetskraven och produkten även tillhandahålls på marknaden i en annan medlemsstat, ska Post- och telestyrelsen informera marknadskontrollmyndigheten i den andra medlemsstaten och Europeiska kommissionen om detta samt om de åtgärder som myndigheten har beslutat om med anledning av den bristande överensstämmelsen.

När Post- och telestyrelsen informerar marknadskontrollmyndigheten i den andra medlemsstaten och Europeiska kommissionen, ska myndigheten lämna de uppgifter som anges i artikel 20.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, i den ursprungliga lydelsen.

27 §   När en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat lämnar information om en produkts bristande överensstämmelse till Post- och telestyrelsen, ska Post- och telestyrelsen så snart som möjligt informera Europeiska kommissionen och marknadskontrollmyndigheterna i de andra medlemsstaterna om de åtgärder som myndigheten har vidtagit avseende produkten, om andra relevanta uppgifter samt om eventuella invändningar mot den åtgärd som marknadskontrollmyndigheten i den andra medlemsstaten har vidtagit.

Tillsyn

Tillsynsmyndighet med ansvar för samordning

28 §   Post- och telestyrelsen utövar tillsyn över elektroniska kommunikationstjänster, banktjänster och e-handelstjänster som omfattas av 4 § första stycket 1, 5 och 7 lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Post- och telestyrelsen ska samordna ett tillsynsuppdrag om ett enskilt tillsynsärende kan komma att beröra flera tillsynsmyndigheters ansvarsområden.

När en tillsynsmyndighet inleder ett tillsynsärende ska uppgift om det samt uppgift om vad ärendet rör lämnas till Post- och telestyrelsen. Uppgift ska även lämnas till Post- och telestyrelsen när tillsynsärendet avslutas.

Tillsynsmyndighet avseende tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster

29 §   Myndigheten för press, radio och tv utövar tillsyn över tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster som omfattas av 4 § första stycket 2 lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Tillsynsmyndighet avseende tillhandahållande av e-böcker

30 §   Myndigheten för tillgängliga medier utövar tillsyn över tjänster som utgör tillhandahållande av e-böcker och som omfattas av 4 § första stycket 6 lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Tillsynsmyndighet avseende inslag i passagerartransporttjänster

31 §   Konsumentverket utövar tillsyn över inslag i passagerartransporttjänster som omfattas av 4 § första stycket 3 a-c lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Transportstyrelsen utövar tillsyn över inslag i passagerartransporttjänster som omfattas av 4 § första stycket 3 d, 3 e och 4 lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Avgifter för tillsyn

32 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för sin tillsyn enligt lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Sanktionsavgifter

33 §   Sanktionsavgift som beslutas enligt 37 § lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ska betalas till Kammarkollegiet.

Verkställighetsföreskrifter

34 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet och denna förordning.

Bilaga 1

Följande krav på tillgänglighet gäller för samtliga produkter som omfattas av lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet
   1. Produkter ska åtföljas, om möjligt i eller på produkterna, av lättillgänglig information om deras funktion och tillgänglighetsfunktioner.

Krav på tillhandahållande av information
   2. Den information om användningen av produkten som tillhandahålls på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning) ska
      a) kunna uppfattas med mer än ett sinne,
      b) presenteras på ett begripligt sätt,
      c) presenteras för användarna på sätt som de kan uppfatta,
      d) presenteras i ett typsnitt med lämplig storlek och form, med beaktande av förutsebara användningsförhållanden, och med tillräcklig kontrast samt justerbart avstånd mellan bokstäver, rader och stycken.
   3. Produktbruksanvisningar som inte tillhandahålls på själva produkten utan som görs tillgängliga genom användning av produkten eller på annat sätt, till exempel på en webbplats, inklusive information om produktens tillgänglighetsfunktioner samt hur de aktiveras och deras interoperabilitet med hjälplösningar, ska vara offentligt tillgängliga när produkten släpps ut på marknaden och ska
      a) kunna uppfattas med mer än ett sinne,
      b) presenteras på ett begripligt sätt,
      c) presenteras för användarna på sätt som de kan uppfatta,
      d) presenteras i ett typsnitt med lämplig storlek och form, med beaktande av förutsebara användningsförhållanden, och med tillräcklig kontrast samt justerbart avstånd mellan bokstäver, rader och stycken,
      e) när det gäller innehåll, göras tillgängliga i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som kan presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne,
      f) åtföljas av en alternativ presentation av eventuella delar som inte består av text,
      g) inbegripa den beskrivning av produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) som tillhandahålls i enlighet med punkt 4; i beskrivningen ska man för vart och ett av leden i punkt 4 ange om produkten har dessa egenskaper,
      h) inbegripa en beskrivning av produktens funktionalitet, som tillhandahålls genom funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, i enlighet med punkt 4; i beskrivningen ska man för vart och ett av leden i punkt 4 ange om produkten har dessa egenskaper,
      i) inbegripa en beskrivning av produktens programvaru- och maskinvarugränssnitt med hjälpmedel; beskrivningen ska innehålla en förteckning över de hjälpmedel som har testats tillsammans med produkten.

Användargränssnitt och funktionell utformning
   4. Produkten, inklusive dess användargränssnitt, ska ha egenskaper, delar och funktioner som gör att personer med funktionsnedsättning kan få tillgång till, uppfatta, hantera, begripa och kontrollera produkten genom att man säkerställer följande:
      a) Att när produkten tillhandahåller kommunikation, däribland interpersonell kommunikation, hantering, information, kontroll och orientering, gör den det via mer än ett sinne. Detta ska inbegripa tillhandahållande av alternativ till syn, hörsel, tal och känsel.
      b) Att när produkten använder tal ger den alternativ till tal och talkommandon för kommunikation, hantering, kontroll och orientering.
      c) Att när produkten använder visuella element tillhandahåller den flexibel förstoring, ljusstyrka och kontrast för kommunikation, information och hantering samt säkerställer interoperabilitet med programvara och hjälpmedel för navigering i gränssnittet.
      d) Att när produkten använder färg för att förmedla information, ange en åtgärd, kräva ett svar eller identifiera delar, tillhandahåller den ett alternativ till färger.
      e) Att när produkten använder ljudsignaler för att förmedla information, ange en åtgärd, kräva ett svar eller identifiera delar, tillhandahåller den ett alternativ till ljudsignaler.
      f) Att när produkten använder visuella element sörjer den för flexibla sätt att förbättra synskärpan.
      g) Att när produkten använder ljud ser den till att användaren kan ställa in volymen och hastigheten och att det finns en funktion för förstärkt ljud, däribland för minskning av störningar från ljudsignaler från produkter i omgivningen och ljudskärpa.
      h) Att när produkten kräver manuell hantering och kontroll sörjer den för sekventiell styrning och ger alternativ till finmotorisk styrning, så att det inte krävs samtidiga kontroller för manipulering, och använder delar som kan förnimmas med känseln.
      i) Att produkten undviker driftslägen som kräver betydande räckvidd och styrka.
      j) Att produkten inte utlöser anfall på grund av ljuskänslighet.
      k) Att produkten skyddar användarens privatliv när han eller hon använder tillgänglighetsfunktionerna.
      l) Att produkten tillhandahåller ett alternativ till biometrisk identifiering och kontroll.
      m) Att produkten säkerställer konsekvent funktionalitet och ger tillräcklig och flexibel tidsperiod för interaktion.
      n) Att produkten tillhandahåller programvaru- och maskinvarugränssnitt för tekniska hjälpmedel.

Stödtjänster
   5. Om stödtjänster (helpdeskar, teletjänstcentraler, teknisk support, samtalsförmedlande tjänster och utbildningstjänster) finns att tillgå ska de, via tillgängliga kommunikationssätt, tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och dess kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

Förpackningar och anvisningar
   6. Med undantag för självbetjäningsterminaler ska, utöver de krav som anges i punkterna 1-5, förpackningar och anvisningar för produkter göras lättillgängliga. Detta innebär följande:
      a) Produktens förpackning och den information som ges på den (t.ex. om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas), inklusive, i förekommande fall, information om produktens egenskaper när det gäller tillgänglighet, ska göras tillgänglig och, om så är möjligt, ska den lättillgängliga informationen tillhandahållas på förpackningen.
      b) Anvisningar för installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten som inte tillhandahålls på själva produkten men som görs tillgängliga på annat sätt, till exempel genom en webbplats, ska vara offentligt tillgängliga när produkten släpps ut på marknaden och ska uppfylla följande krav:
   - De ska kunna uppfattas med mer än ett sinne.
   - De ska presenteras på ett begripligt sätt.
   - De ska presenteras för användarna på sätt som de kan uppfatta.
   - De ska presenteras i ett typsnitt med lämplig storlek och form, med beaktande av förutsebara användningsförhållanden, och med tillräcklig kontrast samt justerbart avstånd mellan bokstäver, rader och stycken.
   - Innehållet i anvisningarna ska göras tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som kan presenteras på olika sätt och uppfattas med mer än ett sinne.
   - Anvisningar som innehåller eventuella delar som inte består av text ska åtföljas av en alternativ presentation av detta innehåll.

Bilaga 2

Följande krav på tillgänglighet gäller för samtliga tjänster som omfattas av lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet
   1. Tillgängligheten för de produkter som används vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas i enlighet med vad som anges i bilaga 1.
   2. Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar och, om produkter används vid tillhandahållandet av tjänsten, om dess koppling till dessa produkter samt om deras egenskaper när det gäller tillgänglighet och interoperabilitet med hjälpmedel. Denna information ska
      a) kunna uppfattas med mer än ett sinne,
      b) presenteras på ett begripligt sätt,
      c) presenteras för användarna på sätt som de kan uppfatta,
      d) göra informationsinnehållet tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne,
      e) presenteras i ett typsnitt med lämplig storlek och form, med beaktande av förutsebara användningsförhållanden, och med tillräcklig kontrast samt justerbart avstånd mellan bokstäver, rader och stycken,
      f) komplettera eventuella delar som inte består av text med en alternativ presentation av detta innehåll,
      g) ge den elektroniska information som krävs vid tillhandahållandet av tjänsten, på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt genom att göra den uppfattningsbar, hanterbar, begriplig och robust.
   3. Webbplatser, inklusive tillhörande nätapplikationer, och tjänster för mobila enheter, inklusive mobilapplikationer, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt genom att de görs uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta.
   4. Om stödtjänster (helpdeskar, teletjänstcentraler, teknisk support, samtalsförmedlande tjänster och utbildningstjänster) finns att tillgå ska de, via tillgängliga kommunikationssätt, tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.