Till innehåll på sidan

Förordning (2022:764) med instruktion för Fondtorgsnämnden

SFS nr: 2022:764
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-06-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   I lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden finns bestämmelser om myndighetens uppgifter.

Samverkan

2 §   Myndigheten ska samverka med Finansinspektionen i frågor som rör tillsyn, granskning och utvärdering av
   - fondförvaltare som deltar i upphandlingar enligt lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg eller som myndigheten har ingått fondavtal med enligt den lagen, och
   - fonder som en fondförvaltare erbjuder i en upphandling enligt lagen om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg eller erbjuder på fondtorget för premiepensionen.

Vid samverkan ska myndigheten lämna de uppgifter som Finansinspektionen behöver.

Ledning

3 §   Myndigheten leds av en nämnd.

4 §   Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande.

5 §   Regeringen utser vice ordförande i nämnden.

Bisysslor

6 §   Den som är ledamot i nämnden får inte utan tillstånd vara
   1. ledamot eller suppleant i styrelsen för en fondförvaltare eller ett moderbolag till ett dotterföretag som är fondförvaltare, eller
   2. anställd hos eller åta sig uppdrag för sådana företag som avses i 1.

Tillstånd får endast lämnas om det finns särskilda skäl.

Tillstånd meddelas av regeringen.

Med moderbolag och dotterföretag avses detsamma som i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Med fondförvaltare avses detsamma som i 1 kap. 3 § 4 lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg.

Organisation

7 §   Pensionsmyndigheten upplåter lokaler och sköter administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Årlig redogörelse

8 §   Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en samlad redogörelse till regeringen om
   - sin verksamhet under det senaste kalenderåret,
   - kostnaderna för verksamheten, och
   - inbetalda avgifter.

Avgifter

9 §   I 6-8 §§ lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden finns bestämmelser om att myndigheten ska ta ut avgifter av fondförvaltare och bestämma hur avgifterna ska beräknas. Sådana avgifter disponeras av myndigheten.

Undantag från andra förordningar

10 §   Bestämmelsen i 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) om över- och underskott ska inte tillämpas på myndigheten.

11 §   Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.