Förordning (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:525
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2022-05-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Civilområdesansvariga länsstyrelser och civilområden

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om de länsstyrelser som är ansvariga för ett civilområde och deras uppgifter inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

I 7 a § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion finns bestämmelser om att länsstyrelserna i Norrbottens, Örebro, Stockholms, Östergötlands, Västra Götalands och Skåne län är civilområdesansvariga länsstyrelser. Respektive civilområdes benämning, omfattning, beteckning och civilområdesansvarig länsstyrelse anges i bilagan till denna förordning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Landshövdingen i ett län där länsstyrelsen är civilområdesansvarig är civilområdeschef enligt 7 a § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.

Civilområdeschefen leder arbetet och ska stödjas av ett beredskapskansli. Kansliet ska ledas av en kanslichef och vara direkt underställt civilområdeschefen.

Bestämmelser om civilområdesansvariga länsstyrelsers uppgifter i andra författningar

3 §   De civilområdesansvariga länsstyrelserna har även uppgifter och befogenheter som framgår av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

I 8 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap finns bestämmelser om att de civilområdesansvariga länsstyrelserna inför och vid höjd beredskap ska lämna underlag till Försvarsmakten.

Samverkan mellan civilområden

4 §   De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska ansvara för nödvändig samverkan mellan civilområdena.

Uppgifter inför fredstida krissituationer

5 §   De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska inom civilområdet verka för länsöverskridande samordning av länsstyrelsernas planering och förberedelser för fredstida krissituationer.

Uppgifter vid fredstida krissituationer

6 §   Vid fredstida krissituationer som berör flera län inom civilområdet ska den civilområdesansvariga länsstyrelsen ha förmåga att utgöra en gemensam funktion för stöd till länsstyrelsernas hantering av krisen.

Geografiskt områdesansvar

7 §   De civilområdesansvariga länsstyrelserna har ett geografiskt områdesansvar för sitt område när det gäller civilt försvar. Ansvaret avser uppgifter inför och vid höjd beredskap.

Uppgifter inför höjd beredskap

8 §   De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska inför höjd beredskap inom civilområdet verka för att totalförsvaret under höjd beredskap har en enhetlig inriktning.

De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska särskilt
   - ta initiativ till att samordna planeringen mellan statliga myndigheter och mellan dessa och Försvarsmakten,
   - samverka med Försvarsmakten i frågor som rör totalförsvaret,
   - stödja länsstyrelsernas planering och förberedelser inom respektive län, och
   - ta initiativ till åtgärder och hålla samman planering och förberedelser av civila aspekter av värdlandsstöd.

Uppgifter vid höjd beredskap

9 §   De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska, som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom civilområdet, verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås vid höjd beredskap.

De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska särskilt
   - samordna de civila försvarsåtgärderna,
   - i samråd med Försvarsmakten verka för att det civila och militära försvaret samordnas,
   - ansvara för att en samlad lägesbild sammanställs samt hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och tillgängliga resurser och om vidtagna och planerade åtgärder, och
   - samordna den civila delen av värdlandsstödet.

10 §   De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska vid höjd beredskap ge länsstyrelserna inom civilområdet vägledning i fråga om inriktning och prioritering av länsstyrelsernas verksamhet i syfte att uppnå en samordning av försvarsansträngningarna och största möjliga försvarseffekt.

11 §   De civilområdesansvariga länsstyrelserna ska vid höjd beredskap på alla sätt försöka upprätthålla förbindelse med regeringen, relevanta myndigheter, länsstyrelser inom civilområdet och med övriga civilområdesansvariga länsstyrelser.

Bilaga

Förteckning över civilområdena

Benämning  Omfattning    Beteckning Ansvarig 
                        länsstyrelse
Norra
civilområdet   Länsstyrelserna   Civo N   Länsstyrelsen i
        i Västernorrlands,       Norrbottens län
        Jämtlands, 
        Västerbottens och 
        Norrbottens län      

Mellersta 
civilområdet  Länsstyrelserna i  Civo M  Länsstyrelsen i
        Uppsala,            Örebro län
        Södermanlands, 
        Västmanlands, 
        Värmlands, Örebro, 
        Dalarnas och 
        Gävleborgs län     
Östra
civilområdet   Länsstyrelserna i  Civo Ö   Länsstyrelsen i 
        Stockholms och         Stockholms län
        Gotlands län   
Sydöstra
civilområdet  Länsstyrelserna i  Civo SÖ  Länsstyrelsen i 
        Jönköpings, Kalmar       Östergötlands 
        och Östergötlands        län
        län  
Västra
civilområdet  Länsstyrelserna i  Civo V  Länsstyrelsen i
        Hallands och Västra       Västra Götalands 
        Götalands län          län
Södra
civilområdet   Länsstyrelserna i  Civo S  Länsstyrelsen i
        Kronobergs,           Skåne län
        Blekinge och 
        Skåne län

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.