Förordning (2022:389) om elpriskompensation för mars 2022

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:389
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2022-05-12
Tidsbestämd: 2023-03-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Ersättning får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna förordning till nätföretag som kompenserar kunder för kostnader för el under mars 2022.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 §   I denna förordning avses med

elanvändare: en fysisk person som har tagit ut el från ett nätföretags elnät i en uttagspunkt för konsumentändamål under mars 2022,
elområde: det största geografiska område inom vilket marknadsaktörerna kan handla med el utan kapacitetstilldelning,

elpriskompensation: kompensation som avser den el som tagits ut för förbrukning i en uttagspunkt för konsumentändamål under mars 2022,

nätföretag: den som med stöd av en nätkoncession ställer en starkströmsledning till förfogande för överföring av el för någon annans räkning.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma innebörd som i ellagen (1997:857).

Förutsättningar för ersättning till nätföretag

3 §   En förutsättning för ersättning är att nätföretaget före utgången av februari 2023 lämnar elpriskompensation med det belopp som anges nedan för den el som elanvändare har tagit ut för förbrukning från nätföretagets elnät i de två sydligaste elområdena i Sverige (elområde 3 och 4) under mars 2022.

Förbrukning per uttagspunkt i  Elpriskompensation i kronor
kilowattimmar avrundad nedåt
till närmaste heltal      
400-699              100           
700-999              200
1 000-1 199          300
1 200-1 399          400
1 400-1 599          500
1 600-1 699          600
1 700-1 799          700
1 800-1 899          800
1 900-1 999          900
2 000-              1 000
Formen för elpriskompensationen

4 §   Ersättningen till nätföretaget ska avse elpriskompensation som lämnas genom
   1. betalning till elanvändarna, eller
   2. att beloppet tillgodoräknas elanvändarna vid fakturering som avser sådana kostnader för el, överföring av el, skatter och statliga avgifter som inte förfallit till betalning före faktureringen.

Om nätföretagets avtal med en elanvändare har upphört, får ersättningen till nätföretaget i stället avse elpriskompensation som lämnas till någon annan som tar ut el från elnätet i uttagspunkten.

Storleken på ersättningen till nätföretaget

5 §   Ersättning får lämnas till ett nätföretag med ett belopp som motsvarar den elpriskompensation som nätföretaget lämnar enligt 3 och 4 §§.

6 §   Ersättning får dessutom lämnas för den administration som elpriskompensationen medför för nätföretaget med
   1. ett engångsbelopp på 50 000 kronor exklusive mervärdesskatt, och
   2. 30 kronor exklusive mervärdesskatt för varje uttagspunkt för vilken elpriskompensation lämnas.

Handläggning av ärenden om ersättning till nätföretag

7 §   Frågor om ersättning till nätföretag prövas av Kammarkollegiet.

8 §   Ett nätföretags ansökan om ersättning ska ges in vid ett tillfälle och ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 31 augusti 2022.

9 §   Nätföretagets ansökan om ersättning ska lämnas på formulär som fastställs av Kammarkollegiet.

10 §   Nätföretaget ska i ansökningsärendet lämna de uppgifter och handlingar som Kammarkollegiet begär.

11 §   Ett nätföretag ska senast den 31 oktober 2022 anmäla till Kammarkollegiet om någon uppgift som legat till grund för ansökan om ersättning har visat sig vara oriktig.

Beslut om ersättning till nätföretag

12 §   Beslut om ersättning till nätföretag ska meddelas i den ordning som fullständiga ansökningar kommer in till Kammarkollegiet.

13 §   Ett beslut om ersättning till ett nätföretag ska innehålla uppgifter om
   1. hur stor elpriskompensation nätföretaget totalt ska lämna enligt 3 §, och
   2. antalet uttagspunkter för vilka kompensation ska lämnas.

14 §   Kammarkollegiet får besluta om ytterligare ersättning till ett nätföretag, om
   1. en uppgift som legat till grund för ett beslut enligt 12 § har visat sig vara oriktig och det orsakat att ersättningen bestämts med ett för lågt belopp, och
   2. nätföretaget har anmält detta enligt 11 §.

Utbetalning av ersättning till nätföretag

15 §   Kammarkollegiet ska betala ut ersättningen till ett nätföretag före utgången av 2022. I övrigt ska ersättningen betalas ut innan ett nätföretag har lämnat elpriskompensation endast om företaget begär det.

Uppföljning av utbetald ersättning till nätföretag

16 §   Kammarkollegiet ansvarar för uppföljning av ersättning som betalats ut enligt denna förordning.

Nätföretaget ska på Kammarkollegiets begäran lämna de uppgifter och handlingar som behövs för uppföljningen.

Återbetalning av ett nätföretags ersättning

17 §   Ett nätföretag som har tagit emot ersättning är återbetalningsskyldigt om
   1. nätföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att ersättningen har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
   2. ersättningen av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och nätföretaget skäligen borde ha insett detta, eller
   3. nätföretaget helt eller delvis inte har lämnat den elpriskompensation som ersättningen avser före utgången av februari 2023.

På det belopp som ett nätföretag är återbetalningsskyldigt för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

Återkrav av ett nätföretags ersättning

18 §   Om ett nätföretag är återbetalningsskyldigt enligt 17 §, ska Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen tillsammans med räntan. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Bemyndigande

19 §   Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja ersättning till ett nätföretag får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2022:389
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2023.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ersättning som har betalats ut till nätföretag före utgången av 2022.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.