Förordning (2022:336) om energimätning i byggnader

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:336
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2022-04-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2022:333) om energimätning i byggnader.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 2 § andra stycket lagen (2022:333) om energimätning i byggnader i fråga om 10 § 1,
   - 5 § 1 samma lag i fråga om 6-8 §§ och 10 § 2-4,
   - 5 § 2 samma lag i fråga om 6 och 7 §§,
   - 5 § 3 samma lag i fråga om 10 § 5,
   - 6 § andra stycket samma lag i fråga om 11 § första stycket,
   - 6 § tredje stycket samma lag i fråga om 10 § 6, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §   Med flerbostadshus avses ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Bostäderna ska utgöra minst 50 procent av arean.

3 §   Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt lagen (2022:333) om energimätning i byggnader.

4 §   Boverket ska ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning i frågor som rör energimätning i byggnader.

5 §   I förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare finns bestämmelser om att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om mätdon och att styrelsen utövar tillsyn över att lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs.

Krav på installation av system för individuell mätning av värme och tappvarmvatten för hushållsbruk i befintliga byggnader

6 §   Mätare för mätning av den energi som används för att påverka varje lägenhets inomhusklimat ska installeras av ägaren till ett flerbostadshus i
   1. Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län om flerbostadshuset har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kilowattimmar per kvadratmeter och år, och
   2. övriga län om flerbostadshuset har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Första stycket gäller endast under förutsättning att det är tekniskt genomförbart att installera mätare och åtgärden är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.

Mätare behöver inte installeras om konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de primärenergital som anges i första stycket 1 och 2.

7 §   Om mätare inte behöver installeras enligt 6 § andra stycket, ska värmekostnadsfördelare installeras på varje radiator i de flerbostadshus som avses i 6 §.

Första stycket gäller endast under förutsättning att det är tekniskt genomförbart att installera värmekostnadsfördelare och åtgärden är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.

Värmekostnadsfördelare behöver inte installeras om konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de primärenergital som anges i 6 § första stycket 1 och 2.

8 §   Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar installation av tappvarmvatten för hushållsbruk eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten för hushållsbruk ska i samband med ombyggnaden installera mätare för mätning av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten för hushållsbruk.

Mätare behöver endast installeras om det är tekniskt genomförbart och om åtgärden är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.

Avläsning av mätare och värmekostnadsfördelare

9 §   Mätare och värmekostnadsfördelare som installerats enligt 6-8 §§ ska läsas av regelbundet så att kraven på att lämna faktureringsinformation och information om energianvändning kan uppfyllas.

Bemyndiganden

10 §   Boverket får meddela föreskrifter om
   1. undantag från skyldigheten att mäta elanvändningen i varje lägenhet,
   2. beräkningen av det primärenergital som avses i 6 §,
   3. kriterier för teknisk genomförbarhet och proportionalitet som avses i 6-8 §§,
   4. kriterier för energieffektiviserande åtgärder som avses i 6 § tredje stycket och 7 § tredje stycket,
   5. de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning enligt 4 § lagen (2022:333) om energimätning i byggnader och 6-8 §§ ska uppfylla, och
   6. fakturering och kostnadsfördelning.

11 §   Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning och om undantag från dessa krav.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur ett bostadshus area ska beräknas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.