Till innehåll på sidan

Förordning (2022:291) om tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden

SFS nr: 2022:291
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Utfärdad: 2022-04-21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer som driver skyddat boende.

Med skyddat boende avses i denna förordning ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Syftet med bidraget är att stödja organisationer inom det civila samhället i deras arbete med att utveckla kvaliteten på skyddade boenden och därigenom stärka organisationernas förutsättningar att utföra insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453).

3 §   Bidrag enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1 och 6.3 i förordning (EU) nr 1407/2013 ska utföras av Socialstyrelsen.

4 §   Socialstyrelsen prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

Förutsättningar för bidrag

5 §   Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som
   1. är en juridisk person som utan vinstsyfte bedriver och under minst två år har bedrivit en sådan verksamhet som avses i 1 §,
   2. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd, och
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

6 §   Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte uppfyller villkoren i 5 § 2. Stiftelsen får inte vara statlig eller kommunal och ska vara öppen för insyn.

7 §   Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

8 §   Bidrag lämnas i form av verksamhetsbidrag för åtgärder som syftar till att utveckla kvaliteten på skyddade boenden.

Sådana åtgärder kan avse att anställa personal med relevant kompetens, att utbilda befintlig personal, att anpassa lokaler, att ta fram rutiner och andra liknande åtgärder.

Ansökan

9 §   En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Ansökan ska innehålla
   1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för åtgärderna och uppgift om beräknade kostnader för åtgärderna,
   2. en redogörelse för hur åtgärderna ska bidra till att utveckla kvaliteten på det skyddade boendet, och
   3. uppgifter om andra sökta eller beviljade bidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

10 §   En ansökan om bidrag ska även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som stödmottagaren
   1. har tagit emot under det beskattningsår som ansökan lämnas,
   2. har tagit emot under de två föregående beskattningsåren, och
   3. tidigare har ansökt om eller beviljats och som avser samma kostnader som det stöd som ansökan omfattar.

11 §   Den som ansöker om bidrag ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Fördelningen av bidraget

12 §   Vid fördelningen av bidraget får Socialstyrelsen prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 §.

Beslut

13 §   I ett beslut om bidrag ska det anges för vilka åtgärder bidraget beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 14 § anges.

Redovisning och uppföljning

14 §   En mottagare av bidrag ska senast vid den tidpunkt som har angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts till Socialstyrelsen. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med bidraget.

15 §   En revisor ska granska redovisningen enligt 14 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

16 §   Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Socialstyrelsen lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

17 §   Socialstyrelsen ska årligen senast den 31 oktober till regeringen lämna en samlad redogörelse för vilka som har fått bidrag och med vilka belopp samt vad bidraget har använts till och, om möjligt, en bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

Hinder mot utbetalning

18 §   Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 19 §.

Återbetalning och återkrav

19 §   En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
   4. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 14 § eller ett sådant underlag som avses i 16 §, eller
   5. villkoren i beslutet inte har följts.

20 §   Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 19 §.

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta.

Registerföring

21 §   Bestämmelser om registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Överklagande

22 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 18 § och beslut om återkrav enligt 20 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande

23 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2022:291
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.
   2. Redogörelsen enligt 17 § ska första gången lämnas senast den 31 oktober 2023.