Förordning (2022:225) om statligt stöd till produktion av viss biogas

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:225
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2022-03-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:596
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Förordningens innehåll

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd som Statens energimyndighet får lämna till företag för produktion av biogas.

2 §   Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck

3 §   I denna förordning betyder
   1. biogas: ett gasformigt bränsle som producerats av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan,
   2. biometan: biogas som uppgraderats till en sådan kvalitet som krävs för inmatning på ett distributionsnät för metan.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Förutsättningar för stöd

4 §   Stöd enligt denna förordning får, om det finns medel, lämnas som ett driftsstöd i enlighet med de villkor som föreskrivs i kapitel I och artikel 43 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

5 §   Stöd får lämnas för produktion av biogas som
   1. uppgraderas till biometan, med högst 30 öre per kilowattimme producerad biogas, eller
   2. uppgraderas till biometan och sedan omvandlas till vätskeform, med högst 45 öre per kilowattimme producerad biogas.

Stöd får också lämnas för produktion av biogas för den andel som kan antas vara producerad av stallgödsel, med högst 40 öre per kilowattimme producerad biogas.

Om biogas som kan antas vara producerad av stallgödsel uppgraderas till biometan eller uppgraderas till biometan och sedan omvandlas till vätskeform, får stöd lämnas enligt både första och andra styckena. Förordning (2023:596).

6 §   Stöd får inte lämnas för produktion av biogas från
   1. deponier, och
   2. anläggningar som saknar inkopplad utrustning för att bränna gas som inte kan tas tillvara vid överproduktion eller driftsstörning. Förordning (2023:596).

7 §   Stöd får inte lämnas till ett företag som vid tidpunkten för beslutet är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2023:596).

8 §   Har upphävts genom förordning (2023:596).

9 §   Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Prövning av stödärenden

10 §   Statens energimyndighet prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

11 §   En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet senast den 15 december året före varje produktionsår.

Ansökan ska innehålla de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2023:596).

Beslut om stöd

12 §   Ett beslut om stöd ska innehålla villkor om att stödmottagaren, på begäran av Statens energimyndighet, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Beslutet ska även innehålla de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stöd

13 §   Stöd får lämnas i förskott för den beräknade mängd biogas som utifrån den sökandes uppgifter sannolikt kommer att produceras under produktionsåret.

De mängder biogas som har producerats enligt 5 § ska kontrolleras i efterhand. Förordning (2023:596).

14 §   Har upphävts genom förordning (2023:596).

15 §   Har upphävts genom förordning (2023:596).

Återbetalning och återkrav

16 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med ett för högt belopp,
   2. stödet av någon annan orsak har beviljats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. villkoren för stödet inte har följts, eller
   4. det vid kontroll av de mängder biogas som har producerats enligt 5 § visar sig att för mycket stöd har betalats ut.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att ett beslut om återkrav enligt 17 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Förordning (2023:596).

17 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

18 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

19 §   Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 17 § får dock inte överklagas. Förordning (2023:596).


Övergångsbestämmelser

2022:225
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2022.
   2. För 2022 ska stöd enligt 13 § avse produktionen av biogas från den 1 juli 2022 till och med den 31 december 2022.
   3. Genom förordningen upphävs
      a) förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser, och
      b) förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel.
   4. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.

2023:596
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2023.
   2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om stöd som avser produktionsåret 2024.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser produktion av biogas före den 1 januari 2024.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.