Förordning (2022:1800) om Sveriges främsta utmärkelser

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1800
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2022-12-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Sveriges främsta utmärkelser för förtjänstfulla insatser är ordensutmärkelser inom Kungl. Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna och regeringens utmärkelser.

2 §   Nominering till ordensutmärkelser ges in till Kungl. Maj:ts Orden. Om det finns särskilda skäl får en sådan nominering i stället ges in till regeringen.

Nominering till regeringens utmärkelser ges in till regeringen.

3 §   För beredning av nomineringar finns ett självständigt råd vid Kungl. Maj:ts Orden. Rådet ska lämna yttrande till regeringen med förslag till ordensutmärkelser för förtjänstfulla insatser.

Ledamöterna i rådet utses av Kungl. Maj:ts Orden efter förord av regeringen.

4 §   Beslut om ordensutmärkelser meddelas av Kungl. Maj:ts Orden. Om beslutet avser någon annan än en medlem av det svenska kungahuset ska det meddelas efter förord av regeringen eller, när det gäller ordensutmärkelser för protokollära syften, av Regeringskansliet.

Beslut om regeringens utmärkelser meddelas av regeringen.

5 §   Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av Kungl. Maj:ts Orden om behandlingen av sådana känsliga personuppgifter är nödvändig för handläggningen av ett belöningsärende.

Tillgången till personuppgifter som avses i första stycket ska begränsas till det som var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

6 §   Stadgar för Kungl. Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna fastställs av Kungl. Maj:ts Orden sedan de godkänts av regeringen.

7 §   En ordensutmärkelse som beslutats efter förord ska bekostas av staten.


Övergångsbestämmelser

2022:1800
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2023.
   2. Genom förordningen upphävs
      a) ordenskungörelsen (1974:768),
      b) Utrikesdepartementets föreskrifter (UF 1995:11) om tillämpningen av ordenskungörelsen (1974:768) m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.