Förordning (2022:1768) med instruktion för Myndigheten för totalförsvarsanalys

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1768
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2022-12-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Myndigheten för totalförsvarsanalys har till huvuduppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret ur ett systemperspektiv och med tyngdpunkt på totalförsvarets samlade funktionssätt. Resultatet av analyser, uppföljningar och utvärderingar ska löpande redovisas till regeringen.

Myndigheten ska dock inte följa upp, analysera och utvärdera den del av totalförsvaret som utgörs av
   1. den verksamhet som bedrivs enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet,
   2. den tillsynsverksamhet som bedrivs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955),
   3. den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver,
   4. den underrättelseverksamhet som Polismyndigheten bedriver,
   5. den militära säkerhetstjänst som Försvarsmakten leder och bedriver, eller
   6. den verksamhet som regeringen och Regeringskansliet bedriver.

2 §   Myndigheten ska
   1. följa upp utvecklingen av totalförsvaret i förhållande till det övergripande målet för totalförsvaret samt målen för det militära respektive det civila försvaret,
   2. analysera och utvärdera utvecklingen av totalförsvaret och de samlade effekterna av de beslutade statliga insatserna inom totalförsvaret,
   3. analysera och utvärdera effektiviteten i genomförandet av den politiska inriktningen och kostnadseffektiviteten i statliga insatser inom totalförsvaret, och
   4. inom sitt verksamhetsområde bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag när det gäller totalförsvarets inriktning samt med handlingsalternativ för effektivisering av statliga insatser och styrning.

Myndigheten ska genomföra uppgifterna med utgångspunkt huvudsakligen i de statliga myndigheternas uppföljning av och underlag om verksamhet avseende totalförsvaret.

Myndigheten får inhämta sådan information från statliga myndigheter under regeringen och andra aktörer som myndigheten behöver för att utföra sitt uppdrag.

3 §   Myndigheten ska utveckla analys- och utvärderingsmetoder inom sitt verksamhetsområde.

4 §   Myndigheten ska senast den 1 mars varje år, i samband med att budgetunderlaget lämnas, redovisa en analys- och utvärderingsplan till regeringen. Analys- och utvärderingsplanen ska innehålla verksamhetens huvudsakliga inriktning under de tre närmast följande åren.

Uppgiftsskyldighet

5 §   Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och, med undantag för Säkerhetspolisen, de myndigheter som är beredskapsmyndigheter enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap, ska på begäran lämna Myndigheten för totalförsvarsanalys de uppgifter och upplysningar som myndigheten behöver för sitt uppdrag enligt 1 och 2 §§.

Samverkan

6 §   Myndigheten ska samverka med berörda aktörer när det gäller generella kriterier och dokumentation för att möjliggöra en effektiv uppföljning och utvärdering av verksamheten inom totalförsvaret.

Myndigheten ska i sin utvärderande verksamhet föra en dialog med de myndigheter som kan komma att beröras av verksamheten.

Ledning

7 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Vetenskapliga rådet

8 §   Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Vetenskapliga rådet. Vetenskapliga rådet ska bistå myndigheten med kunskap inom de ämnesområden som är relevanta för totalförsvaret samt i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndighetens verksamhet. Vetenskapliga rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §   Generaldirektören är myndighetschef.

10 §   Ledamöterna i Vetenskapliga rådet utses av myndigheten.

11 §   I fråga om anställning vid Myndigheten för totalförsvarsanalys av den som är officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

12 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpning av personalföreträdarförordningen

13 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).


Övergångsbestämmelser

2022:1768

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 januari 2023.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.