Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1765) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1765
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning kompletterar lagen (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 1 kap. 10 §, 2 kap. 5 § och 8 kap. 5 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) i fråga om 2 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 §.

2 §   Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt artikel 34.6 i EU-förordningen,
   2. att PEPP-sparinstitut ska förse PEPP-sparare med ytterligare prognoser för pensionsförmåner och om innehållet i sådana prognoser,
   3. på vilket språk ett PEPP-faktablad enligt artikel 26 i EU- förordningen ska upprättas,
   4. produktingripanden enligt artikel 63 i EU-förordningen, och
   5. information som ett PEPP-sparinstitut ska lämna enligt artikel 40.1 i EU-förordningen.

3 §   Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket, om inspektionen med stöd av 9 kap. 7 § lagen (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) har beslutat att en fysisk person under en viss tid inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i ett svenskt PEPP-sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt förvaringsinstitut.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.