Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1692) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1692
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Förordningen är meddelad med stöd av
   1. 3 kap. 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet i fråga om 3 §,
   2. 4 kap. 4 § lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet i fråga om 4 §,
   3. 5 kap. 2 § lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet i fråga om 5 §,
   4. 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 6 §, och
   5. 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §   Skatteverket får sända en motiverad begäran att Europeiska kommissionen i en genomförandeakt ska fastställa om de upplysningar som ska utbytas automatiskt enligt ett avtal mellan de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten och en jurisdiktion utanför unionen är likvärdiga med de uppgifter som ska utbytas enligt rådets direktiv (EU) 2021/514 i den mening som avses i avsnitt I.A.7 i bilaga V till rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/514.

3 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och vilken dokumentation en anmälan eller meddelande enligt 3 kap. 1 och 2 §§ lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet ska innehålla.

En anmälan eller ett meddelande enligt första stycket ska göras enligt ett fastställt formulär.

4 §   Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter och vilken dokumentation en ansökan om registrering eller anmälan enligt 4 kap. 2 och 3 §§ lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet ska innehålla.

En ansökan om registrering eller anmälan enligt första stycket ska göras enligt ett fastställt formulär.

5 §   Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilket underlag som ska ges in tillsammans med en ansökan om undantag från rapporteringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet.

En ansökan enligt första stycket ska göras enligt ett fastställt formulär.

6 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om fastställande av formulär och formatet för formulären enligt lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och denna förordning.

7 §   Skatteverket ska kontrollera att de rapporteringsskyldiga plattformsoperatörerna tillämpar de åtgärder för kundkännedom som framgår av 6 kap. lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet och att de lämnar kontrolluppgifter i enlighet med 22 c kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.