Förordning (2022:1461) om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1461
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2022-11-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:68
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Allmänna bestämmelser

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om förvaltningen och genomförandet av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027.

2 §   Förordningen kompletterar
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 av den 7 juli 2021 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

3 §   Förordningen är meddelad med stöd av
   1. 10 § lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken i fråga om 5 kap. 2 §, och
   2. 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ord och uttryck

4 §   I denna förordning betyder
   - akvaponi: odlingsform där man i ett cirkulärt system kombinerar vattenbruk med odling av växter,
   - akvatisk miljö: miljö som för sin normala funktion är beroende av vatten som inte är nederbörd,
   - erkänd branschorganisation: en branschorganisation som erkänts av Statens jordbruksverk enligt 3 kap. 2 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen,
   - erkänd producentorganisation: en sådan producentorganisation eller sammanslutning av producentorganisationer som har erkänts av Statens jordbruksverk enligt 3 kap. 2 § förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen,
   - fiskefartyg: fartyg med vilket fiskeverksamhet bedrivs i kommersiellt syfte antingen i inlandsvatten eller till havs,
   - företag: den som är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
   - förvaltare av hamn: den som har driftansvar för hamnen,
   - högskola: en högskola som har staten som huvudman eller en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
   - kvalitetssäkrande partner: ett universitet, en högskola, en statlig myndighet eller ett vetenskapligt institut som kan bedöma kvalitet i metod och utförande av ett projekt,
   - livsmedelsföretag: företag inom livsmedelskedjan som är registrerat som användare av Havs- och vattenmyndighetens spårbarhetsdatabas i enlighet med gällande föreskrifter,
   - mikroföretag: företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år,
   - små företag: företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år,
   - medelstora företag: företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år,
   - universitet: ett universitet som har staten som huvudman,
   - vattenbruksföretag: företag som bedriver vattenbruk, och
   - yrkesfiskare: en fysisk eller juridisk person som fiskar med stöd av licens enligt fiskelagen (1993:787) eller, när det gäller inlandsfiske, en juridisk person vars ägare innehar en sådan licens.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i förordning (EU) 2021/1139 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG.
Förordning (2024:68).

Förvaltande myndighet

5 §   Jordbruksverket är förvaltande myndighet för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027.

Förmedlande organ

6 §   Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten är sådana förmedlande organ som avses i artikel 71.3 i förordning (EU) 2021/1060.

Myndigheterna utför de uppgifter som den förvaltande myndigheten har enligt artiklarna 73 och 74 i förordning (EU) 2021/1060, i den utsträckning det framgår av denna förordning och av avtal som ingåtts mellan den förvaltande myndigheten och de förmedlande organen.

Revisionsmyndighet

7 §   Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027.

Andra myndighetsuppgifter

8 §   Jordbruksverket ansvarar för den redovisningsfunktion som avses i artikel 76.1 i förordning (EU) 2021/1060.

9 §   Den myndighet som enligt 2 kap. 10 och 11 §§ ska pröva ansökan om stöd ska genomföra de förvaltningskontroller som avses i artikel 74.1 a i förordning (EU) 2021/1060.

10 §   Jordbruksverket ansvarar för att utvärdera havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 i enlighet med artikel 44 i förordning (EU) 2021/1060.

11 §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har när det gäller rapportering av oriktigheter enligt artikel 69.12 i förordning (EU) 2021/1060.

12 §   Jordbruksverket ska föra det register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Övervakningskommitté

13 §   Regeringen beslutar om ordförande i övervakningskommittén för havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021-2027 och om vilka berörda myndigheter och andra parter som ingår i kommittén.

14 §   Jordbruksverket ska offentliggöra en förteckning över medlemmarna i övervakningskommittén i enlighet med artikel 39.1 femte stycket i förordning (EU) 2021/1060.


2 kap. Handläggning och prövning av stödärenden

Allmänna bestämmelser om stöd

1 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas i form av ekonomiskt bidrag, om det finns medel.

2 §   Stöd får lämnas för sådana insatser och kostnader som är stödberättigande enligt denna förordning och tillämpliga bestämmelser i förordning (EU) 2021/1060 och förordning (EU) 2021/1139.

Stöd som lämnas ska vara förenligt med havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027, tillämpliga bestämmelser i förordning (EU) 2021/1060 och förordning (EU) 2021/1139 samt unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3 §   Stöd enligt 4 kap. 17 § till övrig diversifiering av ordinarie verksamhet som omfattar produkter inom jordbrukssektorn får endast lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1408/2013.

4 §   Stöd som faller utanför tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som annars skulle utgöra statligt stöd får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

5 §   Stöd till företag enligt denna förordning får lämnas till mikroföretag och små eller medelstora företag, om inte något annat följer av bestämmelserna i 3 eller 4 kap.

6 §   Stöd får inte beviljas till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

6 a §   Stöd får inte lämnas för insatser som rör akvaponier.
Förordning (2023:937).

Ansökan om stöd

7 §   En ansökan om stöd ska vara skriftlig och innehålla de handlingar och uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna prövas.

8 §   Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 eller förordning (EU) 1408/2013 ska ansökan innehålla en redogörelse för
   1. allt annat stöd av mindre betydelse som sökanden har tagit emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och
   2. annat stöd som sökanden tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.

9 §   Ansökan om stöd ska ges in till den myndighet som enligt 10 och 11 §§ ska pröva ansökan.

Prövning av stödärenden

10 §   Länsstyrelsen prövar ansökningar om stöd för de åtgärder som anges i
   - 3 kap. 1 § (investeringar ombord),
   - 3 kap. 5 § (investeringar för utveckling av hamnar och landningsplatser),
   - 3 kap. 13 § (ersättning för hanteringskostnader för fällda sälar inom ramen för licensjakt eller skyddsjakt),
   - 3 kap. 27 § (skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald),
   - 4 kap. 2 § (investeringar för hållbara vattenbruk),
   - 4 kap. 5 § (startstöd för hållbara vattenbruk),
   - 4 kap. 17 § (investeringsstöd för diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruksprodukter), och
   - 4 kap. 19 § (investeringsstöd för beredningsindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter).

Havs- och vattenmyndigheten prövar ansökningar om stöd för den åtgärd som anges i 3 kap. 22 § (datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken).

Jordbruksverket prövar ansökningar om annat stöd än det som avses i första och andra styckena.

11 §   En ansökan om stöd som enligt 10 § ska prövas av länsstyrelsen ska prövas av
   1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, om ansökan avser insatser som helt eller till största delen ska genomföras i Hallands län, Jönköpings län, Värmlands län eller Västra Götalands län,
   2. Länsstyrelsen i Blekinge län, om ansökan avser insatser som helt eller till största delen ska genomföras i Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län eller Skåne län,
   3. Länsstyrelsen i Stockholms län, om ansökan avser insatser som helt eller till största delen ska genomföras i Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län eller Östergötlands län,
   4. Länsstyrelsen i Gävleborgs län, om ansökan avser insatser som helt eller till största delen ska genomföras i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län eller Västernorrlands län, och
   5. Länsstyrelsen i Norrbottens län, om ansökan avser insatser som helt eller till största delen ska genomföras i Norrbottens län eller Västerbottens län.

12 §   Den myndighet som enligt 10 och 11 §§ ska pröva ansökan om stöd ska vid prövningen göra ett urval av insatserna enligt de kriterier och förfaranden som har fastställts av Jordbruksverket i enlighet med artikel 73.1 i förordning (EU) 2021/1060.

Trots första stycket ska urvalet av insatser enligt tillämpliga kriterier och förfaranden alltid göras av Jordbruksverket om ansökan om stöd gäller en utlysning.

13 §   Om en ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 eller förordning (EU) nr 1408/2013 ska den myndighet som enligt 10 och 11 §§ ska pröva ansökan, innan stöd beviljas
   1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i den tillämpliga förordningen, och
   2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i den tillämpliga förordningen.

14 §   Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses. Villkoren ska framgå av beslutet.

15 §   Allt informationsutbyte med sökanden och stödmottagaren ska ske elektroniskt i enlighet med vad som anges i artikel 69.8 i förordning (EU) 2021/1060.

Utbetalning av stöd

16 §   Jordbruksverket beslutar om utbetalning och betalar ut stöd.

17 §   En ansökan om utbetalning av stöd ska ges in till den myndighet som har beslutat om stödet.

Myndigheten som tagit emot ansökan om utbetalning ska granska ansökan och kontrollera att de villkor som gäller för stödet är uppfyllda.

Om beslutet om stöd har fattats av länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyndigheten ska ansökan om utbetalning tillsammans med ett yttrande över ansökan överlämnas till Jordbruksverket efter det att den granskning som avses i första stycket har utförts.

18 §   Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av stöd.

Förskott får lämnas till alla stödmottagare förutom statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Förskott får lämnas med upp till hälften av det beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor.

Hinder mot utbetalning av stöd

19 §   Jordbruksverket ska besluta att det beviljade stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. förutsättningarna för återkrav enligt artikel 11.2 i förordning (EU) 2021/1139 är uppfyllda,
   2. stödet har beviljats på grund av att stödmottagaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter i sin ansökan om stöd,
   3. stödmottagaren inte har följt de villkor som gäller för stödet,
   4. stödmottagaren inte vidtar några åtgärder för att genomföra den insats som stödet har beviljats för, trots uppmaning om detta från den myndighet som beslutat om stödet, eller
   5. stödmottagaren inte bedöms hinna genomföra insatsen före det slutdatum som bestämts av Jordbruksverket.

Upphävande av stöd

20 §   Den myndighet som har beslutat om stöd ska innan slutbetalning sker besluta att, helt eller delvis, upphäva beslutet om stöd om någon av grunderna i 19 § 1-5 är uppfyllda.


3 kap. Stöd för främjande av ett hållbart fiske och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Investeringar ombord

1 §   Stöd får lämnas till den som äger ett fiskefartyg eller är yrkesfiskare för
   1. investeringar i selektiva fiskeredskap och utrustning som minskar mängden oönskad fångst,
   2. investeringar i fiskeredskap eller andra investeringar som minskar den negativa påverkan på akvatiska miljöer,
   3. investeringar för att skydda redskap från däggdjur och fåglar,
   4. investeringar som förbättrar fångsthanteringen,
   5. investeringar för att sortera och förvara akvatiskt skräp som fångats i redskapen, eller
   6. investeringar som ökar säkerhet och förbättrar arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg.

2 §   Stöd får lämnas till den som bedriver fiske till havs och äger ett fiskefartyg eller är yrkesfiskare för investeringar som syftar till att anpassa fisket till nya målarter.

För att insatsen ska vara stödberättigande ska det finnas kunskapsunderlag som visar att målarten kan nyttjas hållbart.

3 §   Stöd får inte lämnas för insatser som ökar ett fiskefartygs bruttodräktighet.

4 §   Stöd får lämnas med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Om stödmottagaren endast bedriver småskaligt kustfiske får stöd dock lämnas med 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Investeringar för utveckling av hamnar och landningsplatser

5 §   Stöd får lämnas till den som äger eller förvaltar en hamn eller en landningsplats som används vid yrkesmässigt fiske för
   1. utveckling av hamnen eller landningsplatsen utifrån fiskenäringens behov,
   2. anpassning av hamnen eller landningsplatsen till landningsskyldigheten, eller
   3. förbättring av förmågan att hantera akvatiskt skräp och förlorade redskap.

Stöd får lämnas även till andra företag än mikroföretag och små eller medelstora företag om stödmottagaren är ett företag som ägs av en kommun eller en region.

Stöd får inte lämnas för kostnader som avser löpande drift.

6 §   Stöd får lämnas med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Om stödmottagaren endast bedriver småskaligt kustfiske får stöd dock lämnas med 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Innovationsprojekt inom fiske

7 §   Stöd får lämnas till företag, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, stiftelser, branschorganisationer, erkända producentorganisationer och andra föreningar för innovationsprojekt inom fiske som främjar ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet, och som medför nytta för fler än ett enskilt företag i produktionskedjan.

Företag, regioner, kommuner, stiftelser, branschorganisationer, erkända producentorganisationer och andra föreningar ska för att vara stödberättigade samarbeta med en kvalitetssäkrande partner. Förordning (2023:937).

8 §   Stöd får lämnas
   1. med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna, om
      a) stödmottagaren är en statlig myndighet, en region, en kommun, ett universitet, en högskola som har staten som huvudman eller ett vetenskapligt institut som är styrt av en offentligrättslig organisation, eller
      b) insatsen uppfyller kriterierna enligt rad 14 i bilaga III till förordning (EU) 2021/1139, och
   2. med 75 procent av de stödberättigande kostnaderna i andra fall än de som avses i 1. Förordning (2023:937).

Kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske

9 §   Stöd får lämnas till företag inom fiskerinäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, stiftelser, branschorganisationer, erkända producentorganisationer och andra föreningar för
   1. att anordna eller delta i en utbildning eller kompetenshöjande insats,
   2. nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och bästa praxis i projektform, eller
   3. informationsinsatser och kunskapsspridning med samhällsnytta.

Stöd får inte lämnas till insatser som utgör en del av en annan utbildning som finansieras av offentliga medel.

10 §   Stöd får lämnas till erkända producentorganisationer för undersökningar som utförs i syfte att hitta marknader för nya fiskprodukter.

11 §   Stöd får lämnas till erkända producent- och branschorganisationer för deltagande i förvaltning på EU-nivå som bidrar till att uppnå de mål som föreskrivs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000, i synnerhet de mål som anges i artiklarna 7, 8, 17 och 18.

12 §   Stöd får lämnas
   1. med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna, om
      a) stödmottagaren är en statlig myndighet, en region, en kommun, ett universitet, en högskola som har staten som huvudman eller ett vetenskapligt institut som är styrt av en offentligrättslig organisation, eller
      b) insatsen uppfyller kriterierna enligt rad 14 i bilaga III till förordning (EU) 2021/1139,
   2. med 80 procent av de stödberättigande kostnaderna, om stödmottagaren endast bedriver småskaligt kustfiske,
   3. med 75 procent av de stödberättigande kostnaderna, om stödmottagaren är en branschorganisation eller en erkänd producentorganisation och insatsen inte uppfyller kriterierna i 1 b, och
   4. med 50 procent av de stödberättigande kostnaderna i andra fall än de som avses i 1-3. Förordning (2023:937).

Ersättning för hanteringskostnader för fällda sälar inom ramen för licensjakt eller skyddsjakt

13 §   Stöd får lämnas till företag för kostnader för bärgning och inlämning av sälkroppar till en godkänd anläggning för destruktion.

Stöd får lämnas för maximalt fem sälkroppar per ansökningstillfälle.

Den som beviljats stöd måste genom dokumentation visa att de aktuella sälkropparna har lämnats in till en godkänd anläggning för destruktion för att stödet ska betalas ut.

14 §   Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

15 §   Stöd får lämnas till den som äger ett fiskefartyg eller är yrkesfiskare för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet i enlighet med villkoren i artikel 21 i förordning (EU) 2021/1139.

Stöd får endast lämnas till en stödmottagare per tillfälle och fartyg.

16 §   Stöd lämnas med ett schablonbelopp som fastställs av Jordbruksverket.

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till myndigheter

17 §   Stöd får lämnas till Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen för
   1. digitalisering av uppgiftslämnandet från fisket och validering av kontrolldata, saluföring och handel med tredjeland,
   2. anpassning av it-stöd för inspektion och sjöövervakning,
   3. anpassning av verksamhetssystem för tillträde, kvotförvaltning, överträdelsehantering och informationsdelning,
   4. anpassning av teknisk infrastruktur för fiskerikontroll,
   5. kompetensutveckling och vägledning,
   6. utveckling och genomförande av ny kontrollteknik och metodik,
   7. operativt genomförande av EU-gemensamma inspektionsinsatser inom ramen för specifika kontroll- och inspektionsprogram,
   8. uppgradering av it-system för möjliggörande av informationsutbyte mellan svenska myndigheter,
   9. inköp av mindre båtar och obemannade farkoster för kontrollverksamhet,
   10. modernisering av befintliga patrullfordon,
   11. tillhandahållande av övervaknings- och kommunikationstjänster, eller
   12. kontroll- och inspektionsverksamhet.

18 §   Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till företag

19 §   Stöd enligt 20 § får lämnas till yrkesfiskare och livsmedelsföretag.

För att ett livsmedelsföretag ska vara berättigat till stöd ska det vara registrerat som användare av Havs- och vattenmyndighetens spårbarhetsdatabas i enlighet med gällande föreskrifter.

20 §   Stöd får lämnas för
   1. inköp och installation av nödvändiga komponenter för fartygsspårning och elektroniska rapporteringssystem som används i kontrollsyfte,
   2. inköp och installation av nödvändiga komponenter för elektroniska fjärrövervakningssystem som används för kontroll av landningsskyldigheten,
   3. inköp och installation av anordningar för kontinuerlig inmätning och registrering av framdrivningsmotorns effekt, eller
   4. inköp och installation av nödvändiga komponenter för att uppfylla kraven på spårbarhet enligt gällande föreskrifter.

21 §   Stöd får lämnas med 85 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken

22 §   Stöd får lämnas till Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket för
   1. insamling, förvaltning och användning av data i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2021/1139, eller
   2. utarbetande av nationella och regionala arbetsplaner i enlighet med artiklarna 6 och 9 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008.

23 §   Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp

24 §   Stöd får lämnas till statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer, erkända producentorganisationer samt andra föreningar och stiftelser som samarbetar med branschorganisationer eller erkända producentorganisationer för
   1. insamling av förlorade redskap och akvatiskt skräp i akvatiska miljöer, eller
   2. identifiering av områden med förlorade redskap och akvatiskt skräp.

25 §   Stöd får lämnas
   1. med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna, om
      a) stödmottagaren är en statlig myndighet, en region, en kommun, ett universitet, en högskola som har staten som huvudman eller ett vetenskapligt institut som är styrt av en offentligrättslig organisation, eller
      b) insatsen uppfyller kriterierna enligt rad 14 i bilaga III till förordning (EU) 2021/1139,
   2. med 75 procent av de stödberättigande kostnaderna, om stödmottagaren är en branschorganisation eller en erkänd producentorganisation och insatsen inte uppfyller kriterierna i 1 b,
   3. med 60 procent av de stödberättigande kostnaderna, om stödmottagaren är en yrkesfiskeorganisation eller en annan kollektiv stödmottagare och insatsen inte uppfyller kriterierna i 1 b, och
   4. med 50 procent av de stödberättigande kostnaderna i andra fall än de som avses i 1-3. Förordning (2023:937).

Skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald

26 §   Stöd enligt 27 § får lämnas till statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, stiftelser, branschorganisationer, erkända producentorganisationer och andra föreningar. För att vara stödberättigad ska den sökande samarbeta med en kvalitetssäkrande partner, om inte sökanden själv är en kvalitetssäkrande partner.

27 §   Stöd får lämnas för att bevara eller restaurera akvatiska ekosystem och biologisk mångfald i vattenmiljöer.

Stöd som avses i första stycket får omfatta åtgärder för att skydda områden med stöd av 7 kap. miljöbalken, förvalta sådana områden eller genomföra miljöövervakning inom sådana områden.

Stöd får inte lämnas för aktiviteter som huvudsakligen syftar till att minska näringsbelastningen på omgivande miljö.
Förordning (2023:937).

28 §   Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Genomförande av havsmiljödirektivet

29 §   Stöd får lämnas till statliga myndigheter och kommuner för att utveckla
   1. övervakning och annat underlag för bedömning av miljöstatus,
   2. regionala och nationella statusbedömningar för Östersjön och Nordostatlanten, eller
   3. nya åtgärder och metoder för att utvärdera effekterna av de åtgärder som genomförs i syfte att förbättra den marina miljöns status.

30 §   Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.


4 kap. Stöd för främjande av hållbara vattenbruk och marknader för fiske- och vattenbruksprodukter

Investeringar för hållbara vattenbruk

1 §   Stöd enligt 2 § får lämnas till vattenbruksföretag. För att vara berättigat till stöd ska företagets sammanlagda intäkter från försäljning av vattenbruksprodukter från egen produktion sammantaget överstiga 25 000 kronor under de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in.
Förordning (2024:68).

2 §   Stöd får lämnas för investeringar
   1. för att öka den hållbara vattenbruksproduktionen,
   2. som möjliggör en ökad grad av miljömässig hållbarhet inom vattenbruket genom att minska den negativa inverkan eller öka de positiva effekterna på miljön,
   3. som förbättrar djurens hälsa eller välfärd eller minskar risken för rymningar eller smittspridning, eller
   4. för att skydda odlingar mot däggdjur eller fåglar.

Stöd får inte lämnas för investeringar i odling av genetiskt modifierade organismer. Förordning (2023:937).

3 §   Stöd får lämnas med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Startstöd för hållbara vattenbruk

4 §   Stöd enligt 5 § får lämnas till mikroföretag eller små företag som bedriver eller avser att bedriva vattenbruksverksamhet. För att vara berättigat till stöd ska företagets sammanlagda intäkter från försäljning av vattenbruksprodukter från egen produktion sammantaget inte överstiga 25 000 kronor under de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in.

Som förutsättning för utbetalning av stöd gäller att företaget senast vid ansökan om utbetalning har de tillstånd och godkännanden som krävs för vattenbruksproduktionen.
Förordning (2024:68).

5 §   Stöd får lämnas för investeringar
   1. för att starta eller öka vattenbruksproduktionen,
   2. som möjliggör en ökad grad av miljömässig hållbarhet inom vattenbruket genom att minska den negativa inverkan eller öka de positiva effekterna på miljön,
   3. som förbättrar djurens hälsa eller välfärd eller minskar risken för rymningar eller smittspridning, eller
   4. för att skydda odlingar mot däggdjur eller fåglar.

Stöd får inte lämnas för investeringar i odling av genetiskt modifierade organismer. Förordning (2023:937).

6 §   Stöd får lämnas med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Djurs hälsa och välfärd inom vattenbruk

7 §   Stöd får lämnas till vattenbruksföretag, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna, ackrediterade laboratorier, branschorganisationer, erkända producentorganisationer samt föreningar och stiftelser inom vattenbruksnäringen för
   1. kostnader för insatser som syftar till att genomföra övervaknings- och utrotningsprogram och bekämpning av sjukdomar inom vattenbruket, inklusive kostnader som uppkommer till följd av myndighetsbeslut vid bekräftad smitta,
   2. åtgärder som syftar till att minimera introduktion och spridning av smittor, eller
   3. åtgärder för en ökad djurvälfärd. Förordning (2023:937).

8 §   Stöd får lämnas
   1. med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna, om
      a) stödmottagaren är en statlig myndighet, eller
      b) insatsen uppfyller kriterierna enligt rad 14 i bilaga III till förordning (EU) 2021/1139,
   2. med 75 procent av de stödberättigande kostnaderna, om stödmottagaren är en branschorganisation eller en erkänd producentorganisation och insatsen inte uppfyller kriterierna i 1 b, och
   3. med 50 procent av de stödberättigande kostnaderna i andra fall än de som avses i 1 och 2. Förordning (2023:937).

Innovationsprojekt inom vattenbruk

9 §   Stöd enligt 10 § får lämnas till företag, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, stiftelser, branschorganisationer, erkända producentorganisationer och andra föreningar.

Företag, regioner, kommuner, stiftelser, branschorganisationer, erkända producentorganisationer och andra föreningar ska för att vara stödberättigade samarbeta med en kvalitetssäkrande partner. Förordning (2023:937).

10 §   Stöd får lämnas för innovationsprojekt inom vattenbruk som främjar ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet och som medför nytta för fler än ett enskilt företag i produktionskedjan. Förordning (2023:937).

11 §   Stöd får lämnas
   1. med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna, om
      a) stödmottagaren är en statlig myndighet, en region, en kommun, ett universitet, en högskola som har staten som huvudman eller ett vetenskapligt institut som är styrt av en offentligrättslig organisation, eller
      b) insatsen uppfyller kriterierna enligt rad 14 i bilaga III till förordning (EU) 2021/1139, och
   2. med 75 procent av de stödberättigande kostnaderna i andra fall än de som avses i 1. Förordning (2023:937).

Kompetensutveckling och bilda nätverk inom vattenbruk

12 §   Stöd får lämnas till företag inom vattenbruksnäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, stiftelser, branschorganisationer, erkända producentorganisationer och andra föreningar för
   1. att anordna eller delta i en utbildning eller kompetenshöjande insats,
   2. nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och bästa praxis i projektform, eller
   3. informationsinsatser och kunskapsspridning med samhällsnytta.

Stöd får inte lämnas till insatser som utgör en del av en annan utbildning som finansieras av offentliga medel.

13 §   Stöd får lämnas till statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, branschorganisationer och erkända producentorganisationer för
   1. utveckling av allmän och artspecifik bästa praxis,
   2. framtagande av uppförandekoder för förebyggande åtgärder som syftar till att öka djurens hälsa och välfärd inom vattenbruket, eller
   3. framtagande och publicering av informations- och rådgivningsmaterial.

Stöd får inte lämnas till rådgivning och rutiner som endast gäller för en specifik anläggning.

14 §   Stöd får lämnas till erkända producent- och branschorganisationer för deltagande i förvaltning på EU-nivå som bidrar till att uppnå de mål som föreskrivs i förordning (EU) nr 1379/2013, i synnerhet de mål som anges i artiklarna 7, 8, 17 och 18.

15 §   Har upphävts genom förordning (2023:937).

16 §   Stöd får lämnas
   1. med 100 procent av de stödberättigande kostnaderna, om
      a) stödmottagaren är en statlig myndighet, en region, en kommun, ett universitet, en högskola som har staten som huvudman eller ett vetenskapligt institut som är styrt av en offentligrättslig organisation, eller
      b) insatsen uppfyller kriterierna enligt rad 14 i bilaga III till förordning (EU) 2021/1139,
   2. med 75 procent av de stödberättigande kostnaderna, om stödmottagaren är en branschorganisation eller en erkänd producentorganisation och insatsen inte uppfyller kriterierna i 1 b, och
   3. med 50 procent av de stödberättigande kostnaderna i andra fall än de som avses i 1 och 2. Förordning (2023:937).

Investeringsstöd för diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruksprodukter

17 §   Stöd får lämnas till yrkesfiskare och vattenbruksföretag som har fiske eller vattenbruk som huvudsaklig verksamhet för
   1. investeringar som höjer kvaliteten på fiske- och vattenbruksprodukter och skapar större mervärde genom direktförsäljning,
   2. investeringar som ökar förädlingen av fångst eller skörd, av biprodukter från egna produktionsled eller av bifångster från fisket, eller
   3. övrig diversifiering av ordinarie verksamhet.

18 §   Stöd får lämnas med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Om stödmottagaren endast bedriver småskaligt kustfiske får stöd dock lämnas med 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Investeringsstöd för beredningsindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter

19 §   Stöd får lämnas till företag som har beredning av fiske- eller vattenbruksprodukter som huvudsaklig verksamhet för investeringar
   1. som medför minskad miljöpåverkan, eller
   2. som leder till nya eller förbättrade produkter eller processer.

20 §   Stöd får lämnas med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Certifiering av fiske- och vattenbruksprodukter

21 §   Stöd får lämnas till företag, branschorganisationer och erkända producentorganisationer inom fiske- och vattenbrukssektorn för certifiering av fiske- och vattenbruksprodukter.

22 §   Stöd får lämnas med 75 procent av de stödberättigande kostnaderna om stödmottagaren är en branschorganisation eller en erkänd producentorganisation.

Stöd får lämnas med 50 procent av de stödberättigande kostnaderna om stödmottagaren är ett företag.

Om stödmottagaren endast bedriver småskaligt kustfiske får stöd dock lämnas med 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Bilda producentorganisationer inom fiske och vattenbruk

23 §   Stöd får lämnas till ekonomiska föreningar och producentorganisationer för att bilda producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer inom fiske och vattenbruk.

24 §   Stöd får lämnas med 75 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Produktions- och saluföringsplaner för fiske och vattenbruk

25 §   Stöd får lämnas till erkända producentorganisationer för utarbetande av produktions- och saluföringsplaner för fiske och vattenbruk. Förordning (2023:937).

26 §   Stöd lämnas med det belopp som fastställs av Jordbruksverket.


5 kap. Övriga bestämmelser

Återbetalningsskyldighet

1 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd som betalats ut om
   1. någon av grunderna i 2 kap. 19 § är uppfyllda, eller
   2. stödet har betalats ut på grund av att stödmottagaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter i sin ansökan om utbetalning av stöd.

En stödmottagare är, utöver vad som följer av första stycket, återbetalningsskyldig när det gäller stöd till investeringar i infrastruktur eller produktiv investering om kriterierna i artikel 65.1 första stycket i förordning (EU) 2021/1060 är uppfyllda.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas. Räntan ska beräknas enligt räntelagen (1975:635). Förordning (2023:937).

2 §   Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 1 § ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

Preskription

3 §   Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena i den förordningen gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller 5 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och preskriptionslagen (1981:130).

Uppgiftsskyldighet

4 §   En stödmottagare ska på begäran av Jordbruksverket lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för utvärdering. I detta ingår att lämna de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av artikel 44 i förordning (EU) 2021/1060.

5 §   Havs- och vattenmyndigheten ska på begäran av Jordbruksverket eller länsstyrelsen lämna sådana uppgifter som myndigheterna behöver för prövning av ansökningsvillkoren i artikel 11 i förordning (EU) 2021/1139.

It-system för ärenden om stöd

6 §   Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

Jordbruksverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

7 §   Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av de personuppgifter som verket har lämnat till it-systemen. Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten är personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter som de har lämnat till it-systemen.

8 §   Uppgifter som länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas till Jordbruksverket. Jordbruksverket ska på begäran lämna uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.

9 §   Jordbruksverket får medges direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har lämnat till it-systemen.

10 §   Ekonomistyrningsverket får medges direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it- system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter som revisionsmyndighet för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027.

Rätt att meddela föreskrifter

11 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stödvillkor och stödberättigande kostnader.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om lägsta och högsta stödbelopp, avdrag på stöd och möjlighet för stödmottagaren att vidta rättelse.

12 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens handläggning av ärenden om stöd enligt denna förordning. Innan verket meddelar sådana föreskrifter ska myndigheterna ges tillfälle att yttra sig.

13 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 2 kap. 19 och 20 §§ samt 5 kap. 2 § får dock inte överklagas.

Trots första stycket får beslut enligt denna förordning inte överklagas om stödmottagaren är en statlig myndighet.


Övergångsbestämmelser

2022:1461
   1. Denna förordning träder i kraft den 30 november 2022.
   2. Genom förordningen upphävs
      a) förordningen (2020:720) om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19, och
      b) förordningen (2021:1195) om ansökan om stöd för vissa åtgärder från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.
   3. Den i punkten 2 a upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
   4. Den i punkten 2 b upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar om stöd som har kommit in före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.