Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn

SFS nr: 2022:1365
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2022-07-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till företag inom jordbrukssektorn. Stödet syftar till att stärka företagens likviditet med anledning av ökade kostnader för insatsvaror orsakade av Rysslands invasion av Ukraina.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag.

4 §   Stöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 6 juli 2022 i ärende SA.103489 (2022/N).

Stöd får även lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Mottagare av stöd

5 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas till företag som bedriver
   1. animalieproduktion, eller
   2. växthusodling.

Förutsättningar för stöd

6 §   Om det finns medel får stöd lämnas till ett företag som avses i 5 § 1 enligt följande:
   1. för slaktsvin med 90 kronor per djur,
   2. för gris äldre än 6 månader avsedd för smågrisproduktion med 1 150 kronor per djur,
   3. för mjölkko med 2 700 kronor per djur,
   4. för övriga hondjur av nöt, äldre än ett år, med 760 kronor per djur,
   5. för handjur av nöt, äldre än ett år, med 1 300 kronor per djur, och
   6. för får och get, äldre än ett år, med 200 kronor per djur.

Ett stöd enligt första stycket 1 eller 5 beräknas på antalet djur som har levererats till slakt under 2021. För övriga djurslag beräknas stödet på det genomsnittliga antalet djur som har hållits under 2021.

Om sökanden begär det får beräkningen av stödet enligt andra stycket i stället ske med utgångspunkt från det antal djur som företaget har levererat till slakt eller hållit i genomsnitt under första halvåret 2022. Som förutsättning för beräkningen gäller att antalet djur som har levererats till slakt enligt första stycket 1 eller 5 har ökat med mer än trettio procent jämfört med första halvåret 2021. För övriga djurslag gäller att antalet djur som har hållits i genomsnitt är trettio procent fler jämfört med första halvåret 2021.

7 §   Om det finns medel får stöd lämnas till ett företag som avses i 5 § 2. Stödet uppgår till 20 kronor per kvadratmeter uppvärmd växthusyta. Med växthusyta avses en yta som används för odling och därtill knutna ytor för enklare sortering och paketering, förvaring av produkter inför leverans, transportgångar och förvaring av mindre skrymmande utrustning.

Som förutsättning för stöd gäller att växthusytan
   1. har använts i verksamhet för odling av frukt, bär, grönsaker, svamp, groddar, kryddväxter eller prydnadsväxter under hela eller en del av perioden februari-juni 2022, och
   2. är minst 250 kvadratmeter.

8 §   Om det sammanlagda stödet enligt 6 § är mindre än 5 000 kronor får stödet inte lämnas. Detsamma gäller om företaget efter den 1 februari 2022 inte har haft några kostnader för produktion av de djurslag som anges i 6 § första stycket.

9 §   Om det sammanlagda stödet enligt 6 eller 7 § är högre än ett belopp motsvarande 35 000 euro får ytterligare ett belopp motsvarande högst 20 000 euro lämnas. När det ytterligare beloppet bestäms ska avdrag göras för stöd av mindre betydelse som under det innevarande beskattningsåret och de två senaste beskattningsåren har lämnats med tillämpning av kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013.

10 §   Stöd får inte lämnas till ett företag som
   1. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden, eller
   2. omfattas av sanktioner antagna av Europeiska unionen med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina i enlighet med punkt 33 i Europeiska kommissionens meddelande Tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2022/C 131 I/01).

11 §   Om uppgifter om ett stöd enligt denna förordning ska offentliggöras enligt 23 § får stödet endast lämnas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Handläggning av stödärenden

12 §   Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
   1. Länsstyrelsen i Skåne län om företaget har säte i Skåne, Blekinge, Hallands eller Jönköpings län,
   2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om företaget har säte i Västra Götalands eller Östergötlands län,
   3. Länsstyrelsen i Örebro län om företaget har säte i Örebro, Värmlands, Uppsala, Västmanlands eller Södermanlands län,
   4. Länsstyrelsen i Gävleborgs län om företaget har säte i Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län, och
   5. Länsstyrelsen i Stockholms län om företaget har säte i Stockholms, Gotlands, Kalmar eller Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

13 §   En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges i 12 § första stycket senast den 20 september 2022.

14 §   En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av Boverket. De handlingar som anges i formuläret ska bifogas till ansökan.

15 §   En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 6 eller 7 §. En ansökan ska också innehålla en redogörelse för allt annat stöd
   1. av mindre betydelse som sökanden har tagit emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och
   2. som sökanden tidigare ansökt om eller beviljats och som avser ökade kostnader för insatsvaror orsakade av Rysslands invasion av Ukraina.

De uppgifter som lämnas i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Beslut om stöd

16 §   Om länsstyrelsen avser att bevilja ett företag stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1408/2013, ska länsstyrelsen
   1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i den förordningen, och
   2. genomföra den kontroll som framgår av artikel 6.3 i den förordningen.

17 §   Ett beslut om stöd ska innehålla villkor om att stödmottagaren, på begäran av länsstyrelsen, ska lämna de uppgifter och handlingar som krävs för uppföljning av stödet. Beslutet ska även innehålla de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stöd

18 §   Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd

19 §   Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som har betalats ut enligt denna förordning.

Återbetalning av stöd

20 §   Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 21 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav av stöd

21 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

22 §   Bestämmelser om offentliggörande och rapportering finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

I fråga om registerföring tillämpas artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1408/2013 för stöd som har beslutats enligt denna förordning.

23 §   För stöd som överstiger ett belopp som motsvarar 10 000 euro ska länsstyrelsen offentliggöra den information som avses i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Överklagande

24 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.