Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare

SFS nr: 2022:1363
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2022-07-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till företag som bedriver yrkesfiske. Stödet syftar till att kompensera företagen för ökade bränslekostnader orsakade av Rysslands invasion av Ukraina.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag.

4 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 7 juli 2022 i ärende SA.103543 (2022/N).

Uttryck i förordningen

5 §   I denna förordning avses med
   - företag: en fysisk eller juridisk person som har licens för yrkesfiske enligt fiskelagen (1993:787), och
   - landad fångst: omsättningen för fisk och vattenlevande blöt- och kräftdjur som tas i land i svensk hamn från ett fartyg.

Förutsättningar för stöd

6 §   Om det finns medel får stöd enligt denna förordning lämnas till företag som från och med den 24 februari 2022 har landat fångst. Stöd får dock inte lämnas till ett företag som omfattas av sanktioner antagna av Europeiska unionen med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina i enlighet med punkt 33 i Europeiska kommissionens meddelande Tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2022/C 131 I/01).

7 §   Om uppgifter om ett stöd enligt denna förordning ska offentliggöras enligt 21 §, får stödet endast lämnas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Stödets storlek

8 §   Ett stöd enligt denna förordning ska i fråga om fartyg som används vid havsfiske beräknas med hänsyn till fartygets längd, redskapssegment och landad fångst enligt följande:

Längd i meter  Redskapssegment Stöd i procent av landad fångst
> 17,99   aktiva      10,1
12-17,99   aktiva      7,7
00-11,99   aktiva      7,6
> 12       passiva      6,7
10-12       passiva      6,0
00-9,99      passiva      6,9
I fråga om fartyg som används vid insjöfiske ska stödet beräknas till 6,5 procent av landad fångst.

9 §   Det sammanlagda stödet som lämnas till ett företag enligt denna förordning får inte överstiga ett belopp motsvarande 35 000 euro.

Handläggning av stödärenden

10 §   Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

11 §   En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av länsstyrelsen.

12 §   En ansökan om stöd får göras vid högst två tillfällen och ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 28 oktober 2022.

13 §   En ansökan om stöd ska innehålla uppgift om fartygets signalbeteckning, om sådan beteckning finns, datum för landad fångst samt i vilken hamn fångsten har landats.

Till ansökan ska de handlingar som visar landad fångst bifogas. Om ansökan gäller ett fartyg som är 18 meter eller längre ska utdrag ur en loggbok bifogas.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Beslut om stöd

14 §   Ett beslut om stöd ska innehålla villkor om att stödmottagaren på länsstyrelsens begäran ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning av stödet. Beslutet ska även innehålla de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stöd

15 §   Länsstyrelsen i Örebro län betalar ut stöd enligt denna förordning.

16 §   Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Uppföljning av utbetalt stöd

17 §   Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar för uppföljning av stöd som har betalats ut enligt denna förordning.

Återbetalning av stöd

18 §   Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 19 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav av stöd

19 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

20 §   Bestämmelser om offentliggörande och rapportering finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska föra det register som avses i punkt 56 i Europeiska kommissionens meddelande Tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2022/C 131 I/01).

21 §   För stöd som överstiger ett belopp som motsvarar 10 000 euro ska Länsstyrelsen i Västra Götalands län offentliggöra den information som avses i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Överklagande

22 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.