Till innehåll på sidan

Förordning (2021:950) om statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:950
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2021-10-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:311
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till arbetsmarknadens parter och vissa andra organisationer för information och rådgivning om
   1. skydd enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, och
   2. sekretess vid utredningen av rapporter om missförhållanden enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Bidrag enligt förordningen får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

De uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 6.4 och 7.4 i kommissionens förordning (EU) 2023/2831 ska utföras av Arbetsmiljöverket. Förordning (2024:311).

Syftet med bidraget

3 §   Syftet med bidraget är att personer som omfattas av skydd enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska få tydlig, lättillgänglig och kostnadsfri information och rådgivning om
   1. vad skyddet omfattar,
   2. de rapporteringskanaler och förfaranden som ska finnas,
   3. tystnadsplikt,
   4. behandling av personuppgifter, och
   5. regleringen av sekretess vid utredningen av rapporter om missförhållanden enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Syftet med bidraget är även att personer som överväger rapportering enligt lagen ska kunna få sådan information och rådgivning som avses i första stycket.

Förutsättningar för bidrag

4 §   Bidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

5 §   Bidrag får även lämnas till ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

Bidrag får endast lämnas till en ideell organisation som
   1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
   2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte sedan minst två år före ansökan om bidrag, och
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

6 §   Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

7 §   Bidrag lämnas, i mån av tillgång på medel, i form av verksamhetsbidrag.

Handläggning av ärenden

8 §   Arbetsmiljöverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

9 §   En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Arbetsmiljöverket. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen samt en redogörelse för
   1. stöd av mindre betydelse som organisationen har tagit emot under den senaste treårsperioden, och
   2. stöd som organisationen tidigare har ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan. Förordning (2024:311).

Fördelning av bidrag

10 §   Arbetsmiljöverket får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget. Vid denna prövning ska ansökningar som syftar till att skapa långsiktiga och uthålliga stödfunktioner som på sikt kan finnas utan stöd från det allmänna prioriteras.

Arbetsmiljöverket ska dock fördela medlen så att bidrag lämnas till både information och rådgivning.

Beslut

11 §   I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 12 § anges.

Redovisning

12 §   En mottagare av bidrag ska senast vid den tidpunkt som har angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts till Arbetsmiljöverket. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med bidraget.

13 §   En revisor ska granska redovisningen enligt 12 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

14 §   Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Arbetsmiljöverket lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

15 §   Arbetsmiljöverket ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått bidrag och med vilka belopp.

Myndigheten ska senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte.

Hinder mot utbetalning

16 §   Arbetsmiljöverket får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 17 §.

Återbetalning och återkrav

17 §   En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för den verksamhet som det har beviljats för,
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 12 §, eller
   5. villkoren i beslutet inte har följts.

18 §   Arbetsmiljöverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 17 §.

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta.

19 §   Har upphävts genom förordning (2024:311).

Överklagande

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 16 § och beslut om återkrav enligt 18 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande

21 §   Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.