Förordning (2021:628) om förarbevis för vattenskoter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:628
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2021-06-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:299
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Förordningens innehåll

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter.

2 §   Förordningen är meddelad med stöd av
   - 34 § lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter i fråga om 7 § andra stycket och 11 och 12 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Beslutande myndighet

3 §   Transportstyrelsen beslutar i frågor som rör
   1. utfärdande, slutlig återkallelse och återkallelse tills vidare av förarbevis, och
   2. beviljande av tillstånd att bedriva utbildning för förarbevis och återkallelse av sådant tillstånd.
Förordning (2022:299).

3 a §   Polismyndigheten och Kustbevakningen beslutar i frågor som rör omhändertagande av förarbevis. Förordning (2022:299).

Tillsyn

4 §   Transportstyrelsen utövar tillsyn över utbildningsverksamheten enligt lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter.

Förarbevisregister

5 §   Transportstyrelsen ska föra det elektroniska registret för förarbevis för vattenskoter (förarbevisregistret).

6 §   Förarbevisregistret får innehålla följande uppgifter:
   1. namn,
   2. personnummer eller samordningsnummer eller födelsedatum,
   3. kontaktuppgifter,
   4. datum för när utbildning för framförande av vattenskoter genomfördes med godkänt resultat,
   5. utbildningsanordnare,
   6. betalda eller förfallna avgifter för utfärdande av förarbevis,
   7. datum för utfärdande av förarbevis, och
   8. datum för beslut om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare och omhändertagande av förarbevis samt spärrtid eller giltighetstid i fråga om slutlig återkallelse respektive återkallelse tills vidare. Förordning (2022:299).

7 §   Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna i 6 § förs in i registret.

Den som har tillstånd att bedriva utbildning för vattenskoter ska så snart som möjligt till Transportstyrelsen lämna uppgifter om de personer som har genomgått utbildning med godkänt resultat.

8 §   Polismyndigheten och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till förarbevisregistret i fråga om de uppgifter som avses i 6 § 1-4, 7 och 8. Förordning (2022:299).

Underrättelseskyldighet för Polismyndigheten

9 §   Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till ett brott som avses i 7 § första stycket lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter. En underrättelse ska lämnas endast om brottet har begåtts efter det att den registrerade har genomgått utbildning för förarbevis för vattenskoter med godkänt resultat. Om innehavaren av förarbeviset inte har genomgått sådan utbildning, ska en underrättelse i stället lämnas om brottet har begåtts efter det att förarbeviset utfärdades.

En underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas ska lämnas först sedan Polismyndigheten har fått besked om att avgörandet har fått laga kraft.

Sedan ett beslut har meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande av ett förarbevis ska Transportstyrelsen omedelbart underrättas av
   1. domstolen om ett åtal för ett brott som avses i första stycket läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, och
   2. beslutsfattaren om det beslutas att en förundersökning om ett sådant brott ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas.

Underrättelserna ska innehålla uppgifter om personnummer eller samordningsnummer. Förordning (2022:299).

Överlämnande av återkallat förarbevis

10 §   Om ett beslut har meddelats om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare eller omhändertagande av förarbevis ska beviset överlämnas till Transportstyrelsen om det har utfärdats i fysisk form. Förordning (2022:299).

Omhändertagande och återkallelse av förarbevis

10 a §   Ett beslut om att omhänderta ett förarbevis ska meddelas skyndsamt. Beslutet ska inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen tillsammans med
   1. uppgift om delgivning,
   2. den utredning som ligger till grund för beslutet, och
   3. en redogörelse för de omständigheter som lett till omhändertagandet.

Om ett beslut delges senare eller ett förarbevis som har utfärdats i fysisk form lämnas över senare, ska detta snarast meddelas till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen ska så snart som möjligt pröva frågan om huruvida förarbeviset ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka. Förordning (2022:299).

10 b §   Om ett beslut om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare eller omhändertagande upphävs, ska ett bevis som har utfärdats i fysisk form skyndsamt återlämnas till innehavaren. Förordning (2022:299).

Avgifter

11 §   Transportstyrelsen får ta ut avgift för handläggning av ärenden och för tillsyn enligt lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter och denna förordning. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Bemyndiganden

12 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning för att få ett förarbevis,
   2. utbildningens mål, innehåll och genomförande, och
   3. tillsyn.

Utöver de föreskrifter som finns i 7 § första stycket och 11 § får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om
   1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter, och
   2. att den som har beviljats tillstånd att bedriva utbildning enligt lagen om förarbevis för vattenskoter ska lämna uppgifter till Transportstyrelsen.

13 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter och av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2021:628

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2022 i fråga om 9 § och i övrigt den 1 juli 2021.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.