Till innehåll på sidan

Förordning (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:1336
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2021-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:169
Tidsbestämd: 2028-02-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tillägnade kunskaper för att studenten ska kunna avlägga grundlärar- eller ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Utbildningen är avsedd för personer som har någon av de examina som framgår av bilaga 1 till denna förordning.

2 §   Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen

2 a §   Ordet undervisningsämne har samma betydelse som i 1 kap. 4 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare. Förordning (2024:169).

Förhållandet till annan reglering

3 §   Av 6 kap. 4 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100) framgår dels att inom högskoleutbildning får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till den förordningen (examensordningen), dels att det i examensordningen anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning).

Av 6 kap. 4 § tredje stycket samma förordning framgår att det i denna förordning finns avvikande bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för grundlärar- och ämneslärarexamen och på vilken nivå sådana examina ska avläggas.

4 §   Av 6 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att det i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare finns bestämmelser om krav på den utbildning som ska leda fram till grundlärar- och ämneslärarexamen. Av 1 kap. 1 § andra stycket och 5 § tredje stycket i den senare förordningen framgår dels att med utbildning till lärare avses enligt den förordningen bland annat utbildning enligt denna förordning, dels att det i denna förordning finns bestämmelser om avvikande krav för utbildningen.

Av examensbeskrivningen i bilaga 2 till högskoleförordningen för dessa examina framgår att det för grundlärarexamen finns tre inriktningar och att det för ämneslärarexamen finns två inriktningar. Förordning (2024:169).

4 a §   Av 2 kap. 13-19 §§ skollagen (2010:800) och förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare framgår vad som krävs för att få bedriva undervisning i skolväsendet.

Av 2 kap. 22 a § förordningen om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare framgår vilka ämnen i gymnasieskolan som motsvaras av de undervisningsämnen som anges i 4 kap. 4 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare. Förordning (2024:169).

Utbildningsinriktningar och avsedd undervisningsbehörighet

5 §   Utbildning som leder till grundlärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Utbildningen avses, på det sätt som anges i bilaga 2, leda till en grundlärarexamen som ger undervisningsbehörighet i någon av de två ämneskombinationerna
   1. svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen, eller
   2. matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

6 §   Utbildning som leder till ämneslärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan.

Utbildningen avses, på det sätt som anges i bilaga 2, leda till en ämneslärarexamen som ger undervisningsbehörighet i ett eller två ämnen.

Var utbildningen anordnas

7 §   Utbildningen ska anordnas vid de universitet eller högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i denna förordning även universitet.

Utbildningens innehåll

8 §   Utbildning som leder till grundlärarexamen omfattar, med undantag från kraven i 2 och 3 kap. förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, 75 högskolepoäng och avser
   - ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier om 35 högskolepoäng,
   - studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 20 högskolepoäng, och
   - verksamhetsförlagd utbildning om 20 högskolepoäng.

Utbildning som leder till ämneslärarexamen omfattar, med undantag från kraven i 2 och 3 kap. förordningen om utbildning till lärare och förskollärare, 60 högskolepoäng och avser
   - ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier om 20 högskolepoäng,
   - studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 20 högskolepoäng, och
   - verksamhetsförlagd utbildning om 20 högskolepoäng.

Tillträde till utbildningen

9 §   Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning ska vid anmälan ange önskad examen och inriktning enligt 5 § första stycket eller 6 § första stycket.

Sökande till utbildning som leder till grundlärarexamen ska även ange önskad ämneskombination enligt 5 § andra stycket.

Sökande till utbildning som leder till ämneslärarexamen ska även ange önskat ämne eller ämnen enligt 6 § andra stycket.

Undantag från högskoleförordningen när det gäller särskild behörighet

10 §   För särskild behörighet till utbildningen gäller 11-16 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning.

Generella bestämmelser om särskild behörighet till utbildningen

11 §   Särskild behörighet till utbildning enligt denna förordning har den som har en sådan tidigare examen som framgår av 12-15 §§.

Första stycket gäller inte om den tidigare examen är en utländsk examen.

Undantaget i andra stycket gäller inte om den sökande har en utländsk examen från ett land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 och den utländska examen motsvarar en examen enligt första stycket.

Särskild behörighet till utbildning som leder till grundlärarexamen

12 §   Särskild behörighet till utbildning som leder till grundlärarexamen har den som har
   1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller
   2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

13 §   Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 har den som har
   1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller
   2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

14 §   Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har den som har
   1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 och en generell examen om lägst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma huvudområdesgrupp, eller
   2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Särskild behörighet för den med äldre examen

15 §   Särskild behörighet till utbildning enligt 12, 13 eller 14 § har också den som har
   1. en äldre generell examen om lägst det antal högskolepoäng som framgår av 12 eller 13 § och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1,
   2. en äldre generell examen om lägst det antal högskolepoäng som sammantaget framgår av 14 § och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller
   3. en äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om huvudområdesgrupperna i bilaga 1

16 §   En huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 består av ett eller flera huvudområden som får anses relevanta för något eller några av de moment som ingår i ett undervisningsämnes centrala innehåll.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka huvudområden som ingår i en huvudområdesgrupp.
Förordning (2021:1337).

Urval

17 §   Vid urval till utbildningen gäller 18 § i stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100).

18 §   Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas.

Utbildningens genomförande

19 §   Utbildning som leder till grundlärarexamen ska anordnas med förhöjd studietakt under ett normalstudieår enligt 6 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) eller under en period om längst tolv månader.

Utbildning som leder till ämneslärarexamen ska anordnas på heltid under ett normalstudieår enligt 6 kap. 2 § högskoleförordningen. Förordning (2022:286).

20 §   Utbildningens olika delar enligt 8 § ska anpassas dels efter inriktningen enligt 5 eller 6 §, dels efter det eller de ämnen som utbildningen syftar till att ge undervisningsbehörighet i samt fokusera på undervisningsprocessen och praktiska undervisningsfärdigheter i respektive inriktning och ämne eller ämnen.

21 §   Ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna i utbildningen ska ge sådana kunskaper som krävs för undervisning i respektive ämne eller ämnen. I de fall utbildningen avser att leda till grundlärarexamen ska ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna till huvuddelen fokusera på antingen svenska eller matematik.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studierna särskilt ge kunskaper om grundläggande läs- och skrivinlärning eller matematikinlärning samt om barns kommunikation och språkutveckling.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studierna särskilt ge kunskaper om läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling.

22 §   Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska fokusera på de moment och delmoment som är absolut nödvändiga för den kommande yrkesutövningen och som inte kan inhämtas inom övriga delar av utbildningen. Dessa är
   - skolväsendets villkor,
   - skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
   - utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik,
   - sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
   - bedömning och betygssättning.

23 §   Den verksamhetsförlagda utbildningen ska förläggas inom relevant verksamhet och ämne samt till minst hälften vara ämnesrelaterad.

Anställning under studierna

24 §   En utbildning som kombineras med anställning som lärare på deltid ska kunna anordnas under längre tid och i annan studietakt än vad som anges i 19 §.

Särskilda examenskrav för grundlärar- och ämneslärarexamen samt nivå på sådana examina

25 §   Efter genomförd utbildning enligt denna förordning gäller de krav för examen som anges i 26 § för grundlärar- och ämneslärarexamen samt i 27 § första stycket för grundlärarexamen och i 28 § första stycket för ämneslärarexamen.

Examina avläggs på den nivå som anges i 27 § andra stycket och 28 § andra stycket. Förordning (2022:286).

Gemensamma krav för grundlärar- och ämneslärarexamen

26 §   Kraven i examensbeskrivningarna för grundlärar- och ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) gäller, med undantag för krav som avser
   1. de delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan i 2 kap. 3 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare som inte har någon motsvarighet i utbildningen enligt 22 § denna förordning, eller
   2. det självständiga arbetet (examensarbetet).

För grundlärarexamen gäller inte heller sådana krav i examensbeskrivningen i bilaga 2 till högskoleförordningen som avser sådana ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier som på grund av den valda ämneskombinationen enligt 5 § andra stycket denna förordning inte har någon motsvarighet i utbildningen enligt 21 §. Förordning (2022:286).

Ytterligare krav för grundlärarexamen och nivå på examen

27 §   Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 uppnås efter att studenten, utöver sin tidigare examen enligt bilaga 1, har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 75 högskolepoäng enligt denna förordning.

En examen enligt första stycket avläggs på grundnivå.

Den sammantagna utbildningen enligt första stycket ska anses omfatta ämneskunskaper i någon av de två ämneskombinationerna i 5 § andra stycket i den omfattning som krävs för behörighet i dessa ämnen enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Ytterligare krav för ämneslärarexamen och nivå på examen

28 §   Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan uppnås efter att studenten, utöver sin tidigare examen enligt bilaga 1, har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 60 högskolepoäng enligt denna förordning.

En examen enligt första stycket avläggs på grundnivå.

Den sammantagna utbildningen enligt första stycket ska anses omfatta ämneskunskaper i ett ämne, eller i förekommande fall två ämnen, enligt bilaga 2 i den omfattning som krävs för behörighet i dessa ämnen enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.
Förordning (2022:286).


Övergångsbestämmelser

2021:1336
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022 i fråga om 5-7 och 9-18 §§ samt bilaga 1-3 och i övrigt den 1 juli 2022.
   2. Förordningen upphör att gälla den 1 februari 2028.
   3. En student som har fullgjort utbildning enligt denna förordning och som uppfyller förordningens krav för grundlärar- eller ämneslärarexamen har rätt att få en sådan examen till och med den 31 januari 2032.

2021:1337
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till sådan utbildning som börjar före den 1 oktober 2022.

Bilaga 1

Examina som ger särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärar- eller ämneslärarexamen

Huvudområdesgrupper som ger behörighet när tidigare examen är en generell examen

Huvudområdes-      Grundlärar-   Ämneslärar-   Ämneslärar-
grupp          examen, f, åk  examen     examen
            1-3 och 4-6  åk 7-9      gymnasieskolan
Arkitektur      X      X      -
Biologi          X      X      X
Bioteknik      X      X      X
Byggteknik      X      X      X
Datateknik      X      X      X
Ekonomisk historia  X      X      X
Elektronik     X      X      X
Elektroteknik    X      X      X
Energiteknik      X      X      X
Engelska      X      X      X
Filosofi      -      -      X
Fordons- och
farkostteknik      X      X      X
Franska          -      X      X
Fysik          X      X      X
Företagsekonomi      -      X      X
Geografi      X      X      X
Geovetenskap och
naturgeografi    X      -      X
Grekiska      -      -      X
Historia      X      X      X
Idrott/Idrotts-
vetenskap      -      X      X
Industriell ekonomi, organisation och
ledning          X      X      X
Journalistik      X      -      -
Juridik och
rättsvetenskap      -      X      X
Kemi          X      X      X
Kemiteknik      X      X      X
Kultur-, samhälls- och
ekonomisk geografi   X      -        -
Kulturvetenskap      X      -      -
Lantmäteri      X      X      X
Latin          -      -      X
Litteraturvetenskap  X      X      X
Maskinteknik      X      X      X
Matematik      X      X      X
Materialvetenskap
och materialteknik  X      X      X
Miljöteknik     X      X      X
Miljövetenskap      X      -      X
Molekylärbiologi  X      X      X
Nationalekonomi      X      X      X
Produktutveckling  X      X      X
Psykologi      -      -      X
Religionsvetenskap
och teologi     X      X      X
Rymdteknik      X      X      X
Samhällsbyggnadsteknik  X      X      X
Skogsvetenskap      X      X      X
Sociologi      X      X      X
Spanska          -      X      X
Statistik      X      X      -
Statsvetenskap      X      X      X
Svenska/Nordiska språk  X      X      X
Teknik          X      X      X
Teknisk fysik      X      X      X
Trä-
och pappersteknik  X      X      X
Tyska        -      X      X
Väg- och vattenbyggnad  X      X      X
Yrkesexamen som ger behörighet

Examen       Grundlärar-   Ämneslärar-   Ämneslärar-
            examen, f, åk  examen     examen 
            1-3 och 4-6  åk 7-9      gymnasieskolan
Agronomexamen      X      X      X
Civilekonomexamen    -      X      X
Civilingenjörsexamen  X      X      X
Högskoleingenjörs-
examen          X      X      -
Juristexamen      -      X      X
Jägmästarexamen      X      X      X
Psykologexamen      -      -      X
Förordning (2023:949).

Bilaga 2

Undervisningsbehörighet som tidigare examen enligt bilaga 1 kan leda till efter fullgjord kompletterande pedagogisk utbildning och erhållande av grundlärar- eller ämneslärarexamen

Undervisningsämnen i grundlärarexamen

Examen enligt  Förskoleklass      Årskurs 4-6
bilaga 1    och årskurs 1-3
Agronomexamen  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Arkitektur  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Biologi      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Bioteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Byggteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Civilingenjörs-
examen      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Datateknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Ekonomisk
historia  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Elektronik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Elektroteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Energiteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Engelska  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Fordons- och
farkostteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Fysik      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Geografi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Geovetenskap och
naturgeografi  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Historia  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Högskole-
ingenjörsexamen Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Industriell ekonomi, organisation
och ledning   Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Journalistik  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Jägmästarexamen  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Kemi      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Kemiteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Kultur-, samhälls-och ekonomisk
geografi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Kulturvetenskap  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Lantmäteri  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Litteratur-
vetenskap  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Maskinteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Matematik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Material- vetenskap och
materialteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Miljöteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Miljövetenskap  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Molekylär-
biologi      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Nationalekonomi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Produkt-
utveckling  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Religions- vetenskap och
teologi      Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Rymdteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Samhälls-
byggnadsteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Skogsvetenskap  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Sociologi  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Statistik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Statsvetenskap  Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Svenska/Nordiska
språk      Svenska, Engelska, SO  Svenska, Engelska, SO
Teknik      Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Teknisk fysik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Trä- och
pappersteknik  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Väg- och
vattenbyggnad  Matematik, NO, Teknik  Matematik, NO, Teknik
Undervisningsämnen i ämneslärarexamen

Examen enligt  Årskurs 7-9       Gymnasieskolan
bilaga 1    
Agronomexamen  Biologi          Biologi, Naturkunskap
Arkitektur  Matematik, Teknik  -
Biologi      Biologi          Biologi, Naturkunskap
Bioteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Byggteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Civilekonom-
examen      Samhällskunskap      Företagsekonomi
Civilingenjörs-
examen      Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Datateknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Ekonomisk
historia  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Elektronik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Elektroteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Energiteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Engelska  Engelska      Engelska
Filosofi  -          Filosofi
Fordons- och
farkostteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Franska      Franska       Franska
Fysik      Fysik        Fysik
Företagsekonomi  Samhällskunskap      Företagsekonomi
Geografi  Geografi      Geografi
Geovetenskap och
naturgeografi  -          Naturkunskap
Grekiska  -          Grekiska
Historia  Historia      Historia
Högskole-
ingenjörsexamen  Matematik, Teknik  -
Idrott/Idrotts-
vetenskap  Idrott och hälsa  Idrott och hälsa
Industriell ekonomi, organisation
och ledning  Matematik, Teknik    Matematik, Teknik
Juridik och
rättsvetenskap  Samhällskunskap      Juridik
Juristexamen  Samhällskunskap      Juridik
Jägmästarexamen  Biologi          Biologi, Naturkunskap
Kemi      Kemi        Kemi
Kemiteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Lantmäteri  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Latin    -          Latin
Litteratur-
vetenskap  Svenska       Svenska
Maskinteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Matematik  Matematik      Matematik
Material- vetenskap och
materialteknik  Matematik, Teknik    Matematik, Teknik
Miljöteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Miljövetenskap  -          Naturkunskap
Molekylär-
biologi      Biologi       Biologi
National-
ekonomi      Samhällskunskap      Samhällskunskap
Produkt-
utveckling  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Psykologexamen -          Psykologi
Psykologi  -          Psykologi
Religions- vetenskap och
teologi      Religionskunskap    Religionskunskap
Rymdteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Samhälls-
byggnadsteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Skogsvetenskap  Biologi          Biologi, Naturkunskap
Sociologi  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Spanska      Spanska          Spanska
Statistik  Matematik      -
Statsvetenskap  Samhällskunskap      Samhällskunskap
Svenska/Nordiska
språk      Svenska          Svenska
Teknik      Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Teknisk fysik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Trä- och
pappersteknik  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Tyska      Tyska        Tyska
Väg- och
vattenbyggnad  Matematik, Teknik  Matematik, Teknik
Förordning (2023:949).

Bilaga 3 Har upphävts genom förordning (2021:1337).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.