Till innehåll på sidan

Förordning (2021:1252) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:1252
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2021-12-16
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska verka för en effektiv och välfungerande kvalitetsinfrastruktur i syfte att produkter och tjänster ska uppfylla krav på säkerhet och kvalitet. Myndigheten ska verka för frihandel, fri rörlighet på EU:s inre marknad och ett starkt multilateralt handelssystem. Myndigheten ansvarar särskilt för
   1. ackreditering,
   2. reglerad mätteknik,
   3. ädelmetallkontroll,
   4. samordning av marknadskontroll,
   5. tillsyn av riksmätplatser,
   6. uppgifter som ska utföras av en GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed, och
   7. notifiering av anmälda och utsedda organ till Europeiska kommissionen.

Myndigheten ska även beakta näringslivets och konsumenternas intressen samt andra samhällsintressen. Myndigheten ska i övrigt bevaka och delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde och se till att de regelverk som myndigheten ansvarar för är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

2 §   Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska myndigheten bistå regeringen med expertstöd genom underlag och yttranden samt vid behov genom deltagande i internationella möten och förhandlingsprocesser.

3 §   Inom området ackreditering ska myndigheten verka för ömsesidig acceptans av bedömningar av överensstämmelse för att förenkla nationell och internationell handel med lika konkurrensvillkor, genom att
   - fungera som Sveriges nationella ackrediteringsorgan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, och
   - verka för behovsanpassade och kostnadseffektiva regelverk, avtal (t.ex. frihandelsavtal), standarder och kontrollordningar, såväl nationellt som internationellt, som bidrar till att skydda allmänna intressen på områden som hälsa, säkerhet, konsumentskydd och miljöskydd.

4 §   Inom området reglerad mätteknik ska myndigheten bidra till väl fungerande marknader, där konsumenter och andra aktörer känner tillit till samhället och där goda förutsättningar skapas för internationell handel och en effektiv inre marknad, genom att
   - upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad mätteknik, och
   - utöva tillsyn och marknadskontroll över produkter inom ansvarsområdet.

5 §   Inom området ädelmetallkontroll ska myndigheten upprätthålla ett behovsanpassat regelverk till skydd mot oriktiga angivelser av finhalter hos ädelmetallarbeten, i syfte att bidra till konkurrens på lika villkor, skapa goda förutsättningar för internationell handel och bidra till en välfungerande inre marknad. Myndigheten ska utöva tillsyn och marknadskontroll över produkter inom ansvarsområdet.

6 §   Inom området samordning av marknadskontroll ska myndigheten verka för en väl fungerande marknad med höga skyddsnivåer för relevanta allmänintressen nationellt och inom EU. Detta ska främst ske genom att myndigheten ska
   - fungera som centralt samordningskontor enligt artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/ 2008 och (EU) nr 305/2011 samt i övrigt tillämpa denna förordning, och
   - leda arbetet i marknadskontrollrådet enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

7 §   Myndigheten ska utöva tillsyn över riksmätplatserna så att de uppfyller kraven i internationella standarder.

8 §   Myndigheten ska ansvara för att utföra de uppgifter som ska utföras av en GLP-myndighet enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed, inbegripet att utöva tillsyn över GLP-laboratorierna så att de uppfyller OECD:s krav och principer.

9 §   Myndigheten ska ansvara för att utse, anmäla och utöva tillsyn över anmälda och utsedda organ. Det gäller organ som enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, ska anmälas av myndigheten för uppgifter om bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad EU-lagstiftning och internationella överenskommelser, med undantag för områden där någon annan myndighet särskilt ansvarar för uppgiften.

10 §   Myndigheten får vid behov och med hänsyn till tillgänglig personal bedriva sådan tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i någon annan förordning.

Inom ramen för tjänsteexporten får myndigheten bedriva internationellt utvecklingssamarbete, t.ex. genom att stödja anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU eller genomför anpassning till Världshandelsorganisationens krav i deras uppbyggnad av kvalitetsinfrastruktur.

11 §   Myndigheten får ingå, förlänga och säga upp de avtal som behövs för att kunna bedriva tjänsteexport enligt 10 §. Om myndigheten planerar att ingå, förlänga eller säga upp ett avtal som är av särskild betydelse för Sveriges förhållande till en annan stat eller till en internationell organisation, ska myndigheten så tidigt som möjligt informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om planerna.

12 §   Myndigheten ska inom ramen för sitt internationella utvecklingssamarbete integrera ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv, för att bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som Förenta nationernas medlemsstater antagit.

Samverkan

13 §   Myndigheten ska vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med berörda myndigheter och organ, näringsliv och andra intressenter, samt informera och lämna råd i frågor inom sina ansvarsområden.

Ledning

14 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

15 §   Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

16 §   Inom myndigheten finns ett råd för marknadskontroll som benämns marknadskontrollrådet. Närmare bestämmelser om rådet finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

Anställningar och uppdrag

17 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 §   Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

20 §   I följande lag och förordningar finns bestämmelser om möjligheten för myndigheten att ta ut avgifter för de verksamheter som anges i 3-5 och 8 §§ :
   - lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll,
   - förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina,
   - förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed,
   - förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon, och
   - förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten. Avgifterna ska, i enlighet med 5 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader.

21 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 10 §, besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten. Avgifterna ska, i enlighet med 5 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader.

Rätt att meddela föreskrifter

22 §   I följande förordningar finns bestämmelser om att myndigheten har rätt att meddela föreskrifter:
   - förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina,
   - förordningen (1991:93) om införandet av OECD:s principer om god laboratoriesed,
   - förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
   - förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare,
   - förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten,
   - avgasreningsförordningen (2011:345),
   - förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll,
   - taxitrafikförordningen (2012:238), och
   - förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.