Förordning (2021:1198) med instruktion för Institutet för mänskliga rättigheter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:1198
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad: 2021-12-09
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   I lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter finns bestämmelser om institutets uppgifter, ledning, anställningar, uppdrag och rådgivande organ.

Anställningar och uppdrag

2 §   Direktören anställs av styrelsen. Styrelsen får besluta om en vikarie för direktören.

3 §   Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning och frågor om skiljande från anställningen enligt 33 § första stycket samma lag ska prövas av institutets styrelse om frågan gäller direktören.

Undantag från myndighetsförordningen

4 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på institutet:
   - 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
   - 10 § om styrelsens sammansättning,
   - 22 § och 23 § första stycket om anställningar och uppdrag, och
   - 29 § om ärendeförteckning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.