Till innehåll på sidan

Förordning (2021:1188) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:1188
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2021-12-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:275
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning kompletterar
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, här benämnd återvändandeförordningen,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006, här benämnd gränsförordningen, och
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU, här benämnd polisförordningen.

Förordningarna benämns gemensamt EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

Förordningen innehåller även bestämmelser som kompletterar lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Användning av termer och uttryck

2 §   Termer och uttryck i förordningen har samma betydelse som i EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

Flaggning

3 §   Om det enligt artikel 24 i polisförordningen finns hinder mot att i Sverige verkställa en begäran från en annan stat, ska Polismyndigheten hos den andra staten kräva att registreringen ska förses med en flagga.

Åklagare är behöriga att enligt artikel 25.2 i polisförordningen begära att Polismyndigheten hos en annan stat ska kräva att en registrering om gripande för överlämnande ska förses med en flagga.

Registreringar i den nationella delen av Schengens informationssystem

4 §   Migrationsverket ansvarar för att föra in registreringar om återvändande enligt artikel 3 i återvändandeförordningen och att uppdatera sådana registreringar
   1. som har sin grund i myndighetens beslut om avvisning eller utvisning, och
   2. när en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen beslutar om avvisning eller utvisning enligt 8 kap. 27 § tredje stycket utlänningslagen (2005:716).

Migrationsverket ansvarar även för att uppdatera registreringar om återvändande
   1. vid överklagande av Polismyndighetens beslut om avvisning enligt 14 kap. 2 § första meningen utlänningslagen, och
   2. när utlänningen ansöker om upphävande av en allmän domstols beslut om utvisning enligt 12 kap. 16 a § utlänningslagen.

5 §   På begäran av en åklagare ska Polismyndigheten föra in en registrering om en person som är efterlyst för att gripas och överlämnas eller utlämnas.

6 §   Polismyndigheten ska särskilt överväga att föra in en registrering om en försvunnen person eller en sårbar person som ska hindras från att resa, om det finns ett beslut om omhändertagande enligt
   1. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
   2. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
   3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
   4. 21 kap. 10 § föräldrabalken, eller
   5. 19 eller 20 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.

Polismyndigheten ska också särskilt överväga att föra in en sådan registrering som avses i första stycket om det finns ett beslut om utreseförbud enligt 31 a § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § samma lag. Förordning (2024:275).

7 §   På begäran av en åklagare eller en allmän domstol ska Polismyndigheten föra in en registrering om en person som söks för att delta i ett rättsligt förfarande. Även Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse får begära att en sådan registrering görs om det är fråga om en person som ska delges en kallelse att inställa sig för verkställighet av ett frihetsberövande straff.

En registrering om en person som söks för att delta i ett rättsligt förfarande får även avse en person som ska delges ett föreläggande av ordningsbot eller ett strafföreläggande.

8 §   På begäran av en åklagare, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen får Polismyndigheten föra in en registrering om att en person eller ett föremål söks för diskret kontroll eller undersökningskontroll i syfte att förebygga och utreda brott eller förebygga hot mot den allmänna säkerheten.

På begäran av Kriminalvården eller Statens institutionsstyrelse får Polismyndigheten föra in en registrering som avses i första stycket och som syftar till att få information som är nödvändig för att verkställa ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd.

9 §   På begäran av en åklagare eller Säkerhetspolisen får Polismyndigheten föra in en registrering om ett föremål som ska tas i beslag eller användas som bevis i brottmål.

10 §   På begäran av en åklagare, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen får Polismyndigheten föra in en registrering om en okänd efterlyst person som söks för identifiering.

Rätt att få uppgifter ur registret

11 §   Följande myndigheter ska ha åtkomst till uppgifter som förts in i SIS och rätt att söka i sådana uppgifter direkt eller i en kopia för följande syften:
   1. Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket när de utför gränskontroller eller bistår vid sådan verksamhet.
   2. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagarmyndigheter, Tullverket och Kustbevakningen när de utför andra kontroller än gränskontroller.
   3. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagarmyndigheter, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket när de vidtar åtgärder i sin verksamhet för att förebygga, förhindra, avslöja, utreda eller lagföra terroristbrott eller andra grova brott.
   4. Polismyndigheten, Migrationsverket, Regeringskansliet och utlandsmyndigheter när de prövar ärenden om tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i Sverige, även när det gäller ärenden om uppehållstillstånd, nationella viseringar, utvisning, avvisning och återreseförbud, och när dessa myndigheter utför kontroller av tredjelandsmedborgare som olagligen reser in i eller vistas i Sverige.
   5. Säkerhetspolisen när myndigheten utför säkerhetskontroller av tredjelandsmedborgare som ansöker om internationellt skydd.
   6. Migrationsverket och utlandsmyndigheter när de prövar ärenden om Schengenviseringar. Denna rätt inkluderar rätt till åtkomst till registreringar i SIS om eftersökta handlingar enligt artikel 38.2 k och l i polisförordningen.
   7. Migrationsverket när myndigheten prövar ansökningar om medborgarskap.
   8. Transportstyrelsen, i egenskap av fordonsregistreringsenhet och registreringsenhet för fartyg och luftfartyg, för sådana uppgifter och för de syften som anges i artikel 45 och 46 i polisförordningen.
   9. Polismyndigheten, i egenskap av registreringsmyndighet för skjutvapen, för sådana uppgifter och för de syften som anges i artikel 47 i polisförordningen.

12 §   Uppgifter som finns i SIS ska lämnas ut om det begärs av åklagarmyndigheter när de utför undersökningar i sin verksamhet för att förebygga eller utreda brott.

13 §   Uppgifter som finns i SIS om registreringar om nekad inresa och vistelse, om tredjelandsmedborgare som är föremål för restriktiva åtgärder och om återvändande ska lämnas ut om det begärs av en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen när de prövar mål om visering, uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Uppgiftsskyldighet

14 §   En myndighet som med stöd av 5, 7, 8, 9 eller 10 § har rätt att begära en registrering i SIS ska skyndsamt lämna Polismyndigheten de uppgifter som Polismyndigheten behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

15 §   En myndighet som med stöd av 11 § har åtkomst till SIS, eller som enligt 13 § har rätt att få uppgifter ur SIS, ska skyndsamt lämna Polismyndigheten följande uppgifter:
   1. Uppgifter som krävs för att Polismyndigheten ska kunna genomföra samråd enligt återvändandeförordningen och gränsförordningen.
   2. Uppgift om att myndigheten har beslutat att avslå en ansökan om uppehållstillstånd eller visering, om ansökan har gjorts före inresa i landet och beslutet grundar sig på att utlänningen bedöms utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Detsamma gäller uppgift om att ett sådant beslut fått laga kraft, upphävts eller på annat sätt upphört att gälla.
   3. Uppgift om att myndigheten i ärenden om Schengenvisering påträffat eftersökta handlingar enligt artikel 38.2 k och l i polisförordningen.
   4. Uppgifter som Polismyndigheten i övrigt behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

16 §   Polismyndigheten ska, inom ramen för ett samråd enligt återvändandeförordningen eller gränsförordningen, lämna berörda myndigheter de uppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

Radering av registreringar i vissa fall

17 §   Polismyndigheten ska radera en registrering i SIS på begäran av den myndighet som enligt 5, 7, 8, 9 eller 10 § har begärt att registreringen förs in i SIS.

18 §   Migrationsverket ansvarar för att radera registreringar
   1. som har sin grund i myndighetens beslut om avvisning eller utvisning om beslutet upphävs eller på annat sätt upphör,
   2. när myndigheten eller en migrationsdomstol upphäver Polismyndighetens beslut om avvisning,
   3. när Migrationsöverdomstolen upphäver en migrationsdomstols beslut om avvisning eller utvisning enligt 8 kap. 27 § tredje stycket utlänningslagen (2005:716),
   4. när en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen upphäver en allmän domstols beslut om utvisning, och
   5. om nekad inresa och vistelse enligt artikel 24.1 b i gränsförordningen om beslutet om återreseförbud upphävs av myndigheten, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen.

Migrationsverket ansvarar även för att enligt artikel 6.2 i återvändandeförordningen radera en registrering om återvändande och i tillämpliga fall föra in en registrering om nekad inresa och vistelse när myndigheten verkställer ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 12 kap. 14 § första, andra eller femte stycket utlänningslagen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.