Förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:57
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-02-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:104
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §   Läkemedelsverket är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör läkemedel och medicintekniska produkter. Myndigheten ska verka för säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och för god läkemedelsanvändning samt för att medicintekniska produkter är säkra och lämpliga för sin användning.

Myndigheten ska vidare bistå regeringen med expertkunskap, underlag och information i frågor som rör myndighetens verksamhet.

2 §   Läkemedelsverket ansvarar för kontroll och tillsyn av läkemedel, narkotika och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära. Myndigheten ansvarar vidare för tillsyn, inklusive marknadskontroll, av medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, tatueringsfärger och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står dessa produkter nära samt för att utse och övervaka anmälda organ för medicintekniska produkter.

Myndigheten ansvarar för kontroll och tillsyn i enlighet med vad som följer av lag, förordning och andra föreskrifter.
Förordning (2022:1202).

3 §   Läkemedelsverket ska inom sitt verksamhetsområde bidra med kunskap som stöder utvecklingen av hälso- och sjukvården.

4 §   Läkemedelsverket ska arbeta för ökad kunskap om barn och läkemedel. Myndigheten ska även verka för en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning samt för ökad tillgänglighet av läkemedel till barn.

5 §   Läkemedelsverket ska inom ramen för sitt verksamhetsområde främja innovation och livsvetenskap (life science) genom att arbeta för god tillgång till och adekvat användning av nya effektiva produkter.

6 §   Läkemedelsverket ska bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen samt verka för samordning och samverkan mellan de aktörer som är verksamma på området.

7 §   Läkemedelsverket ska inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar i fråga om en god hälsa.

Uppgifter som rör regelgivning

8 §   Läkemedelsverket ansvarar för föreskrifter och allmänna råd inom myndighetens verksamhetsområde.

9 §   Läkemedelsverket kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

Uppgifter som rör forskning

10 §   Läkemedelsverket ska svara för forskning på områden av betydelse för den verksamhet som myndigheten ska bedriva.

Uppgifter som rör informationsgivning och rapportering

11 §   Läkemedelsverket ska inom sitt ansvarsområde svara för information till andra myndigheter och enskilda.

12 §   Läkemedelsverket ska tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården.

13 §   Läkemedelsverket ska anordna möten där patient- och konsumentorganisationer deltar och, om det är nödvändigt, tillsynstjänstemän, för att få ut information till allmänheten om de förebyggande insatser och efterlevnadsåtgärder som vidtas för att bekämpa förfalskning av läkemedel.

14 §   Läkemedelsverket ska på väl avskilda ytor på sin webbplats lämna
   1. endast sådan information, förteckning och hyperlänk som anges i artikel 85c.4 i direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU, och
   2. en sådan hyperlänk som anges i artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 699/2014 av den 24 juni 2014 om utformning av en gemensam logotyp för att identifiera de personer som erbjuder distansförsäljning av läkemedel till allmänheten och om de tekniska, elektroniska och kryptografiska kraven för att kontrollera den gemensamma logotypens äkthet.

Läkemedelsverket ska även skapa och administrera en webbplats om distansförsäljning av veterinärmedicinska läkemedel i Sverige enligt artikel 104.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG. Förordning (2022:14).

15 §   Har upphävts genom förordning (2021:641).

16 §   Läkemedelsverket ska fullgöra den rapporteringsskyldighet till Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB) som följer av artiklarna 19, 20, 25 punkt 3 och artikel 27 punkt 2 i 1961 års allmänna narkotikakonvention, artikel 16 punkterna 4-6 i 1971 års konvention om psykotropa ämnen och artikel 12 punkt 12 i 1988 års konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (narkotikabrottskonventionen).

Uppgifter som rör försäljningsuppehåll för läkemedel och vissa bristsituationer

17 §   Läkemedelsverket ska fortlöpande svara för att sprida information om försäljningsuppehåll för läkemedel.

Myndigheten ska tillhandahålla en struktur för samordning mellan aktörer inom hälso- och sjukvården och aktörer inom försörjningskedjan för läke-medel när det gäller frågor om kritiska eller potentiellt kritiska bristsituationer. Myndigheten ska inom ramen för denna struktur ta fram läges- bilder över kritiska eller potentiellt kritiska bristsituationer.

Myndigheten ska till aktörer inom hälso- och sjukvården samt till aktörer inom försörjningskedjan för läkemedel tillhandahålla information om författningsmässiga förutsättningar för hantering av bristsituationer.

Uppgifter som rör narkotikaförklaring

18 §   Läkemedelsverket ska bevaka och utreda behovet av narkotikaförklaring av sådana varor som utgör läkemedel eller varor som har potentiell medicinsk användning.

Uppgifter som rör granskning av system för säkerhetsövervakning

19 §   Läkemedelsverket ska regelbundet granska det system för säkerhetsövervakning som myndigheten ansvarar för enligt 6 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315), i den del som systemet avser säkerhetsövervakning av humanläkemedel. Myndigheten ska vartannat år rapportera resultaten av granskningen till Europeiska kommissionen.

Uppgifter som rör giftinformation

20 §   Läkemedelsverket ska genom Giftinformationscentralen
   1. lämna giftinformation och behandlingsråd till hälso- och sjukvården och allmänheten avseende akuta förgiftningar med läkemedel, kemikalier, biologiska toxiner och andra produkter,
   2. rekommendera och verka för att det finns effektiva motgifter,
   3. vara det organ som avses i artikel 13.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter, och
   4. vara det organ som avses i artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Uppgifter som rör miljö

21 §   Läkemedelsverket ska inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

22 §   Läkemedelsverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 21 § rapportera till Naturvårdsverket och samråda med myndigheten om vilken rapportering som behövs.

23 §   Vid Läkemedelsverket ska det finnas ett kunskapscentrum för verksamhet som rör läkemedel i miljön. Verksamheten ska bidra till att samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete. Verksamheten ska ta sin utgångspunkt i arbetet som bedrivs för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Uppgifter som rör beredskap

24 §   Läkemedelsverket ska svara för stöd till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i deras arbete med beredskapsplanering på läkemedelsområdet.

25 §   Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
Förordning (2022:574).

Uppgifter inom det internationella arbetet

26 §   Läkemedelsverket ska följa och medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom myndighetens verksamhetsområde, i förekommande fall på instruktion från Regeringskansliet. Myndigheten ska hålla Regeringskansliet informerat om det arbete som myndigheten är engagerad i.

27 §   Läkemedelsverket ska inom ramen för sitt verksamhetsområde och i samarbete med andra aktörer arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Uppgifter som behörig och ansvarig myndighet till följd av EU-rättsakter

28 §   Har upphävts genom förordning (2022:14).

29 §   Läkemedelsverket ska fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt
   1. rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen,
   2. artiklarna 14 och 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem,
   3. kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel, och
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över. Förordning (2021:641).

30 §   Läkemedelsverket är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 med undantag för det som en annan myndighet ska göra enligt 5 kap. 4 eller 5 § förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård eller 10 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Läkemedelsverket ska delta i det samarbete som en medlemsstat ska delta i när det gäller att
   1. inrätta och underhålla en unionsdatabas om veterinärmedicinska läkemedel enligt artikel 55.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6,
   2. inrätta och underhålla ett system för farmakovigilans och en unionsdatabas för farmakovigilans enligt artiklarna 73 och 74 i den förordningen, och
   3. utarbeta funktionsspecifikationer för databasen över tillverkning, import och partihandel enligt artikel 91.4 i den förordningen.

Läkemedelsverket ska även utföra de uppgifter som en medlemsstat ska utföra vid kommissionens samordning av revisioner enligt artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6. Förordning (2023:104).

30 a §   Läkemedelsverket ska bistå Jordbruksverket med att ge sådan vägledning och utarbeta sådana riktlinjer som avses i artikel 107.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6. Förordning (2022:14).

30 b §   Läkemedelsverket är behörig myndighet och ska utföra de uppgifter som en medlemsstat ska utföra enligt artikel 4.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 av den 11 december 2018 om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG, i den del artikeln hänvisar till avsnitt 5 i kapitel IV i förordning (EU) 2019/6. Förordning (2022:14).

Uppdrag mot ersättning

31 §   Läkemedelsverket får inom sitt ansvarsområde, och om verksamheten i övrigt medger det, utföra uppdrag inom eller utom landet. Uppdragen ska utföras mot ersättning som motsvarar kostnaden för sådan verksamhet.

Samverkan

32 §   Läkemedelsverket ska samverka med relevanta aktörer inom sitt verksamhetsområde för att uppnå målen med verksamheten.

Myndighetens arbete med att styra med kunskap ska planeras och utföras i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård är samordnad.

Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

33 §   Läkemedelsverket ska löpande samråda med Konsumentverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar.

Myndigheten ska vidare svara för stöd till Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsverksamhet.

Ledning

34 §   Myndigheten leds av en styrelse.

35 §   Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Delegering

36 §   Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Läkemedelsverkets föreskrifter. Detta gäller inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Anställningar och uppdrag

37 §   Generaldirektören är myndighetschef.

38 §   Styrelsen beslutar om anställning av professorer vid Läkemedelsverket. Vid anställning av professorer gäller 4 kap. 6 § högskoleförordningen (1993:100) om sakkunnigbedömning. De sakkunniga ska utses efter samråd med Uppsala universitet.

I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av professorer gäller 4 kap. 3 § högskoleförordningen. Med högskola avses i sådana sammanhang Läkemedelsverket.

Personalansvarsnämnd

39 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

40 §   Läkemedelsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).


Övergångsbestämmelser

2020:57
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning av överensstämmelse som fram till och med den 25 maj 2021 utses och anmäls enligt rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG och rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG.
Förordning (2020:316).
   4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för organ för bedömning av överensstämmelse som fram till och med den 25 maj 2022 utses och anmäls enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2011/100/EU.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.