Förordning (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:26
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2020-01-30
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1263
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser och syfte

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer inom det civila samhället, däribland folkbildningen, i syfte att stärka demokratin. Statsbidraget ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

Bidragsmottagare

3 §   Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som
   1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
   2. bedriver verksamhet i Sverige, och
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal om den saknar vinstsyfte och uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

4 §   Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förutsättningar för bidrag

5 §   Statsbidrag i form av projektbidrag får lämnas för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

6 §   Vid fördelningen av bidrag ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prioritera åtgärder som
   - har förutsättningar att nå många individer, eller
   - riktar sig mot delar av landet eller delar av befolkningen som har ett lågt valdeltagande eller låg delaktighet i demokratin i övrigt.

Ett år då val hålls i hela landet till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet ska myndigheten vid fördelningen av bidrag prioritera åtgärder som riktar sig mot delar av landet eller delar av befolkningen som har ett lågt valdeltagande. Förordning (2021:1263).

Ansökan

7 §   En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansökan ska innehålla
   1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för arbetet och uppgift om beräknade kostnader för arbetet, och
   2. uppgifter om huruvida sökanden ansökt om eller beviljats annat bidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

8 §   Sökanden är skyldig att lämna myndigheten andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för prövning av ansökan.

Beslut och utbetalning

9 §   I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag anges för redovisning enligt 12 §.

10 §   Ansökan får avslås om sökanden under samma tidsperiod har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

11 §   Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

12 §   Den som har beviljats statsbidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet redovisa till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hur medlen har använts. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

13 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning, med vilka belopp och för vilka ändamål.

Myndigheten ska senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

Återbetalning och återkrav

14 §   Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren återbetalningsskyldig, om
   1. stödet har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,
   2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
   3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 12 §, eller
   4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

15 §   Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.

Bemyndigande

16 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

17 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2020:26
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.