Till innehåll på sidan

Förordning (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

SFS nr: 2020:126
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-03-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:194
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning får tillämpas om det behövs för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt uppnå en god arbetsmiljö för personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade vid kontakt med människor som är eller misstänks vara smittade av det virus som orsakar covid-19.

Förordningen är meddelad med stöd av 9 kap. 6 § smittskyddslagen (2004:168).

2 §   Med personlig skyddsutrustning avses utrustning som kan användas av en enskild person och som denne kan ha på sig som skydd mot smitta.

Med provtagningsmaterial avses material som kan användas vid provtagning för sjukdomen covid-19.

3 §   Regioner och kommuner ska på begäran av Socialstyrelsen eller länsstyrelsen lämna information till Socialstyrelsen eller länsstyrelsen om den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive region eller kommun har tillgång till. Förordning (2020:194).

3 a §   Länsstyrelsen får inom sitt geografiska område verka för samordning för fördelningen av den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som regionen och kommunerna har tillgång till. Förordning (2020:194).

4 §   Socialstyrelsen får, med hänsyn till behovet inom en särskild del av landet eller inom en viss verksamhetsgren inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, besluta att en region eller kommun ska överlämna personlig skyddsutrustning eller provtagningsmaterial till en eller flera andra regioner eller kommuner. Före beslutet ska Socialstyrelsen inhämta synpunkter från berörda regioner och kommuner.

Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

5 §   Den region eller kommun som överlämnar personlig skyddsutrustning eller provtagningsmaterial enligt 4 § har rätt att få skälig ersättning från den mottagande regionen eller kommunen.