Till innehåll på sidan

Förordning (2020:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:1187
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2020-12-10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden, här benämnd EU:s konfliktmineralförordning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Behörig myndighet

2 §   Sveriges geologiska undersökning är behörig myndighet enligt EU:s konfliktmineralförordning och ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt den förordningen.

Uppgiftsskyldighet

3 §   Tullverket ska på begäran av Sveriges geologiska undersökning lämna uppgifter om de importörer som årligen importerar mineral eller metaller som omfattas av EU:s konfliktmineralförordning över de volymtröskelvärden som fastställs i bilaga I till den förordningen.

Rapportering

4 §   Sveriges geologiska undersökning ska senast den 30 april varje år lämna en rapport om genomförandet av EU:s konfliktmineralförordning till Regeringskansliet. Rapporten ska alltid innehålla uppgifter om de externa granskningsrapporter som tillhandahållits enligt artikel 7.1 i EU:s konfliktmineralförordning och de meddelanden om korrigerande åtgärder som myndigheten utfärdat enligt artikel 16.3 i samma förordning.

5 §   Tullverket ska på Regeringskansliets begäran rapportera tulluppgifter om årliga importvolymer enligt artikel 18 i EU:s konfliktmineralförordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.