Till innehåll på sidan

Förordning (2020:1015) om statligt stöd till forskning och utveckling inom rymdområdet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:1015
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2020-11-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:318
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens ändamål

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag för att stödja forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom rymdområdet.

Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2023:10).

Normgivningsbemyndigande

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen

3 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i
   1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och
   2. kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
Förordning (2024:318).

Grunder för statligt stöd till företag

4 §   Stöd till företag får endast ges
   1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och i någon av artiklarna 25-25d eller 26-27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller
   2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) 2023/2831. Förordning (2024:318).

5 §   För att främja forskning och utveckling, inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys, får stöd lämnas enligt 4 § till
   1. grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling för ny teknik, utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom rymdområdet, rymdrelaterade kommunikationstjänster inklusive rymd- och markbaserad infrastruktur samt rymdrelaterad kommunikation, positionering, övervakning och utforskning,
   2. grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling för ny teknik och utveckling, inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys, som utnyttjar data, information eller tjänster från, genom och inom rymdsystem,
   3. grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling avseende forskningssatelliter och nyttolaster (instrument) eller plattformar till sådana satelliter,
   4. grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling riktad mot Europeiska rymdorganets program,
   5. små och medelstora företag för forsknings- och utvecklingsprojekt samt sådana genomförbarhetsstudier inom rymdområdet som har tilldelats en spetskompetensstämpel inom ramen för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet,
   6. sådana åtgärder inom rymdområdet i form av Marie Sklodowska-Curie-åtgärder och åtgärder inom Europeiska forskningsrådets konceptprovning som har tilldelats en spetskompetensstämpel inom ramen för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet,
   7. ett medfinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt inom rymdområdet eller en medfinansierad genomförbarhetsstudie inom rymdområdet som genomförs av minst tre medlemsstater, eller alternativt två medlemsstater och minst ett associerat land, och som har valts ut på grundval av den utvärdering och rangordning som gjorts av oberoende experter efter gränsöverskridande ansökningsomgångar i enlighet med reglerna för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet,
   8. medfinansierade samarbetsåtgärder inom rymdområdet, som minst två medlemsstater deltar i och som har valts ut på grundval av den utvärdering och rangordning som gjorts av oberoende experter i enlighet med reglerna för Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet,
   9. byggande eller uppgradering av forskningsinfrastruktur för rymdverksamhet,
   10. uppförande eller uppgradering av testnings- och experimentinfrastruktur inom rymdområdet, och
   11. innovationskluster för utveckling som bygger på eller nyttjar rymdteknik för lösningar eller tillför nya lösningar som kan nyttjas i rymden. Förordning (2024:318).

6 §   Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831 får inte ges till sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2024:318).

Ansökan om stöd

7 §   En ansökan om stöd ska göras skriftligen till Rymdstyrelsen och innehålla
   1. uppgifter om sökanden och, om ansökan avser ett företag, uppgifter om företagets namn, organisationsnummer, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,
   2. uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum,
   3. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
   4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för, och
   5. en upplysning om allt annat stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser.

8 §   Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831 ska ansökan, förutom det som anges i 7 §, också innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått under den senaste treårsperioden. Förordning (2024:318).

Prövning av frågor om stöd

9 §   Rymdstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

10 §   Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831, får stöd ges endast om stödet till det berörda företaget tillsammans med allt annat stöd som avses i 8 § inte överskrider det tak som följer av artikel 3.2 i den förordningen.

Innan ett stöd beviljas ska Rymdstyrelsen lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 7.4 i kommissionens förordning (EU) 2023/2831.

Om uppgifter om ett stöd ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stöd beviljas endast om företaget samtycker till offentliggörandet.
Förordning (2024:318).

11 §   Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

I beslutet om stöd ska Rymdstyrelsen upplysa om
   1. den tidpunkt då den stödberättigande åtgärden ska vara slutredovisad,
   2. stödmottagarens skyldighet att på myndighetens begäran lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet, och
   3. de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls.

Utbetalning av stöd

12 §   Ett stöd får betalas ut med delbetalningar.

13 §   En utbetalning får inte göras till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

14 §   En utbetalning får inte göras om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.

Slutredovisning

15 §   Slutredovisningen av åtgärden ska göras till Rymdstyrelsen tillsammans med en ekonomisk redovisning och specificerade skriftliga underlag som styrker den stödberättigande kostnaden.

Återbetalning och krav

16 §   Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om stödet helt eller delvis inte skulle ha betalats ut enligt 13 eller 14 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

17 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 eller 14 § ska Rymdstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

Om det finns särskilda skäl, får Rymdstyrelsen helt eller delvis avstå från krav på återbetalning.

18 §   Om Rymdstyrelsen har beslutat om återkrav av stöd eller ränta enligt 16 § får det belopp som ska betalas enligt beslutet räknas av mot annan utbetalning av stöd enligt denna förordning. Avräkning får dock inte ske i det fall som avses i 13 §.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

19 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Överklagande

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 och 14 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.