Till innehåll på sidan

Förordning (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:1003
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-11-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:736
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter för att kompensera för kostnader till följd av sjukdomen covid-19.

Med personlig skyddsutrustning avses i denna förordning utrustning som kan användas av en enskild person och som denne kan ha på sig som skydd mot smitta.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på medel, för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning som är beviljade statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Kostnaderna ska ha uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 september 2021.

Bidraget lämnas till
   1. en person som har beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken och som är arbetsgivare för personliga assistenter, eller
   2. någon annan som enligt 51 kap. 19 § socialförsäkringsbalken har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-hindrade att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Bidraget lämnas per person som beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken för kostnader som har uppkommit från och med
   1. den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020 och med högst 5 000 kronor,
   2. den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021 och med högst 2 500 kronor, och
   3. den 1 maj 2021 till och med den 30 september 2021 och med högst 2 500 kronor. Förordning (2021:736).

3 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter, om det är en kommunal utförare eller en enskild person som efter avtal med kommunen utför den personliga assistansen.

Bidrag lämnas inte heller för kostnader för personlig skyddsutrustning som kan ersättas på annat sätt.
Förordning (2021:162).

4 §   Statsbidrag till en sådan mottagare som avses i 2 § andra stycket 2 ska lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Försäkringskassan.

Ansökan och beslut

5 §   Försäkringskassan prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Ansökan om bidrag ska göras på ett av Försäkringskassan fastställt formulär och ska ha kommit in till myndigheten
   1. senast den 15 december 2020 om ansökan avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020,
   2. senast den 31 maj 2021 om ansökan avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021, och
   3. senast den 29 oktober 2021 om ansökan avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 september 2021.

Ansökan ska innehålla uppgift om styrkt kostnad för inköpt personlig skyddsutrustning och vilket slags utrustning det är samt de uppgifter i övrigt som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Försäkringskassan pröva ansökan i befintligt skick. Förordning (2021:736).

6 §   I beslut om statsbidrag ska det anges vilket slags personlig skyddsutrustning som bidrag lämnas för.

Redovisning

7 §   Försäkringskassan ska lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning.

Redovisningen ska lämnas
   1. senast den 30 juni 2021 för bidrag som avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020, och
   2. senast den 1 februari 2022 för bidrag som avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 september 2021.

Av redovisningen ska det framgå antalet som ansökt och beviljats statsbidrag uppdelat på antalet enskilda assistansanvändare och anordnare. Förordning (2021:736).

Återbetalning och återkrav

8 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. bidragsmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget beviljats felaktigt eller med för högt belopp, eller
   2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta.

Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Försäkringskassan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Försäkringskassan besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Bemyndigande

9 §   Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

10 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.