Till innehåll på sidan

Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

SFS nr: 2019:1288
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2019-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1646
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Förutsättningar för statsbidrag

1 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till huvudmän inom skolväsendet som inrättar karriärsteg som förstelärare eller lektor för särskilt yrkesskickliga lärare i
   - förskoleklassen,
   - grundskolan,
   - anpassade grundskolan,
   - specialskolan,
   - sameskolan,
   - gymnasieskolan,
   - anpassade gymnasieskolan, eller
   - kommunal vuxenutbildning.
Förordning (2022:1646).

2 §   För att statsbidrag ska lämnas för en lärare ska villkoren i 3-12 §§ vara uppfyllda.

Hur förstelärare och lektorer ska utses

3 §   Läraren ska ha utsetts till förstelärare eller lektor efter ett öppet ansökningsförfarande.

Arbetsuppgifter

4 §   Lärarens arbetsuppgifter ska huvudsakligen bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Vem får utses till förstelärare

5 §   Till förstelärare får en lärare utses som
   1. har legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § första stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
   2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet,
   3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
   4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Vem får utses till lektor

6 §   Till lektor får en lärare utses som
   1. har legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § första stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
   2. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) som avses i 7 § eller en motsvarande utländsk examen, och
   3. under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet.

En lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla villkoret i första stycket 3.

7 §   Den forskarexamen som krävs enligt 6 § första stycket 2 ska avse ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till ett undervisningsämne inom skolväsendet.

En sådan examen som avses i första stycket kan även ha utfärdats inom det specialpedagogiska ämnesområdet med nära anknytning till undervisningen i den skolform som läraren är verksam inom när det gäller
   1. lärare som har en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), och
   2. lärare som har en examen enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Vissa olegitimerade lärare jämställs med legitimerade lärare

8 §   Vid tillämpning av 5 och 6 §§ jämställs en lärare utan legitimation som bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 skollagen (2010:800) med en legitimerad lärare.

Krav på lönesättning när en förstelärare utses

9 §   En lärare som samtidigt anställs och utses till förstelärare ska ges en lön som överstiger medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 10 000 kronor per månad, om läraren arbetar vid en sådan skolenhet som avses i 17 §, och i annat fall med minst 5 000 kronor per månad.

En lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen och utses till förstelärare ska ges en lön som innebär en löneökning om minst 10 000 kronor per månad, om läraren arbetar vid en sådan skolenhet som avses i 17 §, och i annat fall om minst 5 000 kronor per månad.

Om en lärare som tidigare har utsetts till förstelärare och har arbetat vid en skolenhet som avses i 16 § och då fick en löneökning om minst 5 000 kronor per månad, senare ska arbeta som förstelärare vid en skolenhet som avses i 17 § hos samma huvudman ska den sammanlagda löneökningen uppgå till minst 10 000 kronor per månad.

Krav på lönesättning när en lektor utses

10 §   En lärare som samtidigt anställs och utses till lektor ska ges en lön som överstiger medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 15 000 kronor per månad, om läraren arbetar vid en sådan skolenhet som avses i 17 §, och i annat fall med minst 10 000 kronor per månad.

En lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen och utses till lektor ska ges en lön som innebär en löneökning om minst 15 000 kronor per månad, om läraren arbetar vid en sådan skolenhet som avses i 17 §, och i annat fall om minst 10 000 kronor per månad.

Om en lärare som utses till lektor tidigare har utsetts till förstelärare och då fick en sådan löneökning som avses i 9 § andra stycket ska den sammanlagda löneökningen uppgå till minst 15 000 kronor per månad, om läraren arbetar vid en sådan skolenhet som avses i 17 §, och i annat fall till minst 10 000 kronor.

Om en lärare som tidigare har utsetts till lektor och har arbetat vid en skolenhet som avses i 16 § och då fick en löneökning om minst 10 000 kronor per månad, senare ska arbeta som lektor vid en skolenhet som avses i 17 § hos samma huvudman ska den sammanlagda löneökningen uppgå till minst 15 000 kronor per månad.

Krav på lönesättning när flera utsetts till förstelärare eller lektorer

11 §   Om flera lärare som sedan tidigare var anställda hos samma huvudman har utsetts till förstelärare eller lektorer och huvudmannen har ansökt om statsbidrag för dessa, gäller i stället för 9 § andra stycket och 10 § andra stycket, att den sammantagna löneökningen per månad för dessa, när de utsågs till förstelärare eller lektorer, uppgick till minst summan av beloppen 10 000 kronor per månad för varje förstelärare vid en sådan skolenhet som avses i 17 §, 5 000 kronor per månad för varje annan förstelärare, 15 000 kronor per månad för varje lektor vid en sådan skolenhet som avses i 17 §, och 10 000 kronor per månad för varje annan lektor.

Beräkning av lönebelopp i vissa fall

12 §   För en lärare som arbetar mindre än heltid ska beloppen i 9-11 §§ reduceras i motsvarande grad. För en lärare som arbetar delvis vid en sådan skolenhet som avses i 17 § och delvis vid en annan skolenhet ska beloppen i 9-11 §§ bestämmas i förhållande till hur lärarens arbetstid är fördelad mellan skolenheterna.

Jämförelsekategorier vid lönesättning

13 §   De kategorier av lärare som avses i 9 och 10 §§ är lärare i
   - förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6,
   - grundskolans årskurs 7-9,
   - andra ämnen än yrkesämnen i gymnasieskolan, och
   - yrkesämnen i gymnasieskolan.

Lärare i övriga skolformer ska hänföras till någon av kategorierna i första stycket med beaktande av deras grundläggande lärarexamen.

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

Bidragsår

14 §   Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli.

Bidragsramar

15 §   Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa bidragsramar enligt 16 och 17 §§.

Statsbidrag från en bidragsram som har fastställts enligt 16 § får användas för förstelärare och lektorer vid sådana skolenheter som avses i 16 § eller 17 §. Statsbidrag från en bidragsram som har fastställts enligt 17 § får endast användas till förstelärare och lektorer vid sådana skolenheter som avses i den paragrafen.

16 §   För varje huvudman ska en bidragsram fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever hos huvudmannen utgör av det sammanlagda antalet elever hos samtliga huvudmän. Beloppet ska vara lägst 85 000 kronor och ska, om det är högre, avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 85 000.

I underlaget för beräkningen enligt första stycket ska elever i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ingå. Elever vid skolenheter som avses i 17 § ska dock inte ingå. Förordning (2022:1646).

17 §   En bidragsram ska fastställas för varje huvudman som har minst en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola som har
   1. särskilt svåra förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund, och
   2. minst 50 elever.

Statens skolverk ska vid bedömningen av vilka skolenheter som har särskilt svåra förutsättningar beakta att tillgängliga medel ska räcka till bidrag till fler förstelärare i förhållande till antalet elever vid en sådan skolenhet än vid en skolenhet som avses i 16 §.

Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid de av huvudmannens skolenheter som omfattas av första stycket utgör av det sammanlagda antalet elever vid sådana skolenheter hos samtliga huvudmän. Beloppet ska vara lägst 170 000 kronor och ska, om det är högre, avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 170 000.

18 §   När bidragsramar fastställs enligt 16 eller 17 § ska elevantalet hos en huvudman beräknas som ett genomsnitt av antalet elever hos huvudmannen under de tre läsåren närmast före bidragsåret. Om huvudmannen har haft elever under kortare tid än tre läsår närmast före bidragsåret, beräknas antalet elever utifrån det eller de läsår närmast före bidragsåret som huvudmannen har haft elever. Har huvudmannen inte haft några elever under läsåret närmast före bidragsåret, ska någon bidragsram inte fastställas.

Bidragsbelopp

19 §   Statsbidrag för en förstelärare eller en lektor uppgår för
   1. en förstelärare vid en skolenhet som avses i 17 § till 170 000 kronor per bidragsår,
   2. en annan förstelärare till 85 000 kronor per bidragsår,
   3. en lektor vid en skolenhet som avses i 17 § till 255 000 kronor per bidragsår,
   4. en annan lektor till 170 000 kronor per bidragsår.

För en lärare som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppen enligt första stycket reduceras i motsvarande grad. För en lärare som arbetar delvis vid en skolenhet som avses i första stycket 1 och delvis vid en annan skolenhet ska bidragsbeloppen enligt första stycket bestämmas i förhållande till hur lärarens arbetstid är fördelad mellan skolenheterna.

Utbetalning

20 §   Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår.

Uppföljning och redovisning

21 §   En huvudman som har tagit emot statsbidrag är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Statens skolverk.

22 §   En huvudman som har tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

23 §   En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. huvudmannen har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna förordning,
   2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
   4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 22 §.

Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

24 §   På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

25 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

26 §   Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2019:1288
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.
   2. Genom förordningen upphävs
      a) förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare,
      b) förordningen (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.
   3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
   4. När Statens skolverk fastställer bidragsramar för det bidragsår som börjar den 1 juli 2020 ska i stället för 18 § första meningen gälla att elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet elever hos huvudmannen under de två läsåren närmast före bidragsåret.

2020:473
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.