Till innehåll på sidan

Förordning (2019:1223) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

SFS nr: 2019:1223
Departement/myndighet: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2019-12-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.