Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:704
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2018-05-31
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1020
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Föreskrifter

3 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om
   - lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och
   - tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 11 a § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Förordning (2020:1020).

Godkännanden och anmälningar

4 §   Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 §   Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska anmäla detta till Skatteverket.

6 §   Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om
   1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
   2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
   3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
      a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
      b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

7 §   En sådan ansökan som avses i 4 § eller en sådan anmälan som avses i 5 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.