Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:66
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2018-02-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:33
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §    /Upphör att gälla U:2024-03-10/ Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för
   1. utveckling av folkbiblioteksverksamheten och
   2. folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

1 §    /Träder i kraft I:2024-03-10/ Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för
   1. folkbibliotekens arbete med att främja läsning, och
   2. folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.Förordning (2024:33).

Syfte

2 §    /Upphör att gälla U:2024-03-10/ Ändamålet med statsbidragen är att
   1. öka utbudet av och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i hela landet, och
   2. bidra till att tillgången på litteratur på folk- och skolbiblioteken förbättras i syfte att främja intresset för läsning och litteratur.

2 §    /Träder i kraft I:2024-03-10/ Ändamålet med statsbidragen är att
   1. stärka folkbibliotekens arbete med att främja läsning, och
   2. bidra till att tillgången på litteratur på folk- och skolbiblioteken förbättras i syfte att främja intresset för läsning och litteratur. Förordning (2024:33).

Bidragsform

3 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag och bidrag till kostnad för inköp.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §   Bidrag enligt denna förordning får endast beviljas till en kommun som har upprättat en biblioteksplan enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801).

/Rubriken upphör att gälla U:2024-03-10/

Bidrag för utveckling av folkbiblioteksverksamheten

5 §    /Upphör att gälla U:2024-03-10/ En kommun får beviljas projektbidrag för att öka utbudet av och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet. Projekten ska i första hand syfta till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801).

/Rubriken träder i kraft I:2024-03-10/

Bidrag för folkbibliotekens arbete med att främja läsning

5 §    /Träder i kraft I:2024-03-10/ En kommun får beviljas projektbidrag för att främja läsning. Projekt som riktar sig till barn och unga ska prioriteras. Förordning (2024:33).

Bidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur

6 §   En kommun får beviljas statsbidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur.

Statsbidraget ska användas för inköp av främst barn- och ungdomslitteratur, men också för inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungdomars intresse för läsning.

7 §   En förutsättning för inköpsbidrag är att kommunen för det år bidraget betalas ut avsatt egna medel till inköp av medier till folk- och skolbibliotek för ett belopp som uppgår till minst summan av föregående års medieanslag och att den del av anslaget som avser medier för barn och ungdomar inte har minskats.

Med medier avses i denna förordning böcker, tidningar, tidskrifter, AV-medier, databaser, licenser och liknande produkter som ett bibliotek införskaffar huvudsakligen i syfte att tillhandahålla sina besökare. Med medieanslag avses anslag för inköp av medier.

Ärendenas handläggning

8 §   Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd.

9 §   En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgifter om
   1. vad bidraget ska användas till, och
   2. en redovisning av hur det uppfyller ändamålet med bidraget.

10 §   Statens kulturråd ska vid sin fördelning av projektbidrag särskilt ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet och om projektet kan få långsiktiga effekter.

11 §   I ett beslut om bidrag ska anges
   1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och
   2. sista dag för redovisning enligt 12 §.

Redovisning

12 §   En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Statens kulturråd av hur de mottagna medlen använts. Kommunen ska samtidigt redovisa vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som bidraget beviljats för.

13 §   En kommun är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Statens kulturråd behöver för att granska redovisningen.

14 §   Statens kulturråd ska i samband med att de lämnar in sin årsredovisning till regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till, och om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidraget.

Återbetalning och återkrav

15 §   Kommuner som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om
   1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som bidraget beviljats för,
   2. om kommunen inte avsatt egna medel till inköp av medier enligt 7 §, eller
   3. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.

16 §   Statens kulturråd ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §. Statens kulturråd får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget, om det finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande

17 §   Statens kulturråd får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2018:66
   1. Denna förordning träder ikraft den 15 mars 2018.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande ifråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.