Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:471
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2018-04-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:484
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för medelstora förbränningsanläggningar och kontroll av utsläpp till luft från sådana anläggningar.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 17-19, 24-38, 42-45 och 47-54 §§,
   - 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 55 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar

2 §   I denna förordning avses med förbränningsanläggning en teknisk utrustning i vilken ett eller flera bränslen oxideras för att den frigjorda energin ska kunna utnyttjas.

3 §   I denna förordning avses med anläggningseffekt en medelstor förbränningsanläggnings sammanlagda installerade tillförda effekt.

4 §   I denna förordning avses med medelstor förbränningsanläggning
   1. en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre men högst 50 megawatt, eller
   2. två eller flera nya förbränningsanläggningar som var för sig har en anläggningseffekt som är 1 megawatt eller högre och vars anläggningseffekter ska räknas samman, om anläggningarna
      a) är konstruerade så att rökgaser från dem släpps ut genom en gemensam skorsten, eller
      b) är installerade så att det med hänsyn till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna skulle vara möjligt att släppa ut rökgaser från dem genom en gemensam skorsten.
Förordning (2020:696).

5 §   I denna förordning avses med

2018-anläggning: en medelstor förbränningsanläggning som togs i drift senast den 19 december 2018, och

ny förbränningsanläggning: en medelstor förbränningsanläggning som inte är en 2018-anläggning.

6 §   I denna förordning avses med drifttimmar den tid uttryckt i timmar under vilken en förbränningsanläggning är i drift och orsakar utsläpp till luften, med undantag för start- och stopperioder.

7 §   I denna förordning avses med bränsle ett fast, flytande eller gasformigt brännbart material.

8 §   I denna förordning avses med avfall detsamma som i 15 kap. 1 § miljöbalken.

9 §   I denna förordning avses med biomassa
   1. vegetabiliskt material som kommer från jord- eller skogsbruk och som kan användas som bränsle för utvinning av materialets energiinnehåll,
   2. vegetabiliskt jord- eller skogsbruksavfall,
   3. vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin, om den energi som alstras vid förbränning av avfallet tas till vara,
   4. vegetabiliskt fiberhaltigt avfall som har uppkommit vid produktion av nyfiberpappersmassa eller vid pappersproduktion från massa, om avfallet samförbränns på produktionsplatsen och den energi som alstras vid förbränningen tas till vara,
   5. korkavfall, och
   6. träavfall, om träet inte har ytbehandlats eller behandlats med träskyddsmedel och till följd av det kan innehålla organiska halogenföreningar eller tungmetaller.

10 §   I denna förordning avses med

flytande biobränsle: vätskeformigt bränsle som framställs av biomassa,
naturgas: naturligt förekommande metan med högst 20 volymprocent ädelgaser och andra beståndsdelar, och

raffinaderibränsle: ett fast, flytande eller gasformigt brännbart material från destillations- och omvandlingssteg vid raffineringen av råolja, inbegripet raffinaderibränngas, syntesgas och raffinaderioljor samt petroleumkoks.

11 §   I denna förordning avses med dieselbrännolja varje petroleumbaserat flytande bränsle som
   1. omfattas av något av numren 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 eller 2710 20 19 i den Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, eller
   2. till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250 grader Celsius och till minst 85 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 350 grader Celsius, allt enligt den metod som fastställts av American Society for Testing and Materials i 1976 års upplaga av standarddefinitioner och specifikationer för petroleumprodukter och smörjmedel (ASTM D86-metoden).

12 §   I denna förordning avses med tvåbränslemotor en förbränningsmotor som använder kompressionständning och arbetar enligt
   1. dieselcykeln vid förbränning av flytande bränslen, och
   2. ottocykeln vid förbränning av gasformiga bränslen.

13 §   I denna förordning avses med normal torr gas torr rökgas normaliserad till temperaturen 273,15 kelvin och trycket 101,3 kilopascal.

14 §   I denna förordning avses med tillsynsmyndighet den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över en medelstor förbränningsanläggning.

Anläggningar och verksamheter som förordningen inte tillämpas på

15 §   Denna förordning ska inte tillämpas på
   1. förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner,
   2. förbränningsanläggningar som var för sig eller tillsammans omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar,
   3. förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall,
   4. förbränningsanläggningar där de gasformiga förbränningsprodukterna används för direkt uppvärmning, torkning eller annan behandling av föremål eller material,
   5. förbränningsanläggningar vars huvudsyfte är rening genom förbränning av rökgaser från industriprocesser,
   6. förbränningsanläggningar där de gasformiga förbränningsprodukterna används för direkt gaseldad uppvärmning av utrymmen inomhus för att förbättra arbetsmiljön,
   7. förbränningsanläggningar som för energiproduktion i mineralolje- och gasraffinaderier förbränner raffinaderibränslen med eller utan andra bränslen,
   8. anordningar för regenerering av katalysatorer för katalytisk krackning,
   9. anordningar för omvandling av vätesulfid till svavel,
   10. tekniska anordningar som används för att driva fordon, fartyg eller flygplan,
   11. reaktorer som används inom den kemiska industrin,
   12. koksugnsblock,
   13. cowperapparater,
   14. gasturbiner, dieselmotorer eller ottomotorer som används på en offshoreplattform,
   15. krematorier, eller
   16. återvinningspannor i massaindustrin.

16 §   Denna förordning ska inte tillämpas på forskning, utveckling och provning som har anknytning till medelstora förbränningsanläggningar.

Villkor i tillstånd och förelägganden

17 §   Denna förordning gäller utöver sådana villkor för verksamheten som har meddelats i en dom, i ett beslut om tillstånd eller i ett föreläggande enligt miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser.

Skyldigheten att informera tillsynsmyndigheten om en medelstor förbränningsanläggning

18 §    /Upphör att gälla U:2024-08-01/ Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Informationen ska lämnas i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar och innehålla uppgift om
   1. verksamhetsutövarens namn, säte, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
   2. adress, fastighetsbeteckning samt X- och Y-koordinater enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006), om anläggningen är stationär,
   3. när anläggningen togs eller avses att tas i drift,
   4. anläggningens typ, med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning,
   5. anläggningseffekten i megawatt,
   6. anläggningens verkningsgrad,
   7. reningsutrustningens typ,
   8. det förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift,
   9. typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses att förbrännas, med användning av beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränslen, andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränslen, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas, och
   10. anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

18 §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om
   1. verksamhetsutövarens namn, säte, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
   2. adress, fastighetsbeteckning samt X- och Y-koordinater enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006), om anläggningen är stationär,
   3. när anläggningen togs eller avses att tas i drift,
   4. anläggningens typ, med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning,
   5. anläggningseffekten i megawatt,
   6. anläggningens verkningsgrad,
   7. reningsutrustningens typ,
   8. det förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift,
   9. typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses att förbrännas, med användning av beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränslen, andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränslen, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas, och
   10. anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod). Förordning (2024:484).

19 §    /Upphör att gälla U:2024-08-01/ Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera tillsynsmyndigheten om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen. Om den planerade ändringen påverkar en uppgift som verksamhetsutövaren har lämnat enligt 18 §, ska verksamhetsutövaren ange det i informationen och uppdatera uppgiften i e-tjänsten.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla eller ansöka om tillstånd till en ändring av en verksamhet finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).

19 §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera tillsynsmyndigheten om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen. Om den planerade ändringen påverkar en uppgift som verksamhetsutövaren har lämnat enligt 18 §, ska verksamhetsutövaren ange det.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla eller ansöka om tillstånd till en ändring av en verksamhet finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Förordning (2024:484).

20 §   Om informationen enligt 18 § är ofullständig ska tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att avhjälpa bristen.

Registrering av en förbränningsanläggning

21 §   En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad.

22 §   Tillsynsmyndigheten ska registrera en medelstor förbränningsanläggning och underrätta verksamhetsutövaren om det inom en månad från den dag då fullständig information enligt 18 § kommit in till myndigheten.

23 §    /Upphör att gälla U:2024-08-01/ Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser får dock inte offentliggöras.

23 §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser samt säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska dock inte offentliggöras.
Förordning (2024:484).

Start- och stopperioder

24 §   Start- och stopperioder i en medelstor förbränningsanläggning ska hållas så korta som möjligt.

Begränsningsvärden för utsläpp till luft från 2018-anläggningar

25 §   Från en 2018-anläggning som inte är en motor eller gasturbin får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 1, 2 och 3.

26 §   Från en 2018-anläggning som är en annan motor än en tvåbränslemotor får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 4, 5 och 6.

27 §   Från en 2018-anläggning som är en tvåbränslemotor får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 7, 8 och 9.

28 §   Från en 2018-anläggning som är en gasturbin med en last som överstiger 70 procent får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 10 och 11.

Begränsningsvärden för utsläpp till luft från nya förbränningsanläggningar

29 §   Från en ny förbränningsanläggning som inte är en motor eller gasturbin får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 12, 13 och 14.

30 §   Från en ny förbränningsanläggning som är en annan motor än en tvåbränslemotor får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 15 och 16.

31 §   Från en ny förbränningsanläggning som är en tvåbränslemotor får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 17 och 18.

32 §   Från en ny förbränningsanläggning som är en gasturbin med en last som överstiger 70 procent får utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft inte överstiga de begränsningsvärden som följer av bilaga 19 och 20.

Hur begränsningsvärden för utsläpp till luft från flerbränsleanläggningar ska bestämmas

33 §   Ett bränslevägt begränsningsvärde ska bestämmas för utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider eller stoft från en medelstor förbränningsanläggning, om
   1. mer än ett bränsle används i anläggningen, och
   2. bestämmelserna i 25-32 §§ innebär att flera begränsningsvärden gäller för föroreningarna.

34 §   Ett bränslevägt begränsningsvärde bestäms genom att
   1. för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen identifiera vilket begränsningsvärde som enligt 25-32 §§ gäller för anläggningseffekten (bränslets ingångsvärde),
   2. omräkna bränslenas ingångsvärden till samma syrgashalt,
   3. för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen multiplicera bränslets ingångsvärde med ett tal som anger den effekt som tillförs genom bränslet (effektvärde) för att på så sätt få fram bränslets andelsvärde,
   4. för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen dividera bränslets andelsvärde med det sammanlagda effektvärdet för de bränslen som har använts för att på så sätt få fram bränslets avvägningsvärde, och
   5. addera alla använda bränslens avvägningsvärden för att på så sätt få fram det bränslevägda begränsningsvärde (antal milligram per kubikmeter normal torr gas) som gäller för utsläpp av en förorening från flerbränsleanläggningen.

För ett bränsle som inte har ett begränsningsvärde ska ett värde som är 1,4 gånger de verkliga utsläppen användas vid beräkningen.

Undantag från begränsningsvärden för förbränningsanläggningar med ett begränsat antal drifttimmar

35 §   De begränsningsvärden som avses i 25-28 §§ gäller inte för en 2018-anläggning som har högst 500 drifttimmar per år beräknat som ett rullande medelvärde under en femårsperiod. Begränsningsvärdet för stoft är dock 200 milligram per kubikmeter normal torr gas, om fasta bränslen förbränns i anläggningen.

36 §    /Upphör att gälla U:2024-08-01/ Antalet drifttimmar i 35 § får utökas till högst 1 000, om exceptionellt kalla väderleksförhållanden eller ett avbrott i den ordinarie strömförsörjningen till en ö har orsakat eller riskerar att orsaka en nödsituation eller annan extraordinär omständighet.

Om en anläggning måste vara i drift på grund av sådana förhållanden ska den som driver anläggningen snarast möjligt anmäla detta till tillsynsmyndigheten. En anmälan ska innehålla en redogörelse för förhållandena samt de uppgifter som anges i 18 § 1, 2, 4, 5, 8 och 9. Anmälan får göras i den e-tjänst som avses i 18 §.

Antalet drifttimmar får inte utökas om en anmälan inte görs.

36 §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ Det antal drifttimmar som anges i 35 § får utökas till högst 1 000, om exceptionellt kalla väderleksförhållanden eller ett avbrott i den ordinarie strömförsörjningen till en ö har orsakat eller riskerar att orsaka en nödsituation eller annan extraordinär omständighet.

Om antalet drifttimmar per år måste utökas på grund av sådana förhållanden, ska den som driver anläggningen snarast möjligt anmäla detta till tillsynsmyndigheten. En anmälan ska innehålla en redogörelse för förhållandena samt de uppgifter som anges i 18 § 1, 2, 4, 5, 8 och 9.

Antalet drifttimmar får endast utökas om en anmälan görs.
Förordning (2024:484).

37 §   De begränsningsvärden som avses i 29-32 §§ gäller inte en ny förbränningsanläggning som har högst 500 drifttimmar per år beräknat som ett rullande medelvärde under en treårsperiod. Begränsningsvärdet för stoft är dock 100 milligram per kubikmeter normal torr gas, om fasta bränslen förbränns i anläggningen.

Beräkning av utsläpp

38 §   Beräkningen av utsläpp till luft ska göras så att begränsningsvärdena motsvarar de värden som gäller för normal torr gas vid
   1. syrehalten 6 procent, om bränslet är ett fast bränsle,
   2. syrehalten 3 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och inte används i en gasturbin eller motor, eller 3. syrehalten 15 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och används i en gasturbin eller motor.

Dispens från begränsningsvärden på grund av avbrott i bränsleförsörjningen

39 §   Tillsynsmyndigheten får ge dispens i högst sex månader från en skyldighet att följa ett begränsningsvärde för svaveldioxid enligt denna förordning, om
   1. det bränsle som normalt används i förbränningsanläggningen har en låg svavelhalt,
   2. begränsningsvärdet inte kan följas på grund av ett avbrott i försörjningen av lågsvavligt bränsle, och
   3. avbrottet beror på en allvarlig brist i bränslet.

40 §   Tillsynsmyndigheten får ge dispens i högst tio dagar från en skyldighet att följa ett begränsningsvärde för utsläpp till luft enligt denna förordning, om
   1. det enda bränsle som normalt används i förbränningsanläggningen är en gas, och
   2. ett plötsligt avbrott i gasförsörjningen gör att det i förbränningsanläggningen behöver användas en annan typ av bränsle som vid normal användning kräver att anläggningen ska vara utrustad med rökgasrening.

Dispensen får ges för en längre tid än tio dagar, om det finns särskilda skäl för den längre tiden.

41 §   Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta Naturvårdsverket om ett beslut som innebär att dispens har getts.

Skyldigheten att kontrollera utsläpp genom mätning

42 §   Verksamhetsutövaren ansvarar för att genom mätning kontrollera utsläpp till luft från en medelstor förbränningsanläggning.

43 §   Mätning av halterna i rökgasen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft som har begränsningsvärden enligt denna förordning samt kolmonoxid ska göras minst en gång
   1. varje år, om anläggningen har en installerad tillförd effekt som är högre än 20 megawatt, och
   2. vart tredje år, om anläggningen har en installerad tillförd effekt som är högst 20 megawatt.

44 §   Trots 43 § får verksamhetsutövaren mäta utsläppen från en sådan 2018-anläggning eller ny anläggning med begränsad drifttid som avses i 35 respektive 37 § vid den senare tidpunkt som inträffar när anläggningen har varit i drift under
   1. högst 500 drifttimmar sedan den föregående mätningen, dock aldrig senare än fem år efter den föregående mätningen, om anläggningen har en anläggningseffekt som överstiger 20 megawatt, eller
   2. högst 1 500 drifttimmar sedan den föregående mätningen, dock aldrig senare än fem år efter den föregående mätningen, om anläggningen har en anläggningseffekt som är högst 20 megawatt.

45 §   Den första mätningen ska utföras inom fyra månader från den dag då anläggningen
   1. registrerades, eller
   2. togs i drift, om den dagen inföll efter dagen för registrering.

46 §   Under varje mätning ska anläggningen vara i drift under stabila förhållanden och ha en last som är representativ och jämn.

Dispens från kravet att mäta svaveldioxid

47 §   Tillsynsmyndigheten får i fråga om svaveldioxid ge dispens från kravet på mätning i 43 §. En dispens ska förenas med villkor om att utsläppen ska kontrolleras på annat sätt.
Kvalitetssäkring av utsläppskontroller

48 §   Ett automatiskt mätsystem som används vid kontinuerlig mätning av utsläpp till luft ska kontrolleras genom parallella mätningar med referensmätmetoder minst en gång per år, om
   1. kravet på kontinuerlig mätning har sin grund i ett beslut av tillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten, och
   2. verksamhetsutövaren använder kontinuerlig mätning för att kontrollera att denna förordning följs.

Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om resultaten från kontrollerna.

49 §   Kontrollen av utsläpp till luft från en medelstor förbränningsanläggning där mer än ett sorts bränsle används ska göras när det bränsle eller den blandning av bränslen förbränns som verksamhetsutövaren bedömer kommer att leda till de största utsläppen av en viss förorening.

50 §   Endast metoder som ger tillförlitliga, representativa och jämförbara resultat får ligga till grund för
   1. provtagning och analys av förorenande ämnen,
   2. mätning av driftsparametrar,
   3. metoder för att fastställa utsläpp av svaveldioxid enligt 47 §, och
   4. metoder för att kontrollera automatiska mätsystem enligt 48 §.

Metoder som är förenliga med harmoniserade EN-standarder ska anses uppfylla kraven i första stycket.

Förutsättningar för att anse att ett begränsningsvärde följs

51 §   Vid periodiska mätningar av utsläpp till luft från en medelstor förbränningsanläggning ska man anse att ett begränsningsvärde följs, om resultaten från mätningarna eller de andra metoder som används för att kontrollera utsläppen visar att begränsningsvärdena inte har överskridits.

52 §   Vid kontinuerliga mätningar av utsläpp till luft från en medelstor förbränningsanläggning ska man anse att ett begränsningsvärde följs, om mätningarna under anläggningens faktiska drifttid under ett kalenderår visar att
   1. inget validerat månadsmedelvärde överskrider begränsningsvärdet,
   2. inget validerat dygnsmedelvärde överskrider 110 procent av begränsningsvärdet, och
   3. minst 95 procent av de validerade timmedelvärdena understiger 200 procent av begränsningsvärdet.

För en anläggning där bränslet i samtliga pannor är kol och ingen av pannorna har en installerad tillförd effekt som är högre än 50 megawatt, ska man dock anse att ett begränsningsvärde följs om mätningarna visar att inget dygnsmedelvärde överstiger 150 procent av begränsningsvärdet.

53 §   Kraven på automatiska mätsystem och tillvägagångssätt vid validering i 29-32 §§ förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar gäller även för förbränningsanläggningar enligt denna förordning, om kontinuerlig mätning av utsläpp till luft från förbränningsanläggningarna används för att uppfylla kraven enligt denna förordning.

54 §   Vid kontroller av att begränsningsvärden följs ska utsläpp under start- och stopperioder eller perioder när dispens gäller enligt 39 eller 40 § inte räknas med.

Skyldigheten att informera tillsynsmyndigheten när ett begränsningsvärde inte följs

55 §   Om ett begränsningsvärde inte följs, ska verksamhetsutövaren snarast möjligt informera tillsynsmyndigheten om det. Verksamhetsutövaren ska samtidigt redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

Skyldigheten att dokumentera resultat från utsläppskontroller

56 §   Verksamhetsutövaren ska dokumentera och hantera mätresultat från kontroller av utsläpp på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheten kan kontrollera att begränsningsvärdena följs. Verksamhetsutövaren ska därför bevara
   1. aktuella tillstånd eller bevis på registrering,
   2. mätresultat och andra uppgifter från kontroller av utsläpp,
   3. uppgift om antalet drifttimmar, om det är fråga om en sådan 2018-anläggning eller ny anläggning med begränsad drifttid som avses i 35 och 37 §§,
   4. uppgift om den mängd och typ av bränsle som används i anläggningen,
   5. uppgift om driftstörning eller haveri i en utrustning för sekundär rening,
   6. uppgift som visar att en reningsutrustning fungerar effektivt, om utrustningen används för att begränsningsvärdena ska kunna följas, och
   7. uppgift om när ett begränsningsvärde inte har följts och de åtgärder som vidtagits med anledning av det.

Handlingarna och uppgifterna ska bevaras i minst sex år.

57 §   Om en enskild begär att få ta del av en sådan handling eller uppgift som avses i 56 §, ska tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att lämna in handlingen eller uppgiften till myndigheten.

Utbyte av information och rapportering

58 §   Naturvårdsverket ska informera Europeiska kommissionen om en tillsynsmyndighets beslut att ge dispens enligt 39 eller 40 §. Informationen ska lämnas inom en månad från den dag då beslutet meddelades.

59 §   Naturvårdsverket ansvarar för sådant utbyte av information och sådan rapportering som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar.

60 §   Tillsynsmyndigheten ska förse Naturvårdsverket med den information som Naturvårdsverket behöver för att kunna fullgöra informationsutbytet och rapporteringen.


Övergångsbestämmelser

2018:471
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 december 2018 i fråga om 29-32 §§ och i övrigt den 1 juni 2018.
   2. Bestämmelsen i 21 § tillämpas från och med
      a) den 1 januari 2024 i fråga om 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt, och
      b) den 1 januari 2029 i fråga om 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.
   3. Bestämmelserna i 25-28 §§ tillämpas från och med
      a) den 1 januari 2025 i fråga om anläggningar med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt, och
      b) den 1 januari 2030 i fråga om anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Bilaga 1

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som inte är en motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Fast biomassa från skog      300  50
Fast biomassa från halm    300  300  50
Fast biomassa från annat än
skog eller halm      200  300  50
Annat fast bränsle    00  300  50
Dieselbrännolja        200  
Flytande biobränsle    350  450  50
Annat flytande bränsle    350  300  50
Naturgas        250  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      400  250  
Annat gasformigt bränsle   200  250  

Bilaga 2

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som inte är en motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt men högst 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Fast biomassa från skog      300  50
Fast biomassa från halm    300  300  50
Fast biomassa från annat än
skog eller halm      200  300  50
Annat fast bränsle    400  300  50
Dieselbrännolja        200  
Flytande biobränsle    350  450  30
Annat flytande bränsle    350  300  30
Naturgas        200  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      400  250  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      200  250  
Biogas        170  250  
Annat gasformigt bränsle   35  250  
För förbränning som sker före utgången av år 2029 av fast biomassa i ett sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning är dock begränsningsvärdet för stoft 150. Detta gäller dock inte förbränning i en sådan zon som avses i 29 § 1 luftkvalitetsförordningen (2010:477), om någon av de miljökvalitetsnormer som anges i 18 § och 19 § 2 i den förordningen överskrids i zonen.

Bilaga 3

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som inte är en motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högre än 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Fast biomassa från skog      300  30
Fast biomassa från halm    300  300  30
Fast biomassa från annat än
skog eller halm      200  300  30
Annat fast bränsle    400  300  30
Dieselbrännolja        200  
Flytande biobränsle    350  450  30
Annat flytande bränsle    350  300  30
Naturgas        200  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      400  250  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      200  250  
Biogas        170  250  
Annat gasformigt bränsle   35  250  
För förbränning som sker före utgången av år 2029 av fast biomassa i ett sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning är dock begränsningsvärdet för stoft 50. Detta gäller dock inte förbränning i en sådan zon som avses i 29 § 1 luftkvalitetsförordningen (2010:477), om någon av de miljökvalitetsnormer som anges i 18 § och 19 § 2 i den förordningen överskrids i zonen.

Bilaga 4

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en annan motor än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        250  
Annat flytande bränsle    120  250  20
Naturgas        190  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      130  190  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      65  190  
Biogas        60  190  
Annat gasformigt bränsle   15  190  

Bilaga 5

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en annan motor än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt men högst 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        190  
Annat flytande bränsle    120  225  20
Naturgas        190  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      130  190  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      65  190  
Biogas        60  190  
Annat gasformigt bränsle   15  190  

Bilaga 6

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en annan motor än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högre än 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        190  
Annat flytande bränsle    120  190  10
Naturgas        190  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      130  190  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      65  190  
Biogas        60  190  
Annat gasformigt bränsle   15  190  

Bilaga 7

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        250  
Annat flytande bränsle    120  250  20
Naturgas        380  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      130  380  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      65  380  
Biogas        60  380  
Annat gasformigt bränsle   15  380  

Bilaga 8

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt men högst 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        190  
Annat flytande bränsle    120  225  20
Naturgas        380  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      130  380  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      65  380  
Biogas        60  380  
Annat gasformigt bränsle   15  380  

Bilaga 9

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högre än 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        190  
Annat flytande bränsle    120  190  10
Naturgas        380  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      130  380  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      65  380  
Biogas  60  380  
Annat gasformigt bränsle   15  380  

Bilaga 10

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en gasturbin med en last som överstiger 70 procent och har en anläggningseffekt som är högst 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        200  
Annat flytande bränsle    120  200  20
Naturgas        150  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      130  200  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      65  200  
Biogas        60  200  
Annat gasformigt bränsle   15  200  

Bilaga 11

Begränsningsvärden för en 2018-anläggning som är en gasturbin med en last som överstiger 70 procent och har en anläggningseffekt som är högre än 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        200  
Annat flytande bränsle    120  200  10
Naturgas        150  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      130  200  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      65  200  
Biogas        60  200  
Annat gasformigt bränsle   15  200  

Bilaga 12

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som inte är en motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Fast biomassa från skog      300  50
Fast biomassa från annat än
skog         200  300  50
Annat fast bränsle    400  300  50
Dieselbrännolja        200  
Annat flytande bränsle    350  300  50
Naturgas        100  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      400  200  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      200  200  
Biogas        100  200  
Annat gasformigt bränsle   35  200  

Bilaga 13

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som inte är en motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt men högst 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Fast biomassa från skog      300  30
Fast biomassa från annat än
skog         200  300  30
Annat fast bränsle    400  300  30
Dieselbrännolja        200  
Annat flytande bränsle    350  300  20
Naturgas        100  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      400  200  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      200  200  
Biogas        100  200  
Annat gasformigt bränsle   35  200  

Bilaga 14

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som inte är en motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högre än 20 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Fast biomassa från skog      300  20
Fast biomassa från annat än
skog         200  300  20
Annat fast bränsle    400  300  20
Dieselbrännolja        200  
Annat flytande bränsle    350  300  20
Naturgas        100  
Gas med lågt värmevärde från en koksugn i järn- eller
stålindustrin      400  200  
Gas med lågt värmevärde från en masugn i järn- eller
stålindustrin      200  200  
Biogas        100  200  
Annat gasformigt bränsle   35  200  

Bilaga 15

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en annan motor än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        190  
Annat flytande bränsle    120  190  20
Naturgas        95  
Biogas        40  190  
Annat gasformigt bränsle   15  190  
Begränsningsvärdet för kväveoxider vid förbränning av annat flytande bränsle är dock 225, om motorns rotationshastighet är högst 1 200 varv per minut.

Bilaga 16

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en annan motor än en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        190  
Annat flytande bränsle    120  190  10
Naturgas        95  
Biogas        40  190  
Annat gasformigt bränsle   15  190  
Begränsningsvärdet för kväveoxider vid förbränning av annat flytande bränsle är 225, om motorns rotationshastighet är högst 1 200 varv per minut och anläggningseffekten högst 20 megawatt.

Bilaga 17

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        225  
Annat flytande bränsle    120  225  20
Naturgas        190  
Biogas        40  190  
Annat gasformigt bränsle   15  190  

Bilaga 18

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en tvåbränslemotor och har en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        225  
Annat flytande bränsle    120  225  10
Naturgas        190  
Biogas        40  190  
Annat gasformigt bränsle   15  190  

Bilaga 19

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en gasturbin med en last som överstiger 70 procent och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        75  
Annat flytande bränsle    120  75  20
Naturgas        50  
Biogas        40  75  
Annat gasformigt bränsle   15  75  

Bilaga 20

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som är en gasturbin med en last som överstiger 70 procent och har en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt

För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm3). Om inget värde anges för en förorening, gäller inget begränsningsvärde för den föroreningen.

Bränsle        Begränsningsvärde
        SO2  NOx  stoft
Dieselbrännolja        75  
Annat flytande bränsle    120  75  10
Naturgas        50  
Biogas        40  75  
Annat gasformigt bränsle   15  75

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.