Förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:199
Departement/myndighet: Finansdepartementet BB
Utfärdad: 2018-04-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:525
Tidsbestämd: 2021-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Syfte och tillämpningsområde

1 §   Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för åtgärder som syftar till att främja ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.

Normgivningsbemyndigande

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

3 §   Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i kom-missionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

EU-rättslig grund

4 §   Stöd ska lämnas
   1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och artikel 25 eller 29 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller
   2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Stöd som avses i första stycket 2 får uppgå till högst 75 procent av den beräknade kostnaden för åtgärden.

Förutsättningar för stöd

5 §   Stöd får lämnas för en åtgärd som innebär
   1. utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, eller
   2. användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process.

Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

6 §   Stöd får inte lämnas för en åtgärd som stödmottagaren är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning och inte heller för en åtgärd som kommer att vara avslutad senare än två år från dagen för stödbeslutet.

Stöd får inte heller lämnas till någon som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Samtycke till offentliggörande

7 §   Stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får lämnas endast under förutsättning att stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Handläggning av stödärenden

8 §   Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Innan Boverket beslutar om stöd får verket vid behov inhämta synpunkter från Naturvårdsverket, Verket för innovationssystem, Statens centrum för arkitektur och design och Statens energimyndighet. Om en ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska Boverket lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Boverket ska även utföra den uppgift som en medlemsstat ska utföra enligt artikel 6.3 samma förordning.

9 §   Boverket ska
   1. besluta om antalet prövningstillfällen per år och publicera uppgifter om prövningstillfällena på sin webbplats, och
   2. prioritera den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ha bäst förutsättningar att främja ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.

Ansökan om stöd

10 §   En ansökan om stöd ges in till Boverket. Ansökan ska göras enligt det formulär som Boverket tillhandahåller.

Ansökan ska ha kommit in till verket innan de åtgärder som stödet avser påbörjas.

Beslut om stöd

11 §   Av ett beslut om stöd ska det framgå när åtgärden som stödet beviljats för senast ska vara slutförd.

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor om att stödmottagaren på begäran av Boverket ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

Ett beslut om stöd får förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

11 a §   Trots 6 § första stycket får Boverket efter ansökan från stödmottagaren förlänga tiden för slutförande av en åtgärd, om spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 innebär att åtgärden inte kan slutföras vid den tidpunkt som avses i 11 § första stycket. Åtgärden måste dock vara slutförd senast den 30 juni 2021. Förordning (2020:525).

Utbetalning av stöd

12 §   Stöd enligt denna förordning betalas ut av Boverket.

13 §   Ett beslutat stöd får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75 procent av beloppet betalas ut innan åtgärden har slutförts.

En begäran om utbetalning av resterande stöd ska ha kommit in till Boverket inom tre månader från det att åtgärden, enligt beslutet om stöd, senast ska vara slutförd. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag om kostnaderna för den stödberättigande åtgärd som beslutet om stöd avser.

14 §   Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kom-missionen som förklarar ett stöd oförenligt med den inre marknaden.

15 §   Boverket får besluta att ett stöd inte ska betalas ut om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
   3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta,
   4. stödet helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
   5. villkoren för stödet inte följs.

Återbetalning

16 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 15 §.

På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

17 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och sådan ränta som ska betalas enligt 16 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Boverket sätta ned kravet på återbetalning och ränta.

Uppföljning och utvärdering

18 §   Boverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av stöd enligt denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

19 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-stödsregler och i förordningen (2015:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndiganden

20 §   Boverket får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning,
   2. föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet,
   3. föreskrifter om elektronisk överföring av ansökan om stöd enligt 10 § och begäran om utbetalning av stöd enligt 13 § andra stycket, och
   4. föreskrifter om verkställighet av denna förordning i övrigt.

Överklagande

21 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 15 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2018:199
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
   3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som har beviljats före utgången av 2020.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.