Till innehåll på sidan

Förordning (2018:1877) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:1877
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2018-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1149
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Sökning

2 §   Vid sökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område får uppgifter som visar att den sökta personen tidigare har varit misstänkt för ett visst brott inte tas fram om en domstol, genom ett avgörande som har fått laga kraft,
   1. har ogillat åtalet,
   2. meddelat frikännande dom, eller
   3. avskrivit målet sedan åtalet lagts ner.

3 §   Skatteverket ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som avses i 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Utlämnande av personuppgifter

4 §   Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha betydelse för en konkursutredning, har konkursförvaltaren rätt att ta del av uppgiften.

5 §   Skatteverket får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge direktåtkomst enligt 3 kap. 6 § lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Direktåtkomst får inte medges innan Skatteverket har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas

Digital arkivering

6 §   När uppgifter och handlingar arkiveras digitalt ska de avskiljas så att de inte kan behandlas för att utföra en uppgift som anges i 2 kap. 1 § lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän.

Fortsatt behandling av vissa personuppgifter

7 §   I 8 och 9 §§ föreskrivs att vissa kategorier av personuppgifter i avslutade förundersökningar får behandlas för ändamål som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, trots att den tid som anges i 4 kap. 4 § samma lag har löpt ut. Detsamma gäller personuppgifter i andra utredningar som handläggs enligt 23 kap. rättegångsbalken.

När personuppgifter får behandlas enligt 8 och 9 §§ får dessutom följande uppgifter behandlas:
   1. ärendenummer eller liknande referensuppgifter,
   2. brottskoder, och
   3. uppgifter om omständigheterna kring brottet.

8 §   Uppgifter om den dömde i en förundersökning som har lett till fällande dom får behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 4 § första stycket lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har löpt ut, om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att finna samband mellan olika brott eller mellan tänkbara gärningsmän.

Behandlingen ska dock upphöra senast i samband med att uppgifterna om den dömde tas bort ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

9 §   Uppgifter om en person som har varit misstänkt i en förundersökning som har lagts ner eller avslutats på annat sätt än genom åtal, får i ett enskilt fall behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har löpt ut, om behandlingen är nödvändig för att personen ska kunna lagföras.

Behandlingen ska dock upphöra senast då åtal inte längre får väckas för brottet.

Rätt att meddela föreskrifter

10 §   Riksarkivet får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter som avses i 4 kap. 2 § första stycket, 7 och 8 §§ lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område får behandlas under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål.

11 §   Skatteverket får, efter att ha gett Riksarkivet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om digital arkivering.

Skatteverket får även meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av uppgifter inom brottsdatalagens område och denna förordning.

12 §   Innan Skatteverket meddelar föreskrifter med stöd av 11 § ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Skatteverkets förslag. Förordning (2020:1149).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.