Till innehåll på sidan

Förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:1867
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2018-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1169
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   För att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och i syfte att minska utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser får Trafikverket, om det finns medel för ändamålet, ge miljökompensation (ekobonus) enligt denna förordning. Miljökompensation lämnas för åtgärder som leder till att gods flyttas över från vägtransporter på det svenska vägnätet till sjötransporter.

Miljökompensation får ges för nya sjötransporter eller förbättringar av befintliga sjötransporter som leder till att vägtransporter ersätts med sjötransporter.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §   Miljökompensation enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens godkännande av Sveriges anmälan om förlängning av beslut C (2018) 7565 av den 9 november 2018 angående statligt stöd SA.50217 (2018/N) - Sverige - Sveriges ekobonussystem för närsjöfart och inlandssjöfart. Förordning (2020:1169).

Mottagare och villkor

4 §   Miljökompensation får lämnas till en redare som
   1. bedriver sjöfart med fartyg som är registrerade i ett fartygsregister i ett EES-land och där fartygens resor inkluderar åtminstone en lossning eller lastning av överflyttat gods i svensk hamn, och
   2. är etablerad i Europeiska unionen på grundval av kriterier som medger insyn och som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

Miljökompensation för ett projekt ska beviljas efter ett särskilt ansökningsförfarande.

5 §   Miljökompensationen ska avse genomförandet av ett detaljerat projekt med på förhand fastställda miljöeffekter och får inbegripa fler än en redare. Endast ett projekt per planerat transportupplägg där gods flyttas över från väg till sjöfart får finansieras och det aktuella projektet får inte förnyas, förlängas eller upprepas.

6 §   Miljökompensation får ges för att täcka delar av driftskostnaderna för den aktuella sjötransporten eller finansiera inköp av utrustning för omlastning för att tillhandahålla det planerade transportupplägget där gods flyttas över från väg till sjöfart.

Miljökompensation för driftskostnader ska räknas samman med annat statligt stöd och får sammantaget inte överstiga 30 procent av driftskostnaderna för det aktuella transportupplägget där gods flyttas över från väg till sjöfart.

Miljökompensation för inköp av utrustning för omlastning får inte överstiga 10 procent av kostnaden för sådan utrustning.

7 §   Miljökompensationen baseras på det transportarbete som det överflyttade godset skulle ha genererat om det i stället hade transporterats på lastbil inom Sverige. Transportarbetet beräknas som mängden av transporterat gods mätt i ton multiplicerat med sträckan i kilometer.

För volymbaserat gods eller om vikten på godset är okänd kan transportarbetet också beräknas på antalet överflyttade enheter multiplicerat med medelvikten för respektive enhet multiplicerat med sträckan i kilometer. Medelvikten ska baseras på de medelvärden som Trafikverket beslutar.

Miljökompensationen beräknas genom att transportarbetet multipliceras med 0,12 kronor.

8 §   Miljökompensation får inte ges för längre tid än tre år.

9 §   Miljökompensation får inte kombineras med ersättning som ges till kollektivtrafik.

Ansökan och beslut

10 §   Trafikverket prövar frågor om miljökompensation enligt denna förordning. En ansökan om miljökompensation ska vara skriftlig och ges in till Trafikverket. Ansökan ska undertecknas av den sökande.

11 §   En ansökan om miljökompensation ska ha kommit in till Trafikverket senast inom den tid som Trafikverket beslutar. När ansökningstiden har gått ut ska Trafikverket pröva samtliga inkomna ansökningar.

12 §   Den som ansöker om miljökompensation ska på begäran av Trafikverket inom den tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt skick.

13 §   Den som ansöker om miljökompensation ska kunna visa att gods flyttas över från väg till sjöfart och att åtgärden är kommersiellt bärkraftig efter projektets slut.

14 §   Om Trafikverket beslutar att ge miljökompensation, ska det anges i beslutet
   1. när den åtgärd som berättigar till miljökompensation senast ska vara

slutredovisad, och
   2. att mottagaren av miljökompensation, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av miljökompensationen.

Beslutet får förenas med de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls.

15 §   Om tillgängliga medel understiger den miljökompensation som kan beviljas, får Trafikverket besluta att sätta ned miljökompensationen i lika mån för alla som ska beviljas miljökompensation.

16 §   En ansökan om miljökompensation får inte beviljas ett företag i svårigheter enligt punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

Slutredovisning av en åtgärd som en miljökompensation avser

17 §   Den slutredovisning som avses i 14 § första stycket 1 ska göras till Trafikverket. Specificerade skriftliga underlag för att styrka kostnaden som berättigar till miljökompensation och en ekonomisk redovisning ska ges in tillsammans med slutredovisningen.

Utbetalning av miljökompensation

18 §   Trafikverket betalar ut miljökompensationen.

19 §   Miljökompensationen betalas ut i omgångar, dock får högst 75 procent av miljökompensationen betalas ut innan den åtgärd som miljökompensationen avser har slutredovisats. Den avslutande omgången miljökompensation får betalas ut endast om slutredovisningen har gjorts senast den dag som anges i beslutet om miljökompensation.

Hinder mot utbetalning

20 §   Trafikverket får inte betala ut miljökompensation till en redare som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

21 §   Trafikverket får besluta att miljökompensation helt eller delvis inte ska betalas ut, om
   1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att miljökompensationen bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
   2. miljökompensationen av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för miljökompensation inte har följts.

Återbetalning

22 §   Den som har tagit emot miljökompensation är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 21 §. Trafikverket får i dessa fall helt eller delvis kräva tillbaka miljökompensationen.

På miljökompensation som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om någon är återbetalningsskyldig, ska Trafikverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka miljökompensationen jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Rapporteringsskyldighet m.m.

23 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela föreskrifter

24 §   Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

25 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15, 20 och 21 §§ får dock inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.