Förordning (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:153
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2017-02-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:566
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet.

2 §   Bokföringsnämnden ska utveckla och främja god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

3 §   Bokföringsnämnden ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

4 §   Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket på redovisningsområdet är enkelt och anpassat för dem som upprättar och använder redovisningen.

5 §   Bokföringsnämnden ska följa utvecklingen inom redovisningsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för utvecklingen av god redovisningssed.

Ledning

6 §   Myndigheten leds av en nämnd.

7 §   Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

8 §   Vid nämnden ska det finnas ett kansli.

9 §   Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 2 och 3 kap. kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).
Förordning (2022:566).

11 §   Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.