Till innehåll på sidan

Förordning (2017:1265) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

SFS nr: 2017:1265
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2017-12-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   För sin medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med
   1. dels 30 000 kr per kommun,
   2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kr, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna senast den 30 april 2018.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.