Förordning (2017:1240) om ansvar för vrak

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:1240
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2017-12-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till 11 a kap. sjölagen (1994:1009) om ansvar för vrak. Förordningen är meddelad med stöd av 11 a kap. 15 § sjölagen och 8 kap. 7 § regeringsformen.

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 11 a kap. sjölagen.

Rapporteringsskyldighet

2 §   En rapport enligt 11 a kap. 6 § sjölagen (1994:1009) ska innehålla uppgift om fartygsägarens namn och adressen där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Rapporten ska även innehålla uppgifter om
   1. vrakets position,
   2. vrakets typ, storlek och konstruktion,
   3. skadans omfattning och vrakets skick,
   4. arten av och mängden last ombord, inbegripet farliga och skadliga ämnen,
   5. typen av och mängden olja ombord, inbegripet bunkerolja och smörjolja, och
   6. andra omständigheter av betydelse för att fastställa om vraket utgör en fara.

Åtgärder med anledning av ett vrak

3 §   Vid fastställande av om ett vrak utgör en fara enligt 11 a kap. 8 § sjölagen (1994:1009) ska följande särskilt beaktas:
   1. vrakets typ, storlek och konstruktion samt akustiska och magnetiska egenskaper hos vraket,
   2. vattendjupet, strömmarna och bottentopografin i området samt rådande meteorologiska och hydrografiska förhållanden,
   3. minsta djup över vraket eller dess höjd över vattenytan,
   4. om det finns särskilt känsliga havsområden som identifierats och i förekommande fall pekats ut i enlighet med riktlinjer som har antagits av den internationella sjöfartsorganisationen, eller om det i enlighet med artikel 211.6 i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 finns ett klart avgränsat område i den ekonomiska zonen för vilket särskilda obligatoriska åtgärder krävs,
   5. arten av och mängden last respektive olja ombord på vraket samt den skada lasten eller oljan kan förväntas orsaka om den släpps ut i den marina miljön,
   6. vrakets närhet till farleder, sjövägar och ruttsystem samt sjötrafikens typ, täthet och omfattning i området,
   7. vrakets påverkan på hamnar i området,
   8. vrakets närhet till anläggningar, rörledningar, kablar för telekommunikation och liknande anordningar utanför kusten, och
   9. andra omständigheter som kan göra det nödvändigt att avlägsna vraket eller att vidta någon annan åtgärd för att undanröja faran.

4 §   Innan Sjöfartsverket vidtar en åtgärd eller uppställer villkor för fartygsägarens åtgärder enligt 11 a kap. 11 § andra stycket och 12 § sjölagen (1994:1009) beträffande ett utländskt fartyg i den ekonomiska zonen, ska samråd ske med behörig myndighet i fartygets registreringsstat. Om ett vrak kan påverka en annan stat än fartygets registreringsstat, ska samråd ske även med behörig myndighet i den staten. Utrikesdepartementet ansvarar för samråd i sådana fall. En omedelbar åtgärd enligt 11 a kap. 12 § 3 sjölagen får dock vidtas utan samråd om det är nödvändigt.

5 §   Innan en omedelbar åtgärd enligt 11 a kap. 12 § 3 sjölagen (1994:1009) vidtas ska Sjöfartsverket, om det är möjligt, underrätta fartygets ägare om att en sådan åtgärd kan komma att vidtas och, om det är fråga om ett utländskt fartyg, även underrätta behörig myndighet i fartygets registreringsstat.

Försäkring eller annan säkerhet för ett svenskt fartyg

6 §   Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som avses i 11 a kap. 20 § första stycket sjölagen (1994:1009) prövas av Transportstyrelsen.

Ett certifikat som avses i 11 a kap. 20 § tredje stycket sjölagen utfärdas av Transportstyrelsen.

7 §   En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen.

8 §   En ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att försäkringen eller säkerheten
   1. täcker det ansvar som avses i 11 a kap. 20 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
   2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

9 §   Ett certifikat som avses i 11 a kap. 20 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) ska utfärdas på ett formulär enligt bilagan till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för ett utländskt fartyg

10 §   För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 a kap. 21 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten.

Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller innehålla en översättning till ett av dessa språk.

Certifikatet ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilagan till denna förordning.

11 §   För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 a kap. 21 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas av Transportstyrelsen.

En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget kan förväntas komma till en svensk hamn eller en tilläggsplats som är belägen inom svenskt sjöterritorium.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla uppgift om
   1. fartygets namn, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, nationalitet och hemort,
   2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet,
   3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, samt
   4. namn på försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet samt den adress där försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts.

12 §   En ansökan om ett certifikat som avses i 11 § ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att försäkringen eller säkerheten
   1. täcker det ansvar som avses i 11 a kap. 21 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
   2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

13 §   Om Transportstyrelsen anser att försäkringen eller säkerheten för ett fartyg som avses i 11 § är betryggande, ska ett certifikat utfärdas på formulär 2 i bilagan till denna förordning.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

14 §   Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg som avses i 11 § ska jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Transportstyrelsen enligt 13 §.

15 §   För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 a kap. 21 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat av en behörig myndighet i den staten.

Övriga bestämmelser

16 §   Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och Kustbevakningen kontrollera att den skyldighet att ha försäkring eller ställa säkerhet som föreskrivs i 11 a kap. sjölagen (1994:1009) fullgörs. Det ska också kontrolleras att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 11 a kap. 20 eller 21 § samma lag.

17 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rapporteringsskyldighet, utfärdande av varningar, fastställande av vrakets position, fastställande av fara och utmärkning samt om avlägsnande av vrak och andra åtgärder för att undanröja faran. Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska Sjöfartsverket yttra sig.

18 §   Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 6-15 §§ och om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat. Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 16 §.

Bilaga

FORMULÄR 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för avlägsnande av vrak

Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 12 i 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak

Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007

Fartygets  Brutto-    Bokstäver  IMO-  Hemort  Den   
namn    dräktighet  eller siffror   nummer    regi-
        som identi-      strerade
        fierar far-      ägarens
        tyget        namn samt
                full-
                ständig 
                adress
                där
                denne
                bedriver
                sin
                huvud-
                sakliga
                verk-
                samhet
Name of   Gross     Distinctive  IMO  Port of Name and
Ship    tonnage    number or   Ship  Regis-  full
        letters    Identi-  try  address 
            fication  of the
            Number    principal
                place of
                business 
                of the 
                regis-
                tered
                owner
Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess ansvarighet inom de gränser som anges i artikel 12.1 i 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak.

This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the ship's liability is covered within the limits prescribed by article 12, paragraph 1, of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007.

Detta certifikat gäller till   
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency

I        den  
At  (ort)      on  (datum)
  (place)        (date)

        (den utfärdande tjänstemannens 
        namnteckning och titel)
        (signature and title of issuing
        official)

FORMULÄR 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för avlägsnande av vrak

Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 12 i 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak

Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007

Fartygets  Brutto-    Bokstäver  IMO-  Hemort  Den   
namn    dräktighet  eller siffror   nummer    regi-
        som identi-      strerade
        fierar far-      ägarens
        tyget        namn samt
                full-
                ständig 
                adress
                där
                denne
                bedriver
                sin
                huvud-
                sakliga
                verk-
                samhet
Name of   Gross     Distinctive  IMO  Port of Name and
Ship    tonnage    number or   Ship  Regis-  full
        letters    Identi-  try  address 
            fication  of the
            Number    principal
                place of
                business 
                of the 
                regis-
                tered
                owner
Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel 12 i 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007.

Säkerhetens art   
Type of security

Säkerhetens giltighetstid   
Duration of security

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som har ställt annan ekonomisk säkerhet

Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Namn   
Name

Adress   
Address

Detta certifikat gäller till   
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency

I        den  
At  (ort)      on  (datum)
  (place)        (date)

        (den utfärdande tjänstemannens 
        namnteckning och titel)
        (signature and title of issuing
        official)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.