Förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:1180
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2017-11-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1454
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller förvaltningen av de medel som har avsatts i en särskild fond enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

2 §   Orden derivatinstrument, fondföretag, företagsgrupp, penningmarknadsinstrument och värdepappersfond och uttrycken finansiellt instrument och överlåtbart värdepapper har i denna förordning samma betydelse som i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

3 §   Orden emittent och kreditinstitut och uttrycket reglerad marknad har i denna förordning samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

4 §   Förkortningen EES betyder i denna förordning Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §   I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Kärnavfallsfonden förvaltar kärnavfallsfonden

6 §   Medlen i den fond som avses i 5 a § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter (kärnavfallsfonden) ska förvaltas av myndigheten Kärnavfallsfonden. Bestämmelser om myndigheten finns i förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden.

Övergripande krav på förvaltningen

7 §   Fondmedlen ska förvaltas
   1. på ett aktsamt sätt så att de med hög sannolikhet räcker till för det förväntade behovet av utbetalningar från fonden, har en väl avvägd risknivå och ger en tillfredsställande betalningsberedskap, och
   2. på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljöaspekter och sociala aspekter, utan att kraven i 1 åsidosätts.

Tillåtna placeringar

8 §   Av varje tillståndshavares andel av fondmedlen ska ett belopp som motsvarar summan av det diskonterade värdet av de förväntade nettoutbetalningarna av fondmedel under innevarande kalenderår och de närmast följande nitton kalenderåren, dock minst sextio procent av tillståndshavarens andel av fondmedlen, vara placerade
   1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret,
   2. i skuldförbindelser utfärdade av staten,
   3. i skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, eller
   4. i derivatinstrument vars underliggande tillgångar är skuldförbindelser enligt 2 eller 3 eller som hänför sig till räntesatser i svenska kronor.

Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt ska Kärnavfallsfonden vidta rättelse så snart det kan ske i enlighet med kravet i 7 § 1 på aktsam förvaltning.
Förordning (2018:1454).

9 §   Fondmedel som inte är placerade enligt 8 § får endast placeras i likvida finansiella tillgångar som utgörs av
   1. överlåtbara värdepapper,
   2. penningmarknadsinstrument,
   3. derivatinstrument, eller
   4. andelar i värdepappersfonder.

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument

10 §   Placering av fondmedel enligt 9 § 1 eller 2 får endast avse penningmarknadsinstrument som är, eller överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli,
   1. upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, eller
   2. föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

11 §   Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent får inte uppgå till mer än fem procent av fondens värde.

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent får dock uppgå till
   1. etthundra procent av fondens värde, om de är utgivna eller garanterade av svenska staten,
   2. högst trettiofem procent av fondens värde, om de är utgivna eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av en mellanstatlig organisation som en eller flera stater inom EES är medlemmar i,
   3. högst tjugofem procent av fondens värde, om
      a) de består av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer eller av motsvarande utländska skuldförbindelser, och
      b) det sammanlagda värdet av sådana skuldförbindelser är högst åttio procent av fondens värde, och
   4. högst tio procent av fondens värde i andra fall än de som anges i 1-3, om det sammanlagda värdet av sådana tillgångar som har högre värde än det som anges i första stycket är högst fyrtio procent av fondens värde.

12 §   Fondmedlen får inte placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som är utgivna eller garanterade av ett företag som bedriver eller ingår i en företagsgrupp där något annat företag bedriver kärnteknisk verksamhet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller motsvarande verksamhet i ett annat land.

13 §   Kärnavfallsfonden får inte förvärva aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt för myndigheten att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag.

Derivatinstrument

14 §   Placering av fondmedel i derivatinstrument enligt 8 § 4 eller 9 § 3 får göras endast i syfte att begränsa risker och effektivisera förvaltningen av fondmedlen.
Förordning (2018:1454).

15 §   Placering av fondmedel enligt 9 § 3 får endast avse derivatinstrument
   1. som omsätts på en reglerad marknad enligt 10 §, och
   2. vars underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till
      a) någon sådan tillgång som anges i 9 §,
      b) finansiella index,
      c) räntesatser,
      d) växelkurser, eller
      e) utländska valutor.

16 §   Trots kravet i 15 § 1 får fondmedel placeras i derivatinstrument som handlas direkt mellan parterna, om
   1. motparten omfattas av tillsyn och tillhör de kategorier av företag som godkänts som motparter av Finansinspektionen, och
   2. derivatinstrumenten
      a) är föremål för en daglig, tillförlitlig och kontrollerbar värdering, och
      b) vid varje tidpunkt på Kärnavfallsfondens begäran kan säljas, lösas in eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt värde.

17 §   I fråga om derivatinstrument som inte är indexbaserade, ska de begränsningar som anges i 11 och 12 §§ också tillämpas i fråga om exponering mot en emittent som har gett ut överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som utgör en underliggande tillgång i derivatinstrument.

18 §   Vid placering i derivatinstrument får exponeringen mot en och samma motpart uppgå till högst
   1. tio procent av fondens värde, om motparten är ett svenskt kreditinstitut eller ett utländskt kreditinstitut med säte inom EES eller som omfattas av tillsynsregler som motsvarar dem som fastställs i EU:s lagstiftning, eller
   2. fem procents av fondens värde i andra fall.

Begränsning av emittentrisker

19 §   Exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp får genom placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument tillsammans inte överstiga tjugo procent av fondens värde.

Organisation och redovisning av medelsförvaltningen

20 §   Kärnavfallsfondens medelsförvaltning ska organiseras och redovisas på ett sådant sätt att det framgår
   1. hur fondmedel som är hänförliga till kärnavfallsavgifter är fördelade på tillståndshavarna, och
   2. hur stor del av fondmedlen som är hänförliga till avgifter enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.