Förordning (2016:989) om statsbidrag till film

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:989
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2016-11-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1117
Övrig text: Rättelseblad (2016:989) har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 7 § lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde i fråga om 2 § samt med stöd av 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser och innehåller bestämmelser om statsbidrag till
   1. utveckling av svensk film och rörlig bild,
   2. produktion av svensk film,
   3. spridning och visning av film, och
   4. annan filmkulturell verksamhet.

2 §   Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

3 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i enlighet med kapitel I, artikel 53 och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av bidrag förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändamålet med statsbidraget

4 §   Det övergripande ändamålet med statsbidrag enligt denna förordning är att bidra till utveckling, produktion, spridning och visning av svensk film och rörlig bild och till att främja filmarvet och annan filmkulturell verksamhet i hela landet.

Uttryck i förordningen

5 §   I denna förordning avses med

film: lång spelfilm, kortfilm, dokumentärfilm och barn- och ungdomsfilm, i olika tekniker och för olika visningsfönster, serier: produktion i minst två avsnitt, i första hand avsedd för spridning via tv eller digital visningstjänst,
rörlig bild: nyskapande projekt för rörlig bild som inte bedöms falla inom begreppet film,
svensk film: film som har en svensk producent och där den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse eller, om filmen inte har en svensk producent, uppfyller de krav som framgår av den europeiska konventionen av den 2 oktober 1992 för samproduktion av filmverk,
producent: juridisk person som verkställer och har det ekonomiska huvudansvaret för produktionen av en film genom att projektutveckla, finansiera, spela in, färdigställa och exploatera filmen och som därigenom förvärvar och ansvarar för de rättigheter som ingår i filmverket,

svensk producent: en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

Övriga uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Statsbidrag för utveckling av svensk film och rörlig bild

6 §   Statsbidrag får lämnas i form av
   1. projektstöd för att utveckla svensk film och rörlig bild och i begränsad omfattning för att utveckla serier,
   2. kontinuitetsstöd för att stärka producenter i syfte att säkerställa kontinuitet och utveckling av filmbranschen, och
   3. kompetensstöd för att stärka utvecklingen av konstnärskap och yrkeskompetenser inom filmbranschen.

7 §   Statsbidrag enligt 6 § 1 och 3 får lämnas till producenter eller professionellt verksamma personer som arbetar med film- och tv-produktion.

Statsbidrag enligt 6 § 2 får lämnas till producenter som har film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och som uppvisar en väl utarbetad och långsiktig plan för såväl produktionsverksamhet som bolagets generella utveckling.

8 §   Vid prövning av ansökan om statsbidrag enligt 6 § 2 ska följande beaktas:
   1. producentens förmåga att förnya och utveckla projekt med hög kvalitet, och
   2. producentens tidigare framgångar ur ett brett perspektiv.

Statsbidrag för produktion av svensk film

9 §   Statsbidrag får lämnas i form av produktionsstöd för att producera svensk film i olika tekniker och för olika visningsfönster och ska bidra till ett brett utbud av en mångfald av filmer. Statsbidrag får lämnas i begränsad omfattning för att producera serier. Film för barn och unga ska särskilt prioriteras.

Produktionsstöd får även lämnas för internationell samproduktion, där huvudproducenten inte är svensk, i syfte att stärka samarbetet mellan utländska och svenska producenter och öka möjligheterna till internationell finansiering.

10 §   Statsbidrag enligt 9 § får lämnas till en producent som har film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet.

11 §   Statsbidrag enligt 9 § ska i första hand lämnas innan en film färdigställs utifrån kvalitativa kriterier. Producenten ska redovisa en plan för hur filmen långsiktigt ska tillgängliggöras för allmänheten och för personer med olika funktionsförmågor. För att få statsbidraget krävs även att filmen kan visas med svensk text.

Statsbidrag ska i andra hand lämnas efter att filmen färdigställts baserat på en films framgångar.

Undantag från kravet på plan för spridning i första stycket får göras för oetablerade filmskapare, främst när det gäller statsbidrag till kortfilm.

Statsbidrag för spridning och visning av film

12 §   Statsbidrag får lämnas för att
   1. sprida och visa svensk film i alla visningsfönster i hela landet, svensk film utomlands och utländsk film i Sverige,
   2. stärka biografverksamhet i hela landet,
   3. öka tillgängligheten till svensk film för personer som är synskadade, döva, hörselskadade eller för personer med lässvårigheter,
   4. öka tillgängligheten till film på de nationella minoritetsspråken,
   5. texta svensk film till språk som talas av större grupper av nyanlända invandrare, och
   6. texta svensk film som inte har tagit emot produktionsstöd enligt 9 § till svenska.

13 §   Statsbidrag enligt 12 § 1 och 3-6 får lämnas till producent, distributör, biografägare, visningsorganisation, festivalarrangör eller annan aktör som sprider och visar film offentligt.

En ideell organisation som får statsbidrag i form av verksamhetsbidrag enligt 12 § ska vara demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Statsbidrag enligt 12 § 2 får lämnas till biografägare eller sammanslutningar av biografägare. Förordning (2019:81).

14 §   Vid beslut om statsbidrag till biografer enligt 12 § 2 ska behoven hos biografer på landsbygden och i mindre och medelstora orter samt biografer som kompletterar övriga biografers utbud särskilt beaktas.

Statsbidrag till annan filmkulturell verksamhet

15 §   Statsbidrag får lämnas i form av
   1. stöd för filmkulturell verksamhet, såsom utveckling av filmpedagogisk verksamhet, kompetensutveckling av personal som arbetar med filmpedagogisk verksamhet, filmvisning eller andra insatser som främjar eget skapande och kunskaper om filmarvet, och
   2. stöd för regional filmverksamhet i syfte att ge invånare i hela landet möjlighet till filmupplevelser och till eget filmskapande.

Statsbidraget får inte överstiga mottagarens ekonomiska insats.

16 §   Statsbidrag enligt 15 § första stycket 1 får lämnas till en region eller en kommun med ansvar inom det regionala tillväxtarbetet, eller till andra aktörer som på uppdrag av en region eller en kommun med ansvar inom det regionala tillväxtarbetet anordnar filmkulturell verksamhet, samt till huvudmän inom skolväsendet.

Statsbidrag enligt 15 § första stycket 2 får lämnas till huvudmän för regionala resurscentrum för film.
Förordning (2019:1117).

17 §   Vid prövning av en ansökan enligt 15 § ska särskilt de insatser prioriteras som bidrar till att barn och unga i hela landet ges möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörlig bild samt till att stimulera deras kreativitet.

Ansökan om statsbidrag

18 §   En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och lämnas till Stiftelsen Svenska Filminstitutet innan arbetet med verksamheten eller projektet inleds. Ansökan ska innehålla
   1. uppgifter om den sökande,
   2. en beskrivning av den verksamhet eller det projekt som bidraget söks för, budget och start- och slutdatum för projektets påbörjan,
   3. en förteckning över kostnader för projektet eller verksamheten,
   4. uppgift om till vem statsbidraget ska betalas ut, och
   5. annan information som behövs för prövningen av ansökan.

19 §   Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska ge den som söker produktionsstöd enligt 9 § möjlighet till en andra kvalitativ bedömning av sin ansökan.

Beslut om statsbidrag

20 §   I beslut om beviljat statsbidrag ska villkoren för bidraget och sista dag för redovisning enligt 24 § anges.

21 §   Stiftelsen Svenska Filminstitutet får i beslut om statsbidrag enligt 9 § och 12 § 1, 3-6 också besluta om
   1. deponering av film- och dokumentationsmaterial till den färdiga filmen hos Filminstitutet, och
   2. säkerställande av tillräckliga immateriella rättigheter för icke-kommersiellt nyttjande av filmen förutsatt att detta inte inverkar på den normala användningen av filmen.

22 §   Stiftelsen Svenska Filminstitutet får i beslut om produktionsstöd enligt 9 § för lång spelfilm, lång dokumentärfilm och barn- och ungdomsfilm besluta om att hela eller delar av bidraget ska betalas tillbaka när intäkterna från filmen överstiger producentens och investerarnas intäktsandelar.

Av beslutet ska det framgå hur återbetalningen ska beräknas och göras.

23 §   Av artiklarna 1.4 c och 2.18 i förordning (EU) nr 651/2014 följer att statsbidrag enligt denna förordning inte får lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Statsbidrag får heller inte lämnas till en organisation som inte är att anse som ett företag enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om organisationen har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

Redovisning

24 §   En mottagare av statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att redovisa för Stiftelsen Svenska Filminstitutet hur medlen har använts och lämna de övriga uppgifter som Filminstitutet behöver för uppföljning och utvärdering.

För belopp som överstiger 500 000 kronor ska en revisor på mottagarens uppdrag intyga att redovisningen är tillförlitlig och att villkoren för bidraget har följts.

Hinder mot utbetalning

25 §   Statsbidrag enligt denna förordning får inte betalas ut till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs. Detta gäller inte om villkoren i beslutet om statsbidrag enligt 20 § redan har uppfyllts och filmen är färdigställd vid tidpunkten för utbetalning av bidraget.

Statsbidrag får inte heller betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett bidrag olagligt eller oförenligt med den inre marknaden.

26 §   Stiftelsen Svenska Filminstitutet får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det finns grund för återbetalning enligt 27 §.

Återbetalning

27 §   En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i första punkten har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget inte används för det ändamål som det har beviljats för,
   4. den som tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 24 §, eller
   5. villkor i beslutet inte har följts.

28 §   Om en mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig enligt 27 §, ska Stiftelsen Svenska Filminstitutet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får Filminstitutet besluta att avstå från kravet helt eller delvis.

Krav om återbetalning av statsbidrag får förenas med dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

Förvaltningslagens tillämpning

29 §   Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut, och
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:906).

Överklagande

30 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25 och 26 §§ får dock inte överklagas.
Förordning (2019:81).

Övriga bestämmelser

31 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.


Övergångsbestämmelser

2016:989
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal.
   3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.