Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:904
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2016-10-06
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1138
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

Genom denna förordning genomförs också rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om användning av informationsteknik för tulländamål.

2 §   Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EG) nr 515/97 och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen samt i rådets beslut 2009/917/RIF.

Tullverkets befogenheter

3 §   Tullverket får föra in uppgifter i tullinformationssystemet i enlighet med förordning (EG) nr 515/97 och rådets beslut 2009/917/RIF. Bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas finns i förordning (EG) nr 515/97 och i rådets beslut 2009/917/RIF.

4 §   Tullverket är behörig myndighet enligt artikel 10 i rådets beslut 2009/917/RIF.

Myndigheter som får använda uppgifter i tullinformationssystemet

5 §   Uppgifter som har förts in i tullinformationssystemet enligt förordning (EG) nr 515/97 får användas av Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Läkemedelsverket, Polismyndigheten, Statens jordbruksverk och Tullverket i den utsträckning myndigheten har befogenhet att vidta åtgärder för att förebygga, utreda och beivra överträdelser av EU:s tull- eller jordbrukslagstiftning.

6 §   Uppgifter som har förts in i tullinformationssystemet enligt rådets beslut 2009/917/RIF får användas av Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket och Tullverket i den utsträckning myndigheten har befogenhet att vidta åtgärder för att förebygga, utreda och beivra överträdelser av nationell lagstiftning.

Direktåtkomst

7 §   Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i samtliga kategorier som anges i artikel 24 i förordning (EG) nr 515/97. Läkemedelsverket och Statens jordbruksverk får ha direktåtkomst till uppgifter i de i artikel 24 i förordning (EG) nr 515/97 uppräknade kategorierna e Utvecklingen vad avser bedrägeri och f Tillgång till expertis.

8 §   Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i samtliga kategorier som anges i artikel 3 i rådets beslut 2009/917/RIF.

9 §   Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i de databaser som avses i artiklarna 18a.1, 18a.4 och 18d i förordning (EG) nr 515/97.
Uppgifter för identifiering av tullutredningar

10 §   Tullverket får föra in uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar enligt artikel 41a i förordning (EG) nr 515/97 och artikel 15 i rådets beslut 2009/917/RIF. Uppgifter ur registret för identifiering av tullutredningar får användas av Tullverket och Polismyndigheten.

Personuppgiftsansvar, gallring och sekretess

11 §   Tullverket är personuppgiftsansvarigt för tullinformationssystemet i Sverige och ansvarigt för de säkerhetsåtgärder som anges i artiklarna 38 och 39 i förordning (EG) nr 515/97 och i artiklarna 28 och 29 i rådets beslut 2009/917/RIF. Tullverket är också ansvarigt för bevarande och gallring av svenska uppgifter som förts in i tullinformationssystemet enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 515/97 och artikel 14 i rådets beslut 2009/917/RIF.

12 §   Integritetsskyddsmyndigheten är svensk tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter i tullinformationssystemet enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 515/97 och artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF. Förordning (2020:1138).

13 §   I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om utlämnande av personuppgifter ur tullinformationssystemet finns även i artikel 36 i förordning (EG) nr 515/97 och artikel 22 i rådets beslut 2009/917/RIF.

Bemyndigande

14 §   Tullverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av artikel 18a i förordning (EG) nr 515/97.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.