Förordning (2016:836) om elbusspremie

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:836
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2016-06-30
Omtryck: SFS 2017:1341
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:885
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Syftet med denna förordning är att bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö genom att med en elbusspremie främja introduktionen av elbussar på marknaden.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2017:1341).

Ordförklaringar

2 §   Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna förordning en regional myndighet som enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har det regionala ansvaret för kollektivtrafiken.

2 a §   Med buss i klass II avses i denna förordning en buss som
   1. har en maximal transportkapacitet om minst 15 passagerare,
   2. är konstruerad med utrymme för stående passagerare,
   3. är utrustad med bälten, och
   4. används för
      a) regional trafik inom län, eller
      b) trafik i förorter i anslutning till större städer.

Med buss i klass III avses i denna förordning en buss som
   1. har en maximal transportkapacitet om minst 15 passagerare,
   2. är konstruerad utan utrymme för stående passagerare,
   3. är utrustad med bälten, och
   4. används
      a) för beställningstrafik,
      b) för regional trafik mellan län (expressbuss), eller
      c) som turistbuss. Förordning (2023:885).

2 b §   Med utsläppsfritt fordon avses i denna förordning ett utsläppsfritt fordon enligt artikel 2.102g i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Med rent fordon avses i denna förordning ett rent fordon enligt artikel 2.102f i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:885).

3 §   Med elbuss avses i denna förordning en buss enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner som
   1. ställts på enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning och inte tidigare har varit påställd enligt den förordningen,
   2. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans, och
   3. är ett
      a) utsläppsfritt fordon, eller
      b) rent fordon som drivs delvis med el eller vätgas. Förordning (2023:885).

3 a §   Med kollektivtrafik avses i denna förordning sådan linjetrafik eller beställningstrafik som anges i 1 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210). Förordning (2017:1341).

3 b §   I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:885).

Förutsättningar för att kunna få en elbusspremie

4 §   I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 § får en elbusspremie, i form av bidrag, ges för bussar i klass II och III
   1. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36b i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om premien ges före utgången av 2026, eller
   2. i enlighet med 7 §. Förordning (2023:885).

4 a §   Om uppgifter om en elbusspremie till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får premien endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Förordning (2021:1273).

5 §   Har upphävts genom förordning (2023:885).

Kombination med andra stöd

6 §   En elbusspremie får inte kombineras med andra former av statliga bidrag för förvärv av elbussar.

Elbusspremiens storlek

6 a §   Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss. Förordning (2023:885).

7 §   En elbusspremie som ges till någon annan än ett företag får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 procent av bussens inköpspris, dock
   1. högst 100 procent av den stödberättigande kostnaden, om bussen är ett utsläppsfritt fordon, eller
   2. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden, om bussen är ett rent fordon. Förordning (2023:885).

7 a §   En premie som ges till ett företag vid köp av en elbuss som är ett utsläppsfritt fordon får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 procent av bussens inköpspris, dock
   1. högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag,
   2. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag, eller
   3. högst 60 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag. Förordning (2023:885).

7 b §   En premie som ges till ett företag vid köp av en elbuss som är ett rent fordon får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 procent av bussens inköpspris, dock
   1. högst 20 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag,
   2. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag, eller
   3. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag. Förordning (2023:885).

7 c §   En elbusspremie som ges till ett företag som ingått ett avtal om allmän trafik får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 procent av bussens inköpspris, dock
   1. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden, om elbussen är ett utsläppsfritt fordon, eller
   2. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden, om elbussen är ett rent fordon. Förordning (2023:885).

Prövningsmyndighet

8 §   Statens energimyndighet prövar frågor om elbusspremier.

Mottagare av en premie

9 §   En elbusspremie får ges till
   1. en regional kollektivtrafikmyndighet,
   2. en kommun eller ett aktiebolag som den regionala kollektivtrafikmyndigheten enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik överlämnat befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik, eller
   3. ett företag som ska bedriva kollektivtrafik. Förordning (2017:1341).

Ansökan

10 §   En ansökan om elbusspremie ska ges in till Statens energimyndighet, vara skriftlig och innehålla uppgift om
   1. det antal elbussar som ansökan avser,
   2. varje elbuss maximala transportkapacitet,
   3. huruvida de bussar som omfattas av ansökan är utsläppsfria eller rena fordon, och
   4. huruvida sökanden har fått något sådant stöd som avses i 6 §.

Om sökanden är ett företag ska ansökan även innehålla uppgifter om antal anställda, årsomsättning och balansomslutning. Förordning (2023:885).

11 §   Sökanden ska också ge in dokumentation som styrker att bussen är en elbuss som inte redan omfattas av ett utbetalat stöd enligt denna förordning och att kraven i 5 § är uppfyllda. Förordning (2017:1341).

Beslut om och utbetalning av premie

12 §   I ett beslut att bevilja en elbusspremie ska Statens energimyndighet ange
   1. den tidpunkt då det premieberättigade köpet ska vara genomfört,
   2. de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls, och
   3. att premiemottagaren, på begäran av Statens energimyndighet, ska lämna de uppgifter som krävs för att följa upp och utvärdera stödet. Förordning (2021:1273).

12 a §   En begäran om utbetalning av en beviljad elbusspremie ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom sex månader från tidpunkten enligt 12 § 1. En begäran om utbetalning ska innehålla dokumentation som styrker att kraven enligt denna förordning är uppfyllda. Förordning (2021:1273).

13 §   Utbetalningar av elbusspremier ska göras i turordning efter den dag då sökanden har gett in en komplett dokumentation enligt 12 a §.

Om det vid tidpunkten för utbetalning av en premie finns flera sökande för samma buss, ska premien trots första stycket betalas ut till den av sökandena som är
   1. en regional kollektivtrafikmyndighet,
   2. en kommun eller ett aktiebolag som har fått befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, om det inte finns någon sökande enligt 1, och
   3. ett företag, om det inte finns någon sökande enligt 1 eller 2. Förordning (2021:1273).

14 §   Statens energimyndighet får besluta att en elbusspremie inte ska betalas ut om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
   2. premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp på grund av att uppgifterna i vägtrafikregistret är felaktiga,
   3. premien av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och sökanden borde ha insett det, eller
   4. ett villkor för stödet inte har följts. Förordning (2017:1341).

14 a §   Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2017:1341).

Återbetalning och återkrav

15 §   Den som har fått en elbusspremie utbetald är återbetalningsskyldig om premien enligt någon av de grunder som anges i 14 § har bestämts felaktigt eller med för högt belopp. Förordning (2017:1341).

16 §   Om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka premien tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet helt eller delvis befria den betalningsskyldige från kravet på återbetalning och ränta. Förordning (2017:1341).

Offentliggörande, rapportering och registerföring

16 a §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Förordning (2017:1341).

Uppföljning och utvärdering

16 b §   Stöd enligt denna förordning ska följas upp och utvärderas av Statens energimyndighet. Förordning (2017:1341).

Bemyndigande

17 §   Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
   1. hur premien ska betalas ut,
   2. vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven enligt denna förordning,
   3. vilka bussar som ska klassas som närmast jämförbara bussar enligt 6 a §, och
   4. verkställigheten av denna förordning. Förordning (2023:885).

Överklagande

18 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14, 14 a eller 16 § får dock inte överklagas.
Förordning (2023:885).


Övergångsbestämmelser

2023:508
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2023.
   2. För ansökningar om elbusspremie som gjorts före den 1 augusti 2023 gäller 4 § i den äldre lydelsen.
   3. För ansökningar som gjorts före den 1 augusti 2023 och som avser bussar som inte är i klass II eller III gäller, i stället för den tidpunkt som anges i 12 a §, att begäran om utbetalning ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom sex månader från tidpunkten enligt 12 § 1, dock senast den 30 juni 2025.

2023:885
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2024.
   2. Äldre föreskrifter gäller för premier som beviljats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.