Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:36
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1115
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga.

2 §   Har upphävts genom förordning (2018:894).

Bidragets omfattning

3 §   Bidrag för kostnad enligt 1 § ska uppgå till 800 kr per person.

Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden.

Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

Förutsättningar för bidraget

4 §   För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Återbetalning och återkrav

5 §   Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

Regionen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Förordning (2019:1115).

Överklagande

6 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:894).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.