Till innehåll på sidan

Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:350
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2016-04-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:522
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar som lärare i skolväsendet av personer som genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörighetsgivande lärarexamen och som uppfyller vissa ytterligare krav.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 22 b § skollagen (2010:800).

2 §   En huvudman får, med undantag från 2 kap. 13 § skollagen (2010:800), för en period av högst två år anställa en person som
   1. ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare,
   2. har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen som personen ska bedriva undervisning i, och
   3. genomför en kompletterande pedagogisk utbildning som syftar till att personen ska uppnå en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnena.

En huvudman får anställa en person enligt första stycket endast om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven i 2 kap. 13 § skollagen.

Anställningstiden får förlängas till tre år, om det finns särskilda skäl.

3 §   Statens skolverk får meddela
   1. föreskrifter om vilka ämnen som ska omfattas av försöksverksamheten, och
   2. de ytterligare föreskrifter som behövs för försöksverksamheten.


Övergångsbestämmelser

2016:350
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
   2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas på anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025. Förordning (2020:522).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.