Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:1332
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2016-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1068
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Tullverket ska fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

2 §   Tullverket ska övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

3 §   Tullverket ska förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor.

Tullverket ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:99).

4 §   Tullverket ska bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor.

5 §   Tullverket ska bedriva viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott.

6 §   Tullverket ska tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut.

7 §   Tullverket ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Tullverket.

8 §   Tullverket får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

8 a §   Tullverket ska vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende den del av den svenska avgiften till Europeiska unionen som härrör från tullmedel.
Förordning (2017:257).

8 b §   Tullverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
Förordning (2022:565).

8 c §   I förordningen (2022:1058) med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning finns bestämmelser om myndighetens ansvar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624. Förordning (2022:1068).

Information till regeringen

9 §   Tullverket ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.

10 §   I 6 kap. 1 § tullagen (2016:253) finns bestämmelser om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Tullverket.

Det allmänna ombudet ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för ombudets verksamhet till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Ledning

11 §   Tullverket leds av en myndighetschef.

12 §   Vid Tullverket ska det finnas ett insynsråd med högst tolv ledamöter.

Organisation

13 §   Tullverket ska bedriva verksamhet vid de platser som motiveras av uppgifterna.

Tullverkets ledning bestämmer den närmare utformningen av organisationen.

Anställningar och uppdrag

14 §   Generaltulldirektören är myndighetschef.

15 §   Vid Tullverket ska det finnas en överdirektör.

16 §   Ersättare för det allmänna ombudet utses av Tullverket efter anmälan av det allmänna ombudet.

Personalansvarsnämnd

17 §   Vid Tullverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §   Tullverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

19 §   Tullverket ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. vid ersättning till anställda vid Tullverket vars egendom har skadats i tjänsten.

Frågor om ersättning ska prövas av Tullverket.

Rätt att meddela föreskrifter

20 §   Tullverket får meddela föreskrifter om
   1. beväpning av tulltjänstemän för sådana situationer som avses i 24 kap. brottsbalken,
   2. uniformer och annan personlig utrustning för anställda vid Tullverket, och
   3. användningsområdet för Tullverkets heraldiska vapen.

21 §   Tullverket får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur åklagarverksamhet som avses i 4 § ska utövas.

Undantag från myndighetsförordningen

22 §   Tullverket ska inte tillämpa 21 § 3-5 myndighetsförordningen (2007:515) om myndighetens beslut när det gäller beslut som fattas genom automatiserad behandling.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.