Förordning (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:1283
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2016-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:929
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Det nationella utvecklingsbolaget får i enlighet med lagen (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag inom sitt verksamhetsområde besluta om finansiering i form av stöd enligt denna förordning. Stöd får lämnas i syfte att genom marknadskompletterande indirekta investeringar främja innovativa företag.

Det nationella utvecklingsbolaget är Saminvest AB.

2 §   Stöd får lämnas inom de ramar som anges av bolaget och i mån av tillgång på medel som bolaget äger eller på annat sätt förfogar över.

Förutsättningar för stöd

3 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Stöd får lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 21.1-21.3 och 21.5-21.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får lämnas endast under förutsättning att stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9.1 c i samma förordning.

3 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Stöd får lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 21.1-21.4 och artikel 21.6-21.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Om uppgifter om ett stöd ska offentliggöras enligt artikel 9 i samma förordning, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Förordning (2023:929).

4 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

5 §   Stöd får lämnas i form av lån, garantier eller investeringar i form av eget kapital eller kapital likställt med eget kapital.

Stöd får avse ett helt eller en del av ett projekt. Ett beslut om stöd får förenas med villkor för stödet. Sådana villkor ska framgå av beslutet.

Handläggning av stödärenden

6 §   En ansökan om stöd ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden.

Den som ansöker om stöd ska i samband med ansökan upplysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ändamål.

Hinder mot att betala ut stöd

7 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

7 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen om att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2023:929).

8 §   Det nationella utvecklingsbolaget ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet i något annat avseende inte har följts.

9 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig om
   1. det finns grund för det enligt 8 § punkt 1-3, eller
   2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska stödgivaren helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Om det finns särskilda skäl, får stödgivaren sätta ned kravet på återbetalning och ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

10 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Förvaltningslagens tillämpning

11 §   Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut,
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och
   - 42 § om vem som får överklaga ett beslut.
Förordning (2018:909).

Överklagande

12 §   Det nationella utvecklingsbolagets beslut enligt denna förordning får överklagas till Verket för innovationssystem. Andra beslut än beslut enligt 7 och 8 §§ får dock inte överklagas.

I lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om förfarandet vid överklagande.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:909).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.