Till innehåll på sidan

Förordning (2016:1232) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:1232
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2016-12-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering.

2 §   Det ömsesidiga biståndet enligt lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering ska genomföras genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen).

Bistånd på begäran av en behörig myndighet i ett annat land

3 §   Om en begäran om bistånd från en behörig myndighet i ett annat land inte uppfyller de krav som anges i 6-8 §§, ska Kronofogdemyndigheten uppmana den sökande myndigheten att avhjälpa bristen inom en viss tid. Avhjälps inte bristen ska Kronofogdemyndigheten avslå begäran. Ett avslag är inget hinder mot att en ny ansökan görs i samma sak.

4 §   Kronofogdemyndigheten ska lämna begärda upplysningar senast 25 arbetsdagar efter det att begäran kommit in. Om Kronofogdemyndigheten har svårt att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta den sökande myndigheten. Den underrättelsen ska lämnas senast 25 arbetsdagar efter det att begäran kommit in till Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten ska så snart som möjligt underrätta den sökande myndigheten om vilka delgivnings- och indrivningsåtgärder som vidtagits med anledning av en begäran om sådant bistånd och särskilt om datumet för delgivningen.

Om Kronofogdemyndigheten avslår en begäran om delgivning eller indrivning, ska den så snart som möjligt underrätta den sökande myndigheten om grunden för avslaget.

5 §   Om en berörd part gör gällande att preskription har inträtt eller på annat sätt bestrider sanktionsavgiften, de bakomliggande fordringarna eller den handling som ligger till grund för verkställighet, ska Kronofogdemyndigheten upplysa den parten om att talan ska väckas vid en behörig instans i det andra landet och i enlighet med det landets lagstiftning.

Begäran om bistånd i ett annat land

6 §   En begäran om delgivning eller indrivning ska göras snarast möjligt i form av ett enhetligt instrument som upprättas genom IMI. Begäran ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
   1. Gäldenärens namn och adress om adressen är känd, samt andra relevanta upplysningar för att identifiera gäldenären.
   2. En sammanfattning av fakta och omständigheter kring överträdelsen, dess art samt de relevanta tillämpliga bestämmelserna.
   3. Namn, adress och övriga kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som ansvarar för fastställandet av sanktionsavgifterna samt, om det rör sig om ett annat organ, för det behöriga organ som kan lämna ytterligare upplysningar om sanktionsavgifterna eller möjligheterna till bestridande.

7 §   En begäran om delgivning ska, utöver vad som anges i 6 §, innehålla uppgift om ändamålet med och tidsfristen för delgivningen.

8 §   En begäran om indrivning ska, utöver vad som anges i 6 §, innehålla
   1. en uppgift om det datum då domen eller beslutet har blivit verkställbart eller slutligt,
   2. en beskrivning av sanktionsavgifternas slag och storlek,
   3. eventuella datum av betydelse för verkställigheten, inbegripet om och i så fall hur beslutet eller domen delgetts den eller de svarande eller avkunnats i deras utevaro,
   4. en bekräftelse på att sanktionsavgiften inte längre kan överklagas, och
   5. en uppgift om den bakomliggande fordran som begäran gäller och dess olika delar.

Exekutionstiteln och övriga relevanta upplysningar eller handlingar, även rättsliga sådana, som gäller den bakomliggande fordran eller sanktionsavgiften ska lämnas intillsammans med begäran.

9 §   När Kronofogdemyndigheten har begärt bistånd i ett annat land, ska myndigheten
   1. så snart den får del av relevanta upplysningar i det mål som ligger till grund för en begäran om indrivning vidarebefordra dessa upplysningar till den andra myndigheten,
   2. omedelbart underrätta den andra myndigheten om en ändring eller återkallelse av en begäran om indrivning och skälen för ändringen eller återkallelsen.

Bemyndigande

10 §   Kronofogdemyndigheten får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering, och
   2. föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.