Till innehåll på sidan

Förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:1048
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2016-11-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:185
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har till uppgift att utveckla och tillhandahålla kvalificerade kunskapsunderlag för tillväxtpolitiken, genom att genomföra, främja och stödja framtagandet av utvärderingar och analyser. Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av de statliga åtgärderna samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter.

Myndigheten ska särskilt fokusera på samlade effekter av tillväxt- och näringspolitiska insatser.

2 §   Myndigheten ska utifrån olika perspektiv identifiera hinder för och föreslå åtgärder som kan bidra till näringslivsutveckling och hållbar tillväxt i alla delar av landet.

3 §   Myndigheten ska utveckla utvärderings- och analysmetoder inom sitt verksamhetsområde.

4 §   Myndigheten ska bedriva omvärldsanalys i syfte att stärka sitt utvärderings- och analysarbete.

5 §   Myndigheten får vid behov upphandla utvärderingar och analyser från andra aktörer och samverka med andra forsknings- och kunskapsmiljöer.

6 §   Myndigheten ska i sitt utvärderingsarbete särskilt belysa effekter för kvinnor respektive män och i övrigt utforma kunskapsunderlag med ett jämställdhetsperspektiv.

7 §   Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndighetens ansvar omfattar uppföljning och analys av näringslivets miljöarbete och hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

8 §   Myndigheten svarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Myndigheten ska även ansvara för sammanställning och redovisning av riskkapitalstatistik. Därutöver ska myndigheten ansvara för insamling, förvaltning och utveckling av olika former av uppgifter på företags- och individnivå (mikrodata) när det gäller innehållet och utfallet av statliga stödinsatser inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och innovationspolitik. Myndigheten ska för ändamålet föra en databas, mikrodatabasen för statliga företagsstöd (MISS). Förordning (2021:782).

9 §   Myndigheten ska administrera den rapportering och det offentliggörande som följer av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. Myndigheten ska även tillhandahålla den övergripande webbplats som används för offentliggörande och information av statligt stöd på nationell nivå.

10 §   Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Regeringskansliet i arbetet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

11 §   Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare.

12 §   Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen forskning utifrån statistiskt material.

13 §   Myndigheten ska senast den 1 februari varje år i en utvärderings- och analysplan ange vilken huvudsaklig inriktning verksamheten ska ha under året.

14 §   Myndigheten ska bidra med statistiskt material och aktivt sprida kunskap och erfarenheter från samt resultat av sina utvärderingar och analyser till myndigheter och andra intressenter.

Samverkan

15 §   Myndigheten ska samverka med berörda aktörer när det gäller dokumentation och utformning av insatser i syfte att dessa ska vara möjliga att utvärdera.

Myndigheten ska i sin utvärderande verksamhet föra en dialog med de genomförandemyndigheter som kan komma att beröras av verksamheten. Förordning (2021:782).

Ledning

16 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilt organ

17 §   Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Vetenskapliga rådet. Rådet har till uppgift att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndighetens verksamhet. Vetenskapliga rådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst fem andra ledamöter. Förordning (2023:185).

Anställningar och uppdrag

18 §   Generaldirektören är myndighetschef.

19 §   Ledamöterna i Vetenskapliga rådet utses av myndigheten. Förordning (2023:185).

Personalansvarsnämnd

20 §   Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpning av viss förordning

21 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

22 §   Myndigheten får utföra uppdrag åt andra under förutsättning att det inte påverkar förtroendet för myndighetens självständiga ställning. För uppdrag åt andra än regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.